PL EN


2016 | Acta Iuris nr 15 |
Article title

Poręczenia kredytów jako wsparcie finansowe sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Title variants
EN
Loan guarantees as a financial support for small and medium-sized enterprises sector
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia fundusze poręczeń kredytowych jako instytucję prawnofinansową mogącą stanowić istotne wsparcie dla jednej z funkcjonujących w Polsce formuł prowadzenia działalności gospodarczej, jaką są małe i średnie przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności przedstawiono, jakich podmiotów wsparcie dotyczy oraz z jakimi problemami, jeżeli chodzi o ich utrzymanie i osiągnięcie założonych celów działania, podmioty te się borykają, by następnie, w możliwym ze względu na dopuszczalne rozmiary opracowania zakresie, ukazać fundusze poręczeń kredytowych jako możliwe wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejno opisana została ich geneza i formuła prawnoorganizacyjna, w ramach której funkcjonują, formy działania, procedura udzielania poręczeń kredytowych, sposób realizacji zobowiązań wynikających z poręczenia, a wreszcie korzyści, jakie wynikają z wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (generalnie beneficjentów poręczeń) przez fundusze poręczeniowe.
EN
The article presents the credit guarantee funds as legal and financial institution which might provide crucial support for the one of operating in Poland formulas of economic activity, which are small and medium-sized companies. At the beginning it indicated which entities are supported and why they need help. Then, taking into account the designated size publication, describes the guarantee funds as possible way of support of the small and medium-sized buisiness enterprises. Described their genesis and form of legal organization within which they operate, forms of action, the procedure for granting loan guarantees, how to implement obligations under the guarantees, and finally the benefits of supporting small and medium-sized enterprises (generally the beneficiaries of guarantees) by guarantee funds.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wyd. CeDeWU, Warszawa 2009,
 • A. Bielawska, Uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Szczecin 2006,
 • P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005,
 • S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym, wyd. Difin 2005,
 • M. Gajewski, J. Szczucki, Fundusze poręczeniowe jako źródła wspierania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania – najnowsze zmiany, PARP, Warszawa 2009,
 • A. Janc, K. Waliszewski, Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wsparciu sektora mikro-małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wyd. CeDeWu, Warszawa 2015,
 • B. Kołosowska, Finansowanie przedsiębiorstw sektora MŚP ze źródeł pozabankowych, wyd. CeDeWu, Warszawa 2013,
 • W. Kozek, M. Mielczarek, Raport z badań: Opinie przedsiębiorców z sektora MSP, o prowadzeniu działalności gospodarczej, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000,
 • Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce, Warszawa 2013,
 • M. Matejun, Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2011,
 • Ministerstwo Gospodarki, Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009-2013, tekst jednolity, Warszawa 2011,
 • B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź 2001,
 • W. Pluta, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2004,
 • Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2014. Temat specjalny: Innowacje w mikro i małych firmach, Warszawa 2015, s. 18-19,
 • A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Warszawa 2003,
 • H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków-Warszawa 2007,
 • M. G. Woźniak, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • A. Odrobina, Kondycja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w rozszerzonej Unii Europejskiej, Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 721,
 • M. Starczewska-Krzysztoszek, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych, „Infos” 2008, nr 4 (28).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 roku, nr 173, poz. 1807, z późn. zm),
 • Komunikat Komisji – wytyczne dotyczące pomocy Państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C 244 z 1.10.2004 r.),
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji, (2008/C 155/02),
 • Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.U. L 124 z 20.5.2003).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-477f85b2-a3f8-41a2-8adf-e1030098533b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.