PL EN


2015 | 2(25) | 195-218
Article title

Tutoring akademicki jako forma wsparcia studentów zagranicznych w adaptacji do nowych warunków życia i nauki w Polsce

Content
Title variants
EN
Academic tutoring as a form of supporting foreign students in adaption to the new living conditions and study in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Student migrations are becoming more and more important part of international translocation of young people, which is exemplifi ed by the statistics of students’ dynamic mobility. Traveling abroad to acquire higher education in a foreign country is both an opportunity to progress and a cause of problems. Foreign students are usually at the periphery of society when they arrive at another country, where the culture and language are diff erent than in their homeland. Immigrants also feel the weakening of family and friend bonds. Th ey have to fi nd their way through the new environment, which may be extremely hard, provided they do not have any migration supportive social network. Th is is why, actions to support student migration societies are crucial. One of the actions may be introducing academic tutoring to tertiary-level schools. Tutoring is a method of individualized education, based on an individual and supportive relationship between a student and a tutor. Th e basic assumptions of tutoring are: taking care of an integral development of a protege, concentrating on personal problems and needs of a student, eliciting his hidden potential, bonding with him, and taking into account his values and personal aims during work. Basing on these principles, tutoring may help educational migrants to adapt to a new living and academic environment.
PL
Migracje edukacyjne stają się coraz istotniejszą częścią międzynarodowych przemieszczeń młodych ludzi, czego egzemplifi kację stanowią statystyki, pokazujące dynamiczny wzrost mobilności studentów. Wyjazd zagraniczny w celu zdobycia wykształcenia wyższego poza swoją ojczyzną, mimo że niesie ze sobą szansę rozwoju, to wiąże się także z wieloma trudnościami. Studenci cudzoziemcy, w momencie przybycia do nowego państwa, znajdują się zazwyczaj na peryferiach jego społeczeństwa, ponieważ reprezentują inną kulturę, nierzadko mają też problem z władaniem językiem kraju, do którego wyemigrowali. Imigranci odczuwają również osłabienie dotychczasowych więzi z rodziną, znajomymi. W obcym im środowisku, w tym edukacyjnym, muszą się odnaleźć, co w braku migracyjnych sieci wsparcia może okazać się niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Dlatego też bardzo ważne są działania wspierające studenckie środowiska migracyjne. Jednym z nich może być wprowadzenie do szkół wyższych tutoringu akademickiego, czyli „metody edukacji zindywidualizowanej, opierającej się na indywidualnej, wspierającej relacji z drugą osobą – tutorem” (Czekierda, 2014). Jego podstawowe założenia, takie jak: troska o integralny rozwój podopiecznego, koncentracja na indywidualnych problemach i potrzebach studenta, wydobywanie ukrytego potencjału podopiecznego, nawiązywanie partnerskiej relacji ze studentem czy uwzględnianie w pracy z nim jego wartości i osobistych celów, mogą pomóc migrantom edukacyjnym w procesie adaptacji do nowego środowiska życia i studiowania.
Year
Issue
Pages
195-218
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Bielecka-Prus, J. (2014). Strategie umiędzynarodawiania uniwersytetów w Polsce. w: Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca (ss. 35–53). Lublin: WydawnictwoUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Brzezińska A. i Rycielska L. (2009). Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela. w: M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewskii A. Zembrzuski (red.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej (ss. 20–31) Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.
 • Budzyński M, Czekierda, P. Traczyński, J. Zalewski, Z. i Zembrzuski A.(2009). Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej.Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.
 • Budzyński M. (2009). Tutoring szkolny – jak przez dialog rozwijać uczniai motywować go do nauki. w: M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński,Z. Zalewski i A. Zembrzuski (red.), Tutoring w szkole między teoriąa praktyką zmiany edukacyjnej (ss. 32–35) Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodoweji Ustawicznej..
 • Chutnik M. (2007). Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie.Kraków: Universitas.
 • Cieślikowska D. (2006). Problemy integracji osób odmiennych kulturowo.w: D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak i A. Paszkowska Rogacz
 • Czayka-Chełmińska K. (2007). Metoda tutoringu. w: B. Kaczarowska(red.), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów (ss.38–43). Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
 • Czekierda P. (2009). Co możemy zyskać w perspektywie społecznej wprowadzająctutoring do szkoły?. w: M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński,
 • Z. Zalewski i A. Zembrzuski (red.), Tutoring w szkole między teoriąa praktyką zmiany edukacyjnej (ss. 16–19). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.
 • Czekierda P. (2014). Materiały szkoleniowe Collegium Wratislaviense.Wrocław.
 • Danilewicz W. (2006). Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych.Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • De Carvalho, P. (1990). Studenci obcokrajowcy w Polsce. t. 3. Warszawa:Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Fijałkowski, A. (2009). Z dziejów myślenia o tutoringu – krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania. Kwartalnik Pedagogiczny(2), ss. 5–33.
 • Gocalski W. (2009). Migracje. w: W. Gocalski (red.), Barwy i cienie migracji(ss. 7–37). Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 • How is international student mobility shaping up? (2013). Education Indicatorsin Focus (5), ss. 1–4.
