PL EN


2016 | 12 | 97-111
Article title

Współczesna koncepcja edukacji religijnej we Włoszech

Authors
Content
Title variants
EN
The contemporary concept of religious education in Italy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza temat współczesnego ujęcia edukacji religijnej we Włoszech. Poszukiwania definicji terminu „edukacja religijna” wykazują złożoność tego zagadnienia. Można mówić o bogatej przestrzeni życia, którą tworzą takie posługi jak: nauczanie religii, katecheza, ewangelizacja, edukacja wiary. Artykuł podaje zarys obrazu Kościoła Katolickiego we Włoszech; dokonuje analizy współczesnej refleksji na poziomie akademickim i oficjalnego nauczania biskupów włoskich. Pokazane są kierunki rozwoju myśli, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Współczesna troska o edukację religijną idzie równolegle w kierunku troski o rodzinę, troski o wspólnotę przeżywania wiary, troski o właściwe przygotowanie do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej oraz troski o katechezę osób dorosłych.
EN
Te article brings up the subject of contemporary interpretation of religious education in Italy. Searching for the definition of the term ‘religious education’ proves complexity of this issue. We can deliberate on wealthy life space created by such services as: teaching religion, catechesis, preaching the Gospel, the faith education. In the further stage, the article presents the view of the Roman Catholic Church in Italy; it analyses the contemporary reflection on academic level and official teaching by Italian bishops. Aſterwards there are directions of the development of thoughts presented, both in a theoretical and practical dimension. Te résumé shows that contemporary concern for religious education parallels to care for families, care for a community contemplating the faith, care for relevant preparation to sacramental Christian initiation as well as care for catechesis of adult people.
Year
Volume
12
Pages
97-111
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47ad8a05-ede2-4a19-b76b-457b9e7e57e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.