PL EN


2013 | 14 | 3 | 17-26
Article title

DYNAMIKA REGIONALNEGO ZRÓŻNICOWANIA ROLNICTWA W POLSCE W LATACH 1998-2010

Authors
Content
Title variants
EN
DYNAMIC OF THE REGIONAL DIFFERENTIATION OF POLISH AGRICULTURE IN THE YEARS 1998-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca jest bezpośrednią kontynuacją badań autorki, których wyniki zamieszczone zostały w publikacji [Binderman 2012] W niniejszej pracy korzystając z uzyskanych wyników dokonano analiz w zakresie poziomu oraz zróżnicowania rolnictwa polskich województw w latach 1998-2010. Przeprowadzone badania pozwoliły na zmierzenie i ocenę dynamiki rozwoju poziomu rolnictwa w Polsce oraz sporządzenie klasyfikacji województw ze względu na zmiany w badanym okresie.
EN
The paper is a direct continuation of the author's research, the results of which are presented in the paper [Binderman 2012]. In the present study is using the earlier results and have been done analysis of dynamics in changes in the level of development of agriculture and its differentiation of Polish voivodeships in the years 1998-2010. The study made it possible to measure the growth of level of agriculture in Poland and to made the preparation of the classification of voivodeships due to changes in the period considered.
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
17-26
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Katedra Ekonometrii i Statystyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Binderman A. (2004) Przestrzenne zróżnicowanie potencjału rolnictwa w Polsce w latach 1989-1998, R. N. SERIA G., T.91, Z.1, str. 51, „Wieś Jutra”, Warszawa.
 • Binderman A. (2005a) Klasyfikacja polskich województw według poziomu rozwoju rolnictwa, RNR, Seria G., T.92, Z.1, str. 42, Wieś Jutra, Warszawa.
 • Binderman A. (2005b) O problemie wyboru wzorca przy badaniu przestrzennego zróżnicowania potencjału rolnictwa w Polsce, MIBE – V, Warszawa, str. 46.
 • Binderman A. (2006a) Wykorzystanie funkcji użyteczności do badania przestrzennego zróżnicowania rolnictwa, R. N. SERiA, Tom VIII, Zeszyt 5, Warszawa-Poznań, str.5.
 • Binderman A. (2006b) Klasyfikacja obiektów oparta na dwóch wzorcach, EiOGŻ, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 60, Warszawa, s. 25.
 • Binderman A. (2007) Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 • Binderman A. (2008a) Analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa Polski w 2006 roku, Roczniki Naukowe SERiA, Tom X, Zeszyt 2, Warszawa-Lublin.
 • Binderman A. (2008b) Zastosowanie liniowej i nieliniowej funkcji użyteczności do badania poziomu rolnictwa w Polsce, MIBE IX, wyd. SGGW, Warszawa, str. 29-38.
 • Binderman A. (2009) Zależność oceny zróżnicowania rolnictwa w Polsce od wybranych mierników syntetycznych, MIBE X, wyd. SGGW, Warszawa, s. 30-41.
 • Binderman A. (2010) Wpływ sposobu normalizacji zmiennych na ocenę regionalnego zróżnicowania rolnictwa, MIBE XI, 2, s. 25-38.
 • Binderman A. (2011) Wielokryterialne metody analizy zróżnicowania polskiego rolnictwa w 2009 roku, MIBE XII, 2, 58-68.
 • Binderman A. (2012) Regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce w latach 1998-2010, MIBE XIII/3, wyd. SGGW, Warszawa, 52-64.
 • Cieślak M. (1993) Ekonomiczne zastosow. mierników syntet. ze zmiennym wzorcem, Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gosp., AE, Kraków.
 • Harasim (red) (2006) Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej, raporty PIB 3, Puławy.
 • Hwang C. L., Yoon K. (1981) Multiple Attribute Decision Making, Methods and Applications, Springer – Verlag, New York.
 • Krasowicz S. (2008) Regionalne zróżnicowanie zmian w polskim rolnictwie po integracji z Unią Europejską, Roczniki nauk Rolniczych , Seria G, T. 95, z.3/4.
 • Krasowicz S. (2009) Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim, Studia i raporty IUNG-PIB, z. 15, 9-37.
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Michalski T. (2004) Statystyka, WSiP, Warszawa.
 • Muszyńska J. (2010) Zmiany region. Zróżn. poziomu rolnictwa w Polsce, SERiA XII.
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej., (2009): 5 lat w UE, www.ukie.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-478f1f8a-74cf-405e-ad79-88e377fc1d72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.