 • Jaroszewska E. (2008). Sytuacja cudzoziemców w Polsce w świetle badań IPS. w: G. Firlit-Fesnak (red.), Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego (ss. 95–101). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Kaczmarczyk P. (2005). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian.Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kaczmarek M. (2013). Tutoring, coaching, mentoring w praktyce akademickiej.Pozyskano (23.11.2014) z http://wydawnictwo.zut.edu.pl/fi les/magazines/2/39/467.pdf.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin:Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2014). Inność Obcego – opis i emocje. w: Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni– dwie strony księżyca (ss. 121–136) Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kawczyńska-Butrym, Z. i Ruda S. (2014). Zagraniczni studenci o swoich zagranicznych doświadczeniach. w: Z. Kawczyńska-Butrym (red.),Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwie strony księżyca (ss.169–188). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Knopek J. (2008). Migracje międzynarodowe jako przedmiot badań politologicznych.w: L. Kacprzak i J. Knopek (red.), Procesy migracyjne: teoria, ewolucja i współczesność (ss. 17–29). Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica.
 • Korczyński M. (2014). Edukacyjne uwarunkowania dystansu społecznego emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii wobec wyznawców innych religii.Journal of Modern Science (2), ss. 13–36.
 • Kownacka E. (2006). Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę. w: D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczaki A. Paszkowska Rogacz (red.), Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe(ss. 39–63). Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Kruk M. (2014). Lublin – miasto wyboru i studiowania. w: Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwiestrony księżyca (ss. 155–168). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kubitsky J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Marciniak B. (2011). Słowo wstępne. w: T. Kaczmarek i J. Wciórka (red.),Europejski Program Erasmus na Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu w latach 1998–2010 (ss. 7–8). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Muszyński,H. (2008). Opieka w systemie pojęć. w: R. Pawłowska, I. Jundził (red.), Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość(ss. 95–108). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Okólski M. (2004). Demografia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Olczak E. (2006). Różnice kulturowe w funkcjonowaniu człowieka.w: D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak i A. Paszkowska Rogacz(red.), Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe (ss. 23–38).Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Paszkowska-Rogacz A. (2006). Doradztwo międzykulturowe. w: D. Cieślikowska,E. Kownacka, E. Olczak i A. Paszkowska Rogacz (red.), Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe (ss. 11–21). Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Pełczyński Z. (2007). Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oksfordzkiego.w: B. Kaczarowska (red.), Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów (ss. 31–34). Warszawa: Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
 • Piorunek M. (2010). Poradnictwo. Wokół kwestii rudymentarnych. w:E. Zierkiewicz i V. Drabik-Podgórna (red.), Poradnictwo w kulturze indywidualizmu (ss. 59–67). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Ptaszek,S.W. (2009). Współczesna migracja europejska młodych Polaków– aspekty społeczne. w: W. Gocalski (red.), Barwy i cienie migracji(ss. 117–147). Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”. Pozyskano (9.11.2014)z http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1157:raport-studenci-zagraniczni-w-polsce-2013&catid=24:wydarzenia&Itemid=119.
 • Rowicka A. (2014). Tutoring akademicki. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (4), ss. 3–11.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Dz. U. nr 190 poz. 1406, tekst jednolity.
 • Ruda S. (2014). Migracje edukacyjne – zasięg i znaczenie. w: Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Migracje edukacyjne. Studenci zagraniczni – dwiestrony księżyca (ss. 21–33). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sitko M. (2011). Tutoring szansą dla systemu edukacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (4), ss. 27–32.
 • Skibińska B. (2011). 10 lat programu Erasmus w Polsce. w: T. Kaczmareki J. Wciórka (red.), Europejski Program Erasmus na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1998–2010 (ss. 11–23).Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Słaboń K. (2014). Tutoring – nowatorska metoda pracy z uczniem zdolnym.Uczyć Lepiej (4), ss. 4–5.
 • Traczyński J. (2009). Kim jest (mógłby być…) tutor w polskiej szkole?. w: M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewski i A. Zembrzuski (red.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej (ss. 36–38). Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.
 • Tutor – ktoś, kto potrafi dać siebie. Rozmowa z Josepem Marią Barnilsem przeprowadzona przez P. Czekierdę w 2011 roku. Materiały szkoleniowe Collegium Wratislaviense (2014).
 • Tutoring – nauczyciel i uczeń zupełnie inaczej. Rozmowa z Piotrem Czekierdą (2012). Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku53 (4), ss. 45–48.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Dz. U. 2013 poz. 1650,tekst jednolity.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U.2005 nr 164 poz. 1365, tekst jednolity.
 • Witt A. i Radtke M. (2011). Turystyczne aspekty mobilności studentów Erasmusa. w: T. Kaczmarek i J. Wciórka (red.), Europejski Program Erasmus na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach1998–2010 (ss. 160–173). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Żołędowski C. (2010). Studenci zagraniczni w Polsce. Motywy przyjazdu,ocena pobytu, plany na przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47ab1b40-b12c-4707-a0b9-39ee1934129a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.