PL EN


2013 | 8 | 31-43
Article title

Zrozumieć globalizację

Content
Title variants
EN
Understanding Globalization
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Właściwe rozumienie procesu globalizacji powinno być priorytetem, nie tylko dlatego, że ten proces jest powszechnie znany, ale także z uwagi na fakt, że dotyczy każdej jednostki. Pozornie globalizacja jest prostym synonimem zjawiska, które George Ritzer nazwał „makdonaldyzacją”. Jednakże globalizację, rozumianą jako postępującą współzależność i integrację państw, społeczeństw, gospodarek i kultur tworzy wiele różnorodnych zjawisk oraz procesów. I to jest tematem niniejszego artykułu. Termin „globalizacja” wywodzi się z koncepcji „wioski globalnej”, stworzonej przez Marshalla McLuhana już 50 lat temu. Jeden z noblistów w dziedzinie ekonomii, J. E. Stiglitz, uważa, że globalizacja jest procesem integracji różnych państw i ich mieszkańców. Możemy założyć, że globalizacja odnosi się do trzech wymiarów życia: ekonomicznego, socjo-kulturowego i politycznego. Niektórzy ludzie uważają, że globalizacja jest nadzieją na lepszą przyszłość, inni ostrzegają przed jej złowrogimi skutkami. Najtrudniejszym aspektem globalizacji jest proces powstawania niechęci, a nawet wrogości wśród ludzi, spowodowany istnieniem ogromnych dysproporcji w zamożności.
EN
The right understanding of the process of globalization should be a priority, not only because the process is commonly well-known, but also due to the fact that it concerns each individual. Apparently, globalization is a simple synonym for a phenomenon which George Ritzer called a “macdonaldization”. However, globalization, understood as developing interdependence and integration of states, societies, economies and cultures, is created by many various phenomena and processes. And its is the subject of the present paper. The term “globalization” derives from the conception of a “global village”, which was created by Marshall McLuhan already 50 years ago. One of the Nobel prize winners in economics, J. E. Stiglitz, believes that globalization is a process of integration of different states and their inhabitants. We can assume that globalization refers to three dimensions of human life: economic, socio-cultural and political one. Some people think that globalization is a hope for a better future, others warn against its ominous results. The most difficult aspect of globalization is a process of emerging ill-will or even hostility among people due to disproportions in wealth.
Year
Issue
8
Pages
31-43
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Krakowskie Przedmieście 3, 00-927
References
  • European Commission [1997]: Annual Economic Report for 1997, “European Economy”, No. 63 (Brussels).
  • Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004
  • Kowalik T., Globalizacja na rozdrożu, [w:] Czarny E. (red.), Globalizacja od A do Z, 2004
  • Stiglitz J., Globalizacja, Warszawa 2004
  • Stiglitz J., Globalizacja, Warszawa 2004
  • Stiglitz J., Od globalnej gospodarki do globalizacji protestów, 12.05.2012., [w:] http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/14/stiglitz-globalizacja-protestow-gospodarka-globalna/, 4.12.2013.
  • UNCTAD [1996]: Globalisation and Liberalisation: Effects of International Economic Relations on Poverty, Dokument UNCTAD/ECDC/PA/4/Rev.1/, Geneva, www.unctad.org, 3.11.2013.
  • Wade R., Globalizacja i jej ograniczenia. Doniesienia o śmierci gospodarek narodowych są stanowczo przesadzone, [w:] Berger S., Dore R. (red.), Różnorodność narodowa i kapitalizm globalny
  • Ziewiec G., Interpretacje globalizacji, „Studia Europejskie nr 1/2008”
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4774b8a8-7304-4d64-9d94-91e0901800b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.