PL EN


2018 | 63 | 114-128
Article title

Możliwości rozwoju turystyki winiarskiej na Dolnym Śląsku

Content
Title variants
EN
Prospects for wine tourism development in Lower Silesia
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań było przedstawienie wstępnej oceny winnic dolnośląskich pod kątem ich działalności w zakresie udostępniania turystycznego. Przeanalizowano funkcję turystyczną winnic dolnośląskich oraz formy ich udostępniania zwiedzającym, jak również jednostkowe produkty turystyczne składające się na ich ofertę enoturystyczną. Materiał i metody. Na podstawie zebranych informacji, a także analizy kierunków i uwarunkowań rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce i na świecie, w tym wytycznych zawartych w międzynarodowych dokumentach, poddano dyskusji możliwości oraz wskazane kierunki rozwoju tej formy turystyki na Dolnym Śląsku. Źródłem informacji były strony www i Facebook prezentujące winnice oraz wizyty w wybranych winnicach. W razie potrzeby uzupełnienia tych informacji kontaktowano się bezpośrednio z przedstawicielami winnic. Do analizy wybrano winnice na podstawie broszury Winnice dolnośląskie wydanej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, która jest aktualnie podstawowym materiałem promocyjnym winiarstwa w tym rejonie. Wyniki. Dolnośląskie winnice spełniają wszystkie elementy produktu turystycznego. Znalazło to wyraz w postaci utworzenia w 2018 r. Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina, którego celem jest promocja lokalnego piwa oraz wina, a także Dolnego Śląska. Wnioski. Biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w międzynarodowych dokumentach, rozwój enoturystyki powinien spełniać założenia turystyki zrównoważonej.
EN
Background. The purpose of the article was to present an initial assessment of Lower Silesian vineyards in terms of their activity within wine tourism. The tourist function and facilities of Lower Silesian vineyards, as well as associated individual tourist products in their enotourist offer were analysed. Material and methods. On the basis of the collected information and the analysis of the directions and conditions of enotourim development in Poland and worldwide, including the guidelines included in international documents, the opportunities of wine tourism development in Lower Silesia were discussed. Vineyards’ websites and Facebook profiles, as well as vineyard visits served as the basic source of information. If necessary, the representatives of vineyards were contacted directly in order to complete data. The vineyards for analysis were selected on the basis of the brochure ‘Vineyards of Lower Silesia’ published by the Lower Silesian Agricultural Advisory Centre (DODR), which is currently the basic promotion material concerning winemaking in the region. Results. Lower Silesian vineyards meet all the requirements of a tourist product. This was reflected in the creation of the Lower Silesian Beer and Wine Trail in 2018, whose aim is to promote the local products and the region itself. Conclusions. According to the guidelines included in the international documents, the development of enotourism should meet the assumptions of sustainable tourism.
Year
Volume
63
Pages
114-128
Physical description
Dates
online
2018-12-20
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Błaszczyk, J., Krzywonos, M. (2015). Analiza właściwości moszczów winnych i win na przykładzie winnicy z Dolnego Śląska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 411, 9–18.
 • Bosak, W. (2013). Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju komercyjnego winiarstwa w Polsce. Polski Instytut Wina i Winorośli. Pobrane 02.11.2017 z: www.winologia.pl/ekonomika.pdf
 • Carlsen, J., Charters, S. (red.) (2006). Global Wine Tourism: Research, Management and Marketing. Wallingford: CABI.
 • Carlsen, J., Boksberger, P. (2015). Enhancing consumer value in wine tourism. Journal of Hospitality Tourism Research, 39(1), 132–144, doi: 10.1177/1096348012471379.
 • Constantinescu, S., Trifu, S., Ciolac, R., Lile, R., Csosz, I. (2017). Quality of tourist services – analysis of tourist services from rural tourism wine-growing units. Journal of Biotechnology, 256, Suppl. 61.
 • Dawson, H., Holmes, M., Jacobs, H., Wade, R.I. (2011). Wine tourism: winery visitation in the wine appellations of Ontario. Journal of Vacation Marketing, 17(3), 237–246, doi: 10.1177/1356766711409185.
 • Dodd, T., Beverland, M. (2001). Winery tourism life-cycle development: a proposed model. Tourism Recreational Research, 26(2), 11–21, doi: https://doi.org/10.1080/02508281.2001.11081339
 • Dubińska, A. (2013). Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – Małopolska Ścieżka Winna. Turystyka Kulturowa, 8, 38–52.
 • Durydiwka, M. (2013). Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej. Prace i Studia Geograficzne, 52, 9–30.
 • Dolnośląski Szlak Wina i Piwa. https://www.dspiw.pl/ [dostęp: 07.12.2018].
 • Francioni, B., Vissak, T., Musso, F. (2017). Small Italian wine producers’ internationalization: the role of network relationships in the emergence of late starters. International Business Review, 26(1), 12–22, doi: https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.05.003.
 • Garibaldi, R., Stone, M.J., Wolf, E., Pozzi, A. (2017). Wine travel in the United States: a profile of wine travellers and wine tours. Tourism Management Perspectives, 23, 53–57, doi: https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.04.004.
 • Getz, D. (2000). Explore wine tourism: management, development & destinations. New York: Cognizant Communication Corporation.
 • Getz, D., Brown, G. (2006). Critical success factors for wine tourism regions: a demand analysis. Tourism Management, 27(1), 146–158, doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.08.002.
