PL EN


2015 | 220 | 21-35
Article title

Wybrane aspekty migracji zagranicznych mieszkańców województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Some aspects of international migration of inhabitants of silesian voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowana obecnie wysoka intensywność ruchów migracyjnych za-chodzących między krajami powoduje potrzebę analizy tych procesów. Także w woj. śląskim migracje zagraniczne stanowią ważny i aktualny problem. Przedmiotem badania są niektóre aspekty migracji zagranicznych mieszkańców woj. śląskiego w ujęciu cza-sowym (w latach 1995-2013) oraz przestrzennym, w układzie podregionów wojewódz-twa (NUTS3), w 2012 roku. Stwierdzono, że w badanym okresie woj. śląskie cechowało się ujemnym saldem mi-gracji zagranicznych, a relatywnie znacznie więcej mieszkańców woj. śląskiego niż kraju emigrowało za granicę. Ponadto omawiane procesy migracyjne w woj. śląskim wykazują znaczne zróżnicowanie przestrzenne w układzie podregionów, a największym ujemnym saldem migracji cechował się w badanym okresie podregion bytomski.
EN
Actually observed high intensity of migration movements among countries entails the need of analysis of these processes. In province slaskie international migration also constitutes important and actual problem. The subject of the study are some aspects of international migration of inhabitants of province slaskie in the years 1995-2013, as well as spatial differences of the migration movements among the subregions of province slaskie (NUTS3) in 2012. It has been stated that in the considered period of time in province slaskie occurred negative balance of international migration, and relatively more inhabitants emigrated abroad from province slaskie than from the whole country. Additionally the migration movements characterize high spatial diversity, and the highest, negative balance of international migration was observed in the considered period of time in subregion bytomski.
Year
Volume
220
Pages
21-35
Physical description
Contributors
References
  • Janicki W. (2007), Przegląd teorii migracji ludności, UMCS, Lublin.
  • Kaczmarczyk P. (2006), Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Raport FISE, Warszawa.
  • Rocznik Demograficzny GUS (2013).
  • W obliczu migracji zarobkowych mieszkańców województwa śląskiego (2011), Obserwa-torium Integracji Społecznej Województwa Śląskiego, Raport z badań prowadzo-nych w latach 2010-2011, Katowice.
  • Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji – analiza w województwie śląskim (2010). Nr projektu: WND-POKL.06.01.01-24-098/09. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Konsorcjum projek-tu: Ottawa Group sp.j., Koordynator – MillwardBrown SMG/KRC).
  • Wybrane tablice dotyczące emigracji na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 r. Część I, GUS, www.stat.gov.pl/ gus/5840_14242_ PLK_HTML.htm.
  • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Migration/pl
  • [www 2] www.stat.gov.pl/ gus/5840_14242_PLK_HTML.htm.
  • [www 3] www.stat.gov.pl – Bank Danych Regionalnych GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47835c65-eafe-43e4-bcd1-24a1d0babfba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.