PL EN


2014 | 1 (348) | 48-59
Article title

Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim Część II. Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu detalicznego

Authors
Content
Title variants
EN
Disparities in the Level of Retail Offer in Podkarpackie Voivodeship Part II. Evaluation of Assortment Range in Retail Outlets
RU
Диспропорции в уровне торгового предложения в Подкарпатском воеводстве Часть II. Оценка ассортиментного диапазона заведений розничной торговли
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest drugim z cyklu opracowań odnoszących się do problematyki dysproporcji w ofercie handlowej dla mieszkańców obszarów miast i wsi województwa podkarpackiego. W tej części przedstawiono preferencje nabywców dotyczące zakresu asortymentowego. Weryfikacji poddano ponadto stopień zgodności asortymentu dostępnego w placówkach handlu detalicznego w miejscu zamieszkania konsumentów z ich potrzebami. Przyjęto przy tym założenie badawcze o kategorycznie wyższym poziomie niezadowolenia w odniesieniu do stopnia dopasowania asortymentu do potrzeb klientów z obszarów wiejskich. W celu pogłębienia analizy w opracowaniu wykorzystano dodatkowo szereg innych kryteriów klasyfikacyjnych zakładając przy tym, że miejsce zamieszkania jest jednak czynnikiem w największym stopniu różnicującym opinie nabywców w tym zakresie. Dodatkowo analizie porównawczej klientów poddano zróżnicowanie w szerokości asortymentu i dostępności produktów renomowanych marek w sklepach na wsi i w mieście. Wnioski wyciągane w artykule bazują na wynikach badań własnych zrealizowanych na przełomie 2012 i 2013 roku z uczestnictwem 331 klientów handlu detalicznego zamieszkujących woj. podkarpackie.
EN
The study constitutes the second part from a papers cycle dealing with problems of disparities in retail offer for citizens from urban and rural areas in the Subcarpathian region. In this part, customers’ preferences concerning range of assortment were presented. There was also verified a level of consistency of the assortment available in retail outlets in a place of customers’ living with their needs. There was taken an assumption of an essentially higher dissatisfaction concerning consistency of the assortment with needs of customers from rural areas. To deepen the analysis a lot of additional classifying criteria were used in the study, assuming however that place of living is a factor differentiating the customers’ opinions on assortment to the highest extent. Additionally, a comparative customers analysis concerned differences in a range of assortment and accessibility of products of respected brands in shops in rural and urban areas. Conclusions in the paper are based on the author’s research realised in 2012-2013 with participation of 331 customers of retail trade who lived in Podkarpackie Voivodeship.
RU
Статья – вторая из цикла разработок, касающихся проблематики диспропорций в торговом предложении для жителей городов и сел Подкарпатского воеводства. В этой части представили предпочтения покупателей, касающи еся ассортиментного диапазона. Кроме того верификации подвергли степень согласованности ассортимента, доступного в заведениях розничной торговли по месту жительства потребителей, с потребностями клиентов сельской мест- ности. Для углубления анализа в разработке использовали дополнительно ряд других классификационных критериев, предполагая при этом, что местожительство все-таки является фактором, в наибольшей степени дифференцирующим мнения покупателей в этом отношении. Дополнительно сопоставитель- ным анализом клиентов охватили дифференциацию ширины ассортимента и доступности продуктов известных марок в магазинах на селе и в городе. Выводы, к которым пришли в статье, основываются на результатах собственных исследований, осуществленных на рубеже 2012 и 2013 гг. с участием 331 клиента розничной торговли, проживающего в Подкарпатском воеводстве.
Year
Issue
Pages
48-59
Physical description
Dates
published
2014-01-2014-02
Contributors
author
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Altkorn J. (red.) (2001), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków. Aniszewska G. (2005), Rozsadzanie rynku. Strategie wzrostu, „Przegląd Organizacji”, nr 4. Cyrek P. (2010), Kształtowanie asortymentu jako determinanta sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlu detalicznego, (w:) Rosa G., Smalec A., Gracz L. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 595, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 55. Cyrek P. (2012), Preferowane miejsca dokonywania zakupów wybranych artykułów żywnościowych – ujęcie dynamiczne, (w:) Waśkowski Z., Sznajder M. (red.), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Gastronomia i zachowania nabywców. „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 236. Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2011), Handel detaliczny żywnością w Polsce, SGGW, Warszawa. Łukasik P. (2008), Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty zachowań nabywców, UMCS, Lublin. Matysik-Pejas R., Rola marki w procesie kształtowania lojalności nabywców produktów żywnościowych, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec. Michałowska M. (2010), Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, (w:) Rosa, G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i jutro, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 54. Sullivan M., Adcock D. (2008), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Tonndorf H.G. (1997), ABC handlu detalicznego. Poradnik dla sprzedawców i właścicieli sklepów, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków. Zbolarski M. (2000), Nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-478c699b-9371-4117-bff3-a6aa11e378ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.