 • Gómez, M., González-Díaz, B., Molina, A. (2015). Priority maps at wine tourism destinations: An empirical approach in five Spanish wine regions. Journal of Destination Marketing and Management, 4(4), 258–267, doi: https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.09.003.
 • Groce, E., Perri, G. (2017). Food and wine tourism: Integrating food, travel and terroir. Wallingford: CABI.
 • Hall, C.M., Sharples, L., Cambourne, B., Macionis, N. (2009). Wine Tourism Around The World. London: Routledge.
 • Hojman, D.E., Hunter-Jones, P. (2012). Wine tourism: Chilean wine regions and routes. Journal of Business Research, 65(1), 13–21, doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.07.009.
 • Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2005). Produkt turystyczny. Warszawa: PWE.
 • Koch, J., Martin, A., Nash, R. (2013). Overview of perceptions of German wine tourism from the winery perspective. International Journal of Wine Business Research, 25(1), 50–74, doi: 10.1108/17511061311317309.
 • Kondracki, J. (1994). Geografia Polski, mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa: PWN.
 • Kosmaczewska, J. (2008). Szlaki wina w Polsce – perspektywy i bariery rozwoju. Studia Periegetica, 2, 153–160.
 • Kowalczyk, A. (2003). Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich. Prace i Studia Geograficzne, 32,69–98.
 • Kowalczyk, A. (2010). Turystyka zrównoważona. Warszawa: PWN.
 • Mason, M.C., Paggiaro, A. (2012). Investigating the role of festivalscape in culinary tourism: The case of food and wine events. Tourism Management, 33(6), 1329–1336, doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.12.016.
 • Matkowski, J., Miętkiewicz-Brynda, J. (2015). Turystyka winiarska w Polsce. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, 1(15), 163–173.
 • Mazurkiewicz-Pizło, A. (2012). Turystyka winiarska (enoturystyka) – korzyści i koszty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, 84(699), 633–645.
 • Mazurkiewicz-Pizło, A. (2013). Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. Warszawa–Toruń: Dom Organizatora.
 • Mazurkiewicz-Pizło A. (2014). The importance of non-profit organisations in developing wine tourism in Poland. Journal of Tourism and Cultural Change, 14(4), 339–349, doi: https://doi.org/10.1080/14766825.2015.1102922.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2017). Lista produktów tradycyjnych. Pobrane 25.10.2017 z: www.minrol.gov.pl.
 • Myśliwiec, R. (2013). Uprawa winorośli. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
 • Nicolosi, A., Cortese, L., Nesci, F.S., Privitera, D. (2016). Combining wine production and tourism. The Aeolian Islands. Procedia Social and Behavioral Sciences, 223, 662–667, doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.381.
 • Pink, M. (2015). Polska jako kraj winiarski? Od tradycji do rodzących się możliwości. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 2, 37–56.
 • Poczta, J., Zagrocka, M. (2016). Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego. Turystyka Kulturowa, 5, 115–130.
 • Roberts, L., Sparks, B. (2006). Enhancing the wine tourism experience: The customers’ viewpoint. W: J. Carlson, S. Chartes (red.), Global Wine Tourism Research Management and Marketing (ss. 47–66). Wallingford: CABI.
 • Rogowski, M., Kasianchuk, A. (2016). Atrakcyjność turystyczna winnic Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2, 101–118.
 • Sidorkiewicz, M. (2014). Sommelier jako nowa profesja w polskiej branży hotelarsko-gastronomicznej. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 46, 178–184.
 • Stasiak, A. (2015). Rozwój turystyki kulturowej w Polsce. W: B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu (ss. 119–150). Łódź: ROTWŁ.
 • Thanh, T.V., Kirova, V. (2018). Wine tourism experience: A netnography study. Journal of Business Research, 83, 30–37, doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.10.008.
 • Torquati, B., Giacchè, G., Venanzi, S. (2015). Economic analysis of the traditional cultural vineyard landscapes in Italy. Journal of Rural Studies, 39, 122–132, doi: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.03.013.
 • UNESCO (2017). Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Pobrane 25.10.2017 z: https://ich.unesco.org/en/lists
 • UNWTO (2016). Georgia Declaration on Wine Tourism – Fostering sustainable tourism development through intangible cultural heritage. Pobrane 02.11.2017 z http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/georgia_declaration.pdf
 • Wawro, E. (2015a). Tworzące się regiony winiarskie w Polsce. Pobrane 28.10.2017 z: http://www.naszewinnice.pl
 • Wawro, E. (2015b). Winnice w Polsce. Warszawa: Multico.
 • Widawski, K., Oleśniewicz, P., Markiewicz-Patkowska, J. (2016). Enoturystyka – rola edukacji w kształtowaniu oferty turystycznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 13, 261–272.
 • Winnice dolnośląskie (2016). Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 • Winokultura. Odkryj winiarski Dolny Śląsk! (b.d.). Pobrane 02.11.2017 z: http://www.winokultura.pl/dokument,odkryj-winiarski-dolny-slask,87.
 • Woźniczko, M.A., Jędrysiak, T., Orłowski, D. (2015). Turystyka kulinarna. Warszawa: PWE.
 • Wrocław City Tour (b.d.). Pobrane 02.11.2017 z: http://www.wroclawcitytour.pl/wycieczka-winnice-dolny-slask
 • Xu, S., Barbieri, C., Anderson, D., Leung, Y.F., Rozier-Rich, S. (2016). Residents’ perceptions of wine tourism development. Tourism Management, 55, 276–286, doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2016.02.016.
 • Żmudzka, E. (2009). Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophysica, 13(2), 555–568.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4778548d-116d-42a4-b52b-69db0257704a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.