PL EN


2018 | 10 | 18 | 11-39
Article title

Wojny przyszłości po rosyjsku – wojna hybrydowa, informacyjna i psychologiczna na tle konfliktu ukraińskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Wars of the future in Russian – hybrid, sociological and psychological war in view of the Ukrainian conflict
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Po zakończeniu zimnej wojny można zaobserwować gwałtowne zmiany w taktyce i prowadzeniu konfliktów oraz wojen. Zauważalne stało się narastające wzajemne przenikanie się, a także łączenie technik, wojny regularnej i nieregularnej. Współczesne konflikty militarne zarówno o charakterze regionalnym, jak i znacznie szerszym zasięgu cechuje kompleksowość zastosowania i praktycznego wykorzystania wszelkich możliwych środków walki. Ta różnorodność elementów wchodzących w taką formę prowadzonej działalności destrukcyjnej stała się niezwykle popularnym tematem dyskursu politycznego i publicystycznego oraz została współcześnie zdefiniowana jako d z i a ł a n i a h y b r y d o w e lub w o j n a h y b r y d o w a . Należy jasno zdać sobie sprawę z tego, że szeroko rozumiany Zachód wkroczył w bodaj najbardziej burzliwą erę agresywnej konfrontacji, która ma na celu obalenie fundamentalnych podstaw demokratycznych modeli i instytucji. Asymetryczno-hybrydowa sztuka wojenna umożliwia bowiem także mniej potężnym graczom przeprowadzenie wielu efektywnych uderzeń pomimo braku odpowiedniego potencjału militarnego i w pewnych sprzyjających okolicznościach przejęcie inicjatywy zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym.
EN
After the collapse of the Cold War we have been observing sudden changes in tactics and ways the wars and conflicts are waged. Increasing mutual penetration and combining of regular and irregular war techniques has been noticeable. Current military conflicts, both regional and with broader range, are characterized by complexity of all possible warfare means and their practical usage. This diversity of elements included in destructive actions has become extremely popular subject of political and media discussions and has currently been defined as hybrid activities or hybrid war. It has to be clear that the West in broader sense has entered the most stormy era of the aggressive confrontation to overthrow fundamental basis of democratic models and institutions. Asymmetric and hybrid warfare makes it possible that even less mighty players are able to carry out many effective strikes despite of a lack of enough military potential, and in some favorable circumstances to take initiative both on tactical as well as on strategic level.
Year
Volume
10
Issue
18
Pages
11-39
Physical description
Dates
published
2018-03-15
Contributors
author
 • doktor habilitowany, pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, historyk wojskowości, ekspert w dziedzinie teorii i sztuki wojennej, sił zbrojnych Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Bałkany) oraz służb specjalnych
References
 • Blaker J., Understanding the revolution in military affairs : A guide to America’s 21st century defense military affairs, Washington 1997, Progressive Policy Institute.
 • Darczewska J., Żochowski P., Środki aktywne. Rosyjski towar eksportowy, Warszawa 2017, OSW.
 • Dębczak A., Pawlak C., Kaplin J., Analityczny model oceny hybrydowości współczesnych konfliktów, „Zeszyty Naukowe AON” 2015, nr 2.
 • Eronen P., Russian Hybrid Warfare: How to Confront a New Challenge to the West, Washington 2016, FOUNDATIO N FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES.
 • Freier N., The Defense Identity Crisis: It’s a Hybrid World, „Parameters” 2009, nr 3.
 • Galeotti M., Hybrid War or Gibridnaya Voina? Getting Russia’s non-linear military challenge right, b.m.w. 2016, Mayak Intelligence.
 • Georgia on Their Minds, „The Wall Street Journal” 2009, October 1, http://www.wsj.com/articles/SB0001424052748704471504574446582129281924 [dostęp: 12 I 2018].
 • Gruszczyk A., Hybrydowość współczesnych wojen – analiza krytyczna, w: Asymetria i hybrydowość – stare armie wobec nowych konfliktów, W. Sokała, B. Zapała (red. nauk.), Warszawa 2011, BBN.
 • Hagen A., The Russo-Georgian War 2008, w: J. Healey, K. Grindal, A Fierce Domain: Conflict in Cyberspace, 1986 to 2012, Arlington 2013, Cyber Conflict Studies Association.
 • Hoffman F.G., Hybrid Warfare and Challenges, „Joint Force Quarterly” 2009, nr 52.
 • Hundley R.O, Past Revolutions, Future Transformations. What can the history of revolution in military affairs tell us about transforming the US military?, Washington 2009, RAND.
