PL EN


2013 | 2(62) | 62-78
Article title

Spór o edukację w świetle austriackiej teorii ekonomii

Authors
Title variants
EN
Dispute on Education in the Context of the Austrian Theory of Economics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is devoted to the role and importance of education in an economy and the question of controlling the process of education by the state and market. The problems are discussed in the light of the Austrian school of economics. The author also attempts to assess the steps taken by the Polish state in the field of education and to explain the consequences of these steps, especially the paradox of simultaneous occurrence of over-education, poor educational activity among adults, skill gaps and skill shortages in certain occupations. The author points out the relationship between the individual dimension of education and the economy, identifies the creation of human capital in the educational process, indicates barriers to the implementation of the individual dimension of education in the Polish educational system, and proposes ways to overcome these barriers.
Keywords
Year
Issue
Pages
62-78
Physical description
Contributors
author
References
 • Bilans kapitału ludzkiego. Najważniejsze wyniki drugiej edycji badań zrealizowanej w 2011 r. 2012, Warszawa.
 • Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A., Szczucka A., Turek K., Worek B. 2011 Bilans kapitału ludzkiego w Polsce.
 • Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, Warszawa.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www.episkopat.pl.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www.parp.gov.pl.
 • Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www.stat.gov.pl.
 • Drążkiewicz J., Kusideł E., Jakubowska K., Penszko P., Gajdos A., Schimanek T. 2010 Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce, Warszawa.
 • Drobny P. 2010 Inwestycje gospodarstw domowych w kapitał ludzki na rynku usług edukacyjnych, [w:] Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków.
 • Drobny P. 2011 Struktura otoczenia a przedsiębiorczość i konkurencyjność pracownika, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Bochni”, nr 9.
 • Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010, KOM (2010) 2020, Bruksela 3 marca 2010 r. Hayek F. A. 1998 Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków.
 • Hayek F. A. 2002 Nadużycie rozumu, Warszawa.
 • Hayek F.A. 1976 Law Legislation and Liberty, vol. 2, Chicago.
 • Hogarth T., Wilson R. 2001 Skills Matter: A Synthesis of Research on the Extent, Causes and Implications of Skills Deficiencies, Nottingham.
 • Kirzner I. 2010 Konkurencja i przedsiębiorczość, Warszawa.
 • Kształcenie dorosłych. Informacje i opracowania statystyczne 2009, Warszawa.
 • McGuinness S., Bennett J. 2006 Examining the link between skill shortages, training composition and productivity levels in the Northern Ireland construction industry, “International Journal of Human Resource Management”, Vol. 17, No 2.
 • Mises L. 2005 Biurokracja, Lublin, Chicago, Warszawa.
 • Mises L. 2007 Ludzkie działanie, Warszawa.
 • Mises L. 2009 Socjalizm, Kraków.
 • Mises L. 2011 Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, Warszawa.
 • Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011 2011, Warszawa.
 • Program kapitał ludzki przynosi efekty 2011, Informacja prasowa z 26 lipca 2011 r. Rey B.D. 2011 Homeschool Population Report 2010,National Home Education Re-search Institute, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.nheri.org/ /HomeschoolPopulationReport2010.pdf.
 • Rothbard M. 2007a Ekonomia wolnego rynku, Tom 1, Warszawa.
 • Rothbard M. 2007b Ekonomia wolnego rynku, Tom 2, Warszawa.
 • Rothbard M. 2009 Interwencjonizm czyli władza a rynek, Warszawa.
 • Statystyka publicznych i niepublicznych szkół katolickich dla dzieci i młodzieży (stan na 30 września 2008 r.) 2008, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.episkopat.pl/ /?a=kalendarium_show&id=9297&typ=INFORMACJE, data wejścia: 07.06.2012.
 • Statystyka publicznych i niepublicznych szkół katolickich dla dzieci i młodzieży (stan na 30 września
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4750ffa4-12c2-4a7a-95a3-a2c0387b7787
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.