PL EN


Journal
2018 | 98 | 1 | 61-73
Article title

Zmiany w werbalizacji suwerena a kategoryzacja podmiotu władzy zwierzchniej w polskich konstytucjach XX wieku

Title variants
EN
Changes in the verbalization of the sovereign concept and categorization of supreme authority in the Polish constitutions of the 20th century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony różnicom w sposobie werbalizowania suwerena w polskich konstytucjach z 1921, 1952 i 1997 roku. Badaniem zostały objęte jednostki nominatywne, które odpowiadały przyjętemu w artykule zakresowi referencyjnemu pojęcia suweren (m.in. obywatel, naród, ludność). Celem analizy komparatywnej było ustalenie, czy leksykalne odmienności i analogie w nazywaniu władzy zwierzchniej w badanych ustawach zasadniczych determinują ontologię i pragmatykę obiektu rozważań. Badanie wykazało, że stosowanie konkretnych jednostek nominatywnych określających suwerena jest transjęzykowym procesem semiotycznym, w którym ustawodawca nie tylko nadaje mu określoną postać leksykalną, ale przede wszystkim redefiniuje jego status prawny i faktyczny.
EN
The article is devoted to the changes in the verbalization of the sovereign concept in the Polish constitutions of 1921, 1952 and 1997. The study covered lexical units which correspond to the reference range of the sovereign concept, adopted in the article (e.g. obywatel, naród, ludność). The aim of the comparative study was to determine whether lexical differences and similarities in naming the supreme authority in the analyzed laws have an influence on the basic ontology and pragmatics of the object. The study showed that the method of naming the sovereign is a translingual semiotic process in which the legislature gives it not only a specific lexical form but primarily redefines its legal and factual state.
Journal
Year
Volume
98
Issue
1
Pages
61-73
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47a7014e-642a-4537-b1c4-2c31b0eff6c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.