PL EN


2015 | 1 (354) | 92-100
Article title

Personalizacja, rekomendacja, prosumpcja – trzy wymiary dialogu organizacji i konsumenta

Authors
Content
Title variants
EN
Personalisation, Recommendation, Prosumption – Three Dimensions of the Dialogue between the Organisation and the Consumer
RU
Персонализация, рекомендация, просумпция – три измерения диалога организации и потребителя
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie koncepcji wzajemnie przenikających się kategorii marketingowych: personalizacji, rekomendacji i prosumpcji. Personalizacja i rekomendacja (systemy rekomendacji)stanowią dla autora tego opracowania fundamentalne pojęcia badane i rozwijane w pisanej rozprawie doktorskiej1. Prosumpcja to kolejny – po personalizacji i rekomendacji – wymiar dialogu organizacji i konsumenta. Autor dokonuje przeglądu literatury oraz przytacza własne spostrzeżenia dotyczące poruszanej tematyki. Wszystkie trzy kategorie ekonomiczne stanowić mogą punkt wyjścia w strategii kreowania oraz sprzedaży dobra lub usługi czy też zarządzania wiedzą w organizacji. Znajdują one też praktyczne i społeczne odbicie w informatycznych systemach rekomendujących nierzadko odwołujących się do zasobów informacji pochodzących z mediów społecznościowych. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
An aim of this study is to present the concept of interpenetrating marketing categories: personalisation, recommendation and prosumption. Personalisation and recommendation (systems of recommendation) are for the author of this study the fundamental notions being studied and developed in the PhD thesis being prepared by him2. Prosumption is the next – after personalisation and recommendation – dimension of the dialogue between the organisation and the consumer. The author carries out a review of the literature and refers his own observations concerning the subject matters being touched. All the three economic categories may be a starting point in the strategy of creation and sale of goods or services, or knowledge management within the organisations. They also find their practical and social reflexion in IT recommending systems quite often referring to stocks of information originating from social media. The article is of the conceptual nature.
RU
Цель настоящей разработки – представить концепцию взаимопроникающихся маркетинговых категорий: персонализации, рекомендации и просумпции. Персонализация и рекомендация (системы рекомендации) для автора разработки являются фундаментальными понятиями, изучаемыми и развиваемыми в подготавливаемой докторской диссертации3. Просумпция – очередное, после персонализации и рекомендации, измерение диалога организации и потребителя. Автор проводит обзор литературы и приводит собственные наблюдения, касающиеся затрагиваемой тематики. Все три экономические кате- гории могут собой представлять исходную точку в стратегии формирования и продажи блага или услуги, или же управления знаниями в организации. Они получают практическое и социальное отражение в информатических систе- мах рекомендации, нередко ссылающихся на наборы информации, поступающей из социальных медиа. Статья имеет концептуальный характер.
Year
Issue
Pages
92-100
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Buschbeck S., Jameson A. (2010), Toward a Design Space for the Recommendation of Communities, 2nd Workshop on Recommender Systems and the Social Web, Vol. 2.
 • Chen W.-Y., Chu J.-Ch., Luan J., Bai H., Wang Yi and Chang E.Y. (2009), Collaborative filtering for orkut communities: Discovery of user latent behavior, (in:) Proceedings of the 18th International WWW Conference, ACM.
 • Edvardsson B., Tronvoll B., Gruber T. (2011), Expanding understanding of service exchange and value co-creation: A social construction approach, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 39(2).
 • Flis K. (2013a), Systemy rekomendacji w mediach społecznościowych, (w:) Trendy i wyzwania współczesnego marketingu, „Prace Naukowe WSB w Gdańsku”, tom 21.
 • Flis K. (2013b), Personality-based Recommender Systems, (w:) Research Reports on Business Informatics, University of Gdańsk, RR 72, May.
 • Gronroos C. (1990), Relationship approach to marketing in service contexts: The marketing and organizational behavior interface, “Journal of Business Research”, No. 20(1).
 • Gronroos C. (2008), Service logic revisited: who creates value? And who co-creates? “European Business Review”, No. 20(4).
 • Guido G. iPeluso A.M. (2008), Preconditions for the diffusion of prosumption among firms: A case study approach, “Problems and Perspectives in Management”, No. 64.
 • Gummesson E. (1987), The new marketing - developing long-term interactiverelationships, “Long Range Planning”, No. 20(4).
 • Guy I., Carmel D. (2011), Social Recommender Systems, WWW 2011-Tutorial, WWW 2011, March 28-April 1, Hyderabad, India.
 • Guy I., Ronen I., Wilcox E. (2009), Do you know? Recommending people to invite into your social network (in:) Proceedings of IUI, ACM.
 • Guy I., Zwerdling N., Ronen I., Carmel D., Uziel E. (2010), Social media recommendation based on people and tags. In: Proceeding of SIGIR, ACM.
 • Hoyer W.D. i in. (2010),Consumer cocreation in new product development. “Journal of Service Research”, No. 13(3).
 • Kramer J. (2012), Droga od konsumpcjonizmu do konsumpcji zrównoważonej – cele i uwarunkowania.
 • Referat, V Forum Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Kierunki badań w Uniwersytecie Ekonomicznym. Modele. Metody. Aplikacje praktyczne, Katowice.
 • Lusch R.F., Vargo, S.L. (2006), Service-dominant logic: reactions, reflections and refinements, “Marketing Theory”, No. 6(3).
 • Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania”, Vol. 11, nr 1(40), t. 1.
 • Nepal S., Paris C., Bista S. (2012), SRec: A Social Behaviour Based Recommender for Online Communities, (in:) 3rd Workshop on Social Recommender System at UMAP, Montreal, Canada, July 16-20.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), Co-creating unique value with customers, “Strategy & Leadership”, No. 32(3).
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005), Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Schafer J.B., Konstan J.A., Riedl J. (2001), E-Commerce Recommendation Applications, “Data Mining and Knowledge Discovery”, Vol. 5, No. 1/2.
 • Sharma M., Man S. (2013), A Survey of Recommender Systems: Approaches and Limitations, “International Journal of Innovations in Engineering and Technology”, Special Issue – ICAECE-2013.
 • Vargo S.L., Lusch R.F. (2004), Evolving to a new dominant logic for marketing, “Journal of Marketing”, No. 68(1).
 • Wójcik J. (2009), Prosument – współczesny mit marketingowy, (w:) Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Wrycza S., Kuciapski M. (2009), Projektowanie i wdrażanie e-learningu 2.0. (w:) Materiał edukacyjny do kursu Nowoczesne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, Uniwersytet Gdański, Sopot.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47b66865-8788-4f56-936c-cdaedced4b07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.