PL EN


2008 | 1(3) | 125-141
Article title

Metoda rozwoju instytucjonalnego jako narzędzie doskonalenia administracji publicznej na przykładzie strategii rozwoju samorządów terytorialnych

Authors
Content
Title variants
EN
Institutional Development Method as a Tool of Improving the Activities of Public Administration. Case of Local Government Strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja metody rozwoju instytucjonalnego (metoda RI), mającej w swych założeniach służyć doskonaleniu działań administracji publicznej oraz przykładu jej zastosowania. Artykuł składa się z pięciu części. Pierwsza z nich prezentuje istotę metody rozwoju instytucjonalnego. Druga część zawiera wyniki ocen poziomu zarządzania w samorządach lokalnych przeprowadzone przy wykorzystaniu omawianej metod. Dwie kolejne części artykułu poświęcone są praktycznej weryfikacji metody: prezentują podejście do strategii przyjęte w metodzie RI oraz analizę zmian w zakresie zarządzania strategicznego w 11 samorządach lokalnych, które testowały opisywaną metodę. Artykuł zamykają konkluzje w zakresie oceny i wykorzystania rozwiązań proponowanych w metodzie rozwoju instytucjonalnego dla planowania strategicznego w samorządach.
EN
The main aim of the article is to describe the institutional development method (ID method), which, in principle, serves to improve the activities of public administration, and an example of its practical application. The article consists of five parts. Part one outlines the fundamental nature of the institutional development method. Part two contains the results of evaluation of management quality in local authorities conducted using the method in question. The two subsequent parts of the article are devoted to the practical verification of the method, with the first presenting the approach to strategy adopted in the ID method, and the second one analysing the changes in the area of strategic management in 11 local authorities that have tested the method under discussion. The article closes with conclusions concerning the evaluation and application of solutions proposed by the ID method for strategic planning at local government level.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
  • Bober J., Mazur S. (red.), Turowski B., Zawicki M. (2004). Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Bober J, Władyka A., Zawicki M. (red.) (2004). Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego. Przewodnik dla samorządów lokalnych. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Bryson J.M. (2004). Strategic planning for public and nonprofit organizations: a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. San Francisco: Jossey - Bass Publishers, s. 32-55.
  • Kudłacz T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Sotarauta M. (2004). "Strategy Development in Learning Cities: From Classical Rhetoric towards Dynamic Capabilities", SENTE Working Papers, nr 8, University of Tampere, (tekst dostępny na stronie www.sjoki.uta.fi/sente).
  • Zawicki M., Mazur S. (red.) (2004a). Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego. Przewodnik dla samorządów. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Zawicki M., Mazur S. (red.) (2004b). Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.). (2004). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-476c9a4b-26a0-425e-98e1-92cd7c38b174
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.