PL EN


2018 | 5 | 151-160
Article title

Poczucie podmiotowości i zaangażowanie pracowników we współczesnych samozarządzających się organizacjach

Content
Title variants
EN
Sense of subjectivity and employee engagement in contemporary self-managing organizations.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article, the author presents various conditions (both on a global and local scale) of creating an organizational culture in companies operating on the contemporary labor market. The author draws attention to the factors necessary for the emergence of a high level of employee engagement and their sense of subjectivity in their professional work. The modern teal organizations described in the article based on the principles of self-management are an interesting example of innovative solutions in the area of human work. Interest in the activities of those organizations is also, in the author's conviction, a challenge for theoreticians and practitioners working within the field of broadly understood work culture and education.
PL
W niniejszym artykule autor prezentuje różnorodne uwarunkowania (zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej) tworzenia kultury organizacyjnej w firmach działających na współczesnym rynku pracy. Autor zwraca uwagę na czynniki niezbędne do pojawienia się wysokiego poziomu zaangażowania pracowników i ich poczucia podmiotowości w pracy zawodowej. Opisane w artykule nowoczesne organizacje turkusowe oparte na zasadach samozarządzania stanowią interesujący przykład innowacyjnych rozwiązań w obszarze pracy człowieka. Zainteresowanie działalnością tych organizacji jest także, w przekonaniu autora, wyzwaniem dla teoretyków i praktyków zajmujących się szeroko pojętą kulturą pracy i edukacją.
Year
Issue
5
Pages
151-160
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Blikle A.J. (2017), Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Cook S. (2008), The Essential Guide to Employee Engagement, Kogan Page, London–Philadelphia.
 • Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2006), Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 • Heich M.J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Juchnowicz M. (2012), Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Korzeniowski K., Zieliński R., Daniecki W. (1983), Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
 • Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Laloux F. (2016), Pracować inaczej, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 • Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Zygadło A. (2016), Poczucie podmiotowości pracowników w organizacjach opartych na wiedzy. Gotowość do rezygnacji z podmiotowości wśród menedżerów korporacji międzynarodowych, „Szkoła – Zawód – Praca”, 11, 73-85.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-479da13a-49ce-4e2a-887e-d54db626da29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.