 • Królikowski H., Siły operacji specjalnych (Wojska Specjalne) w konfliktach hybrydowych, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 3.
 • Lekowski M., Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości. Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 19.
 • McCuen J.J., Hybrid Wars, „Military Review” 2008, t. 2.
 • Mockaitis T.R., British Counterinsurgency in the Post-imperial Era, London 1995, Manchester University Press.
 • Piotrowski M.A., Konflikt nigdy nie jest prosty: amerykańska teoria i doktryna wojen oraz przeciwników hybrydowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2.
 • Reginia-Zacharski J., Wojna w świecie współczesnym. Uczestnicy, cele, modele, teorie, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sanders D., “The War We Want. The War That We Get”: Ukraine’s Military Reform and the Conflict in the East, „Journal of Slavic Military Studies” 2017, t. 30, nr 1.
 • Skoneczny Ł., Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, nr 14, wydanie specjalne.
 • Sloan E.C., The Revolution in Military Affairs: Implications for Canada and NATO, Montreal 2002, McGill-Queen’s Press.
 • Snegovaya M., Putin’s Information Warfare in Ukraine. Soviet origins of Russia’s Hybrid Warfare, Washington 2015, Institute for the Study of War.
 • Sołkiewicz H., Wojna przyszłości – wojną niekontaktową (wg aktualnych poglądów rosyjskich), „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2009, nr 1.
 • The Value of Science Is in the Foresight New Challenges Demand Rethinking the Forms and Methods of Carrying out Combat Operations General of the Army Valery Gerasimov, Chief of the General Staff of the Russian Federation Armed Forces, „Military Review” 2016, January–February.
 • Walker R.G., SPEC FI: the United States Marine Corps and Special Operations, Monterey 1998, Naval Postgraduate School.
 • Wąsowski K., Istota i uniwersalność rosyjskiego modelu wojny hybrydowej wykorzystanego na Ukrainie, „Sprawy Międzynarodowe” 2015, nr 2.
 • Vickers M, Martinage R., The Revolution in War, Washington 2004, The Center for Strategic and Budgetary Assessments.
 • Wilk A., Najlepsza armia, jaką miała Ukraina. Zmiany w Siłach Zbrojnych Ukrainy po agresji rosyjskiej, Warszawa 2017, OSW.
 • Wojnowski M., Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13.
 • Wojnowski M., Mit „wojny hybrydowej”. Konflikt na terenie państwa ukraińskiego w świetle rosyjskiej myśli wojskowej XIX–XXI wieku, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, nr 14, wydanie specjalne.
 • Акулинин В.Н., Епифанова Н.С, Концепция гибридной войны в практике межгосударственного противостояния, „Национальные интересы: приоритеты и безопасность” 2015, nr 36.
 • Бочарников И.В., Лемешев С.В., Люткене Г.В., Современные концепции войн и практика военного строительства, Москва 2013, ЗАО «Экон-информ».
 • Викулов С.Ф., Хрусталёв Е.Ю., Методологические основы и специфика военноэкономического анализа, „Экономический анализ: теория и практика” 2014, nr 7.
 • Гареев M.A., Проблемы стратегического сдерживания в современных условиях, „Военная мысль” 2009, nr 4.
 • Герасимов B., Ценность науки в предвидении, „Военно-промышленный курьер” 2013, nr 8.
 • Горбачев Ю.Е., Кибервойна уже идет, „Независимое военное обозрение” 2013, nr 13.
 • Горбунов B.H., Богданов C.A., О характере вооружённой борьбы в ХХI веке, „Военная мысль” 2009, nr 3.
 • Капитанец И., Битва за мировой океан, Москва 2002, Вече.
 • Пухов Р., Миф о «гибридной войне». Никаких принципиально новых действий наша армия в Крыму и на Украине не вела, „Независимое военное обозрение” 2015, nr 19.
 • Рогозин Д.О., Перейти от заклинаний и воззваний к практической деятельности, „Военно-промышленный курьер” 2013, nr 14.
 • Слипченко В.И., Войны нового поколения: дистанционные бесконтактные, Москва 2004, ОЛМА Медиа Групп.
 • Солонин M., Проект «Новороссия» – итоги, „Военно-промышленный курьер” 2014, nr 38.
 • Чекинов С.Г., Богданов C.A., О характере и содержании войны нового поколения, „Военная мысль” 2013, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-475a7461-ed25-4f80-8488-587efab5c99e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.