PL EN


2018 | 67 | 55-102
Article title

Interferencje językowe na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim a interpretacja materiału gwarowego (na przykładzie wsi Choroszczynka)

Content
Title variants
EN
Linguistic interference at the Polish-East Slavic linguistic borderland vs. The interpretation of dialectal data (at the example of Choroszczynka village)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje kwestię interferencji w obrębie języków słowiańskich na przykładzie dwujęzycznej wsi Choroszczynka w powiecie bialskim, woj. lubelskie. Przedstawienie całości materiału z dwóch kwestionariuszy do Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego – polskiego i ukraińskiego daje możliwość nie tylko uchwycenia osobliwości gramatycznych i leksykalnych obu zestawień przypisanych do poszczególnych gwar, ale także pokazuje nierzetelność eksploratorek prowadzących badania terenowe. W konsekwencji wpłynęło to na niezgodną z rzeczywistością interpretację faktów gwarowych zobrazowanych na mapach OLA.
EN
The article deals with the question of linguistic interference among Slavic languages at the example of Choroszczynka, a bilingual village in Biała Podlaska County, Lublin Voivodeship. The presentation of two complete questionnaires for the Slavic Linguistic Atlas (OLA), Polish and Ukrainian, not only makes it possible to capture grammatical and lexical peculiarities of both sets assigned to individual dialects, but also reveals carelessness of the fieldworkers who collected the data. This, in turn, contributed to such an interpretation of dialectal data presented in OLA maps which does not reflect linguistic reality.
Year
Issue
67
Pages
55-102
Physical description
Contributors
 • Instytut Slawistyki PAN
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
References
 • Apokryf ruski, 2011, http://www.apokryfruski.org/kultura/podlasie/choroszczynka/ [dostęp 18.01.2018].
 • Barszczewska N., Timoszuk M. (oprac.), 2016, Dziedzictwo kulturowe i językowe Podlasia, t. 1: Opis socjolingwistyczny na tle uwarunkowań historycznych, Warszawa.
 • Buczyński M., 1967, Wschodniosłowiańskie wpływy językowe w gwarze wsi Huszcza powiat Biała Podlaska, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. 22/10. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, s. 223–256.
 • Dużyńska M., 1991, Język a świadomość odrębności grupowej na przykładzie wybranych wsi drobnoszlacheckich i chłopskich z okolic Kodnia, „Język a Kultura”, t. 1, s. 173–179.
 • Głuszkowski M., 2011, Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń.
 • Greń Z., 2000, Śląsk Cieszyński. Dziedzictwo językowe, Warszawa.
 • Hawryluk J., 2017, Jak feniks [sic! D.R., J.S.] z popiołów, „Над Бугом і Нарвою”, http://nadbuhom.pl/art_1404.html [dostęp 12.05.2018].
 • Kuraszkiewicz W., 1932, Przegląd gwar województwa lubelskiego, [w:] Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, red. J. Czuma, Lublin, s. 273–324.
 • Labocha J., 1997, Polsko-czeskie pogranicze językowe na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe, Kraków.
 • Raclavská J., 1998, Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku, Ostrava.
 • Rieger J., 2002, O badaniach ukraińskiej leksyki gwarowej na terenie Polski, [w:] Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce. Łemkowszczyzna i gwary nadsańskie, oprac. R. Bronikowska, A. Kudryk, K. Domaradz, U. Lewicka, M. Onyszkanycz-Kowalska, J. Rieger, E. Rudolf-Ziółkowska, pod kierunkiem J. Riegera, Warszawa, s. 11–16.
 • Rembiszewska D., Siatkowski J., 2017, Pograniczne wpływy wschodniosłowiańskie w nazwach ‘mrówki’ i ‘mrowiska’, „Prace Filologiczne”, t. 71, s. 261–271.
 • Smułkowa E., 2003, Badanie pograniczy językowych – uwagi metodologiczne, [w:] Gwary dziś, cz. 2: Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, red. J. Sierociuk, Poznań, s. 45–56.
 • Smułkowa E., 2009, Uwagi o słownictwie dwujęzycznych mieszkańców Brasławszczyzny i sposobie jego prezentacji, [w:] Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. 2: Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski), red. E. Smukowa, Warszawa, s. IX–XVII.
 • Straczuk J., 1999, Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności: pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, Warszawa. Torzecki R., 1993, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa.
 • Warchoł S. (red.), 1998, Interferencje językowe na różnych obszarach Słowiańszczyzny, Lublin. (Rozprawy Slawistyczne; 4).
 • Warchoł S., 2002, Dublety leksykalne w polskiej wyspowej gwarze wsi Łabunie na polsko-ukraińskim pograniczu językowym, [w:] Studia dialektologiczne 2, red. J. Okon i o w a, B. D u n a j, Kraków, s. 167–178.
 • Weinreich U., 1977, Sprachen in Kontakt. Ergebnisse und Probleme der Zweisprachigkeitsforschung, Hrsg. und mit einem Nachwort zur deutschen Ausgabe versehen von A. de Vincenz, München.
 • Wykaz nazw miejscowości, 2012, http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/urzedowy_wykaz_nazw_ miejscowosci_2012.pdf [dostęp 18.01.2018].
 • Zielińska A., 2013, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, Warszawa.
 • Zubkiewicz R., 2006, Przejawy ukraińskiej aktywności społeczno-politycznej na Podlasiu południowym (1918–1939), „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 4, s. 99–119.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47846b56-cc51-402f-8490-79282f42c9c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.