PL EN


2020 | 108(164) | 89-113
Article title

Obszary zmian Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej w kontekście zasadniczych zmian w podejściu inwestorów do kwestii zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
Areas of changes in the International Integrated Reporting Framework in the context of substantial changes in the investors' approach to sustainable development issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja i ocena aktualnych działań Międzynarodowej Rady ds. Raportowania Zintegrowanego (IIRC) na rzecz ulepszenia Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej, w tym szczególnie założeń opublikowanego dokumentu pt. Integrated Thinking & Strategy. State of Play Report, jak też proponowanej zmiany w podejściu do głównego użytkownika raportu zintegrowanego zgodnie z publikacją Topic Paper 3: Charting a path forward. Kontekst dla tej oceny stanowią zmiany w podejściu do danych niefinansowych, jakie zachodzą obecnie w środowisku inwestorów, którzy nie tylko coraz mocniej interesują się danymi dotyczącymi kwestii ESG, by na tej podstawie podejmować decyzje inwestycyjne, ale również włączają je do swojej własnej działalności biznesowej. W toku prowa-dzonego wywodu autorka wskazuje, iż głównym celem działań IIRC jest przejście od monokapitalizmu do multikapitalizmu jako nowej doktryny ekonomicznej XXI wieku, czemu mają sprzyjać zmiany w Założeniach oraz projekt ulepszonego modelu procesu tworzenia wartości. Planowana przez IIRC zmiana głównego użytkownika raportu zintegrowanego z dawcy kapitału finansowego na dawców wszystkich kapitałów wydaje się stanowić pierwszy element materializacji koncepcji multikapitalizmu.
EN
The purpose of the article is to present and evaluate the current activities of the International Integrated Reporting Council to improve the International Framework, in particular the considerations con-tained in the document Integrated Thinking & Strategy. State of Play Report, as well as the proposed change in the approach to the main user of the integrated report in accordance with Topic Paper 3: Chart-ing a path forward. The context for the evaluation is the profound changes in the approach to non-financial information currently taking place among providers of financial capital. They are not only in-creasingly interested in ESG issues to make investment decisions on this basis, but they also include them in their own business activities. In the course of her argument, the author indicates that the main purpose of the IIRC's activities is the transition from monocapitalism to multi-capitalism as a new economic doctrine for the 21st century, which is to be supported by changes in the Framework and the design of an improved value creation model. The change of the main user of integrated reporting from the pro-vider of financial capital to providers of all capitals planned by IIRC seems to constitute the first element of the materialization of the concept of multi-capitalism.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-476680df-27bc-4d22-9655-c605cddeddb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.