PL EN


2013 | 13 | 349-358
Article title

Możliwość ograniczenia akcji protestacyjnych.

Content
Title variants
EN
The possibility of constraint of industrial actions.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia możliwości ograniczania akcji protestacyjnych. Wskazuje unormowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, umów międzynarodowych i ustaw regulujących stany nadzwyczajne oraz możliwość samoograniczenia stron sporu zbiorowego.
EN
The article elaborates the possibility of constraint of industrial actions. The article indicates regulation of The Constitution of The Polish Republic, international agreements and states of emergency legislation and possibility of self-restraint a sides of collective dispute.
Year
Volume
13
Pages
349-358
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Baran K.W. (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
 • Baran K.W., Inne niż strajk akcje protestacyjne w systemie polskiego prawa pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.
 • Baran K.W., Konstytucyjne aspekty wolności związkowych, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002,
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Kraków 2007.
 • Florek L., Zakres ograniczania wolności związkowych (art. 59 ust. 4 Konstytucji), „Państwo i Prawo” 2000, nr 12.
 • Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, nr 10.
 • Marek A., Spory Zbiorowe. Część I. Obowiązujące etapy i procedury, „Służba Pracownicza” 2009, nr 2.
 • Romanowski M., Wiluś-Antoniuk A., Haiduk P., Kryteria legalności strajku – spory zbiorowe w XXI wieku, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 12.
 • Sanetra P., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.
 • Sarnecki P., Wolność zrzeszania się, Warszawa 1998.
 • Skoczyński J., Reprezentacja praw i interesów pracowników służby publicznej, [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździewicz, Toruń 2001.
 • Świątkowski A.M., Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006.
 • Świątkowski A.M., Wujczyk M., Polskie regulacje z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych w świetle standardów europejskich na przykładzie prawa do strajku, [w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010.
 • Wronikowska E., Problemy prawnej regulacji rozwiązywania sporów zbiorowych na tle praktyki, [w:] Jakość w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. A. Patulski, K.Walczak, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47b13941-acd8-418a-b887-23dd8626788f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.