PL EN


2018 | 4(58) | 125-153
Article title

Marksizm a konsumpcjonizm w chińskim społeczeństwie XXI wieku

Content
Title variants
EN
Marxism and Consumerism in the 21st Century Chinese Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest szkicem odpowiedzi na pytanie, czy współczesne społeczeństwo chińskie oraz Komunistyczna Partia Chin jako jego część są marksistowskie, czy chociażby w minimalistycznym sensie dążą do realizacji idei marksistowskich. Badanym aspektem jest konsumpcjonizm w Chinach początku XXI wieku w jego relacji do etycznej zasady maksymalizacji wolności, implicite obecnej również w marksizmie. Autor argumentuje, że ani społeczeństwo chińskie, ani partia nie są marksistowskie, ponieważ ich ideologia i działania są sprzeczne z marksizmem. Zamiast bowiem dążyć do wyzwolenia klasy pracowniczej i osłabienia burżuazji w walce klas, przez konsumpcjonizm zmierzają do celu przeciwnego.
EN
The article is an outline of an aspect answer to the question if the contemporary Chinese society and the Communist Party of China are Marxist, at least in the minimalist sense of striving to realise Marxist ideas. The aspect of research is consumerism in China in the 21st century in relation to the principle of maximising freedom which is implicitly present in Marxism. The author argues that neither Chinese society nor the Communist Party of China are Marxist because its ideology and activities stand in contradiction with Marxism: instead aiming at liberation of the working class and weakening bourgeoisie, by means of consumerism they actually strive to the opposite purpose.
Year
Issue
Pages
125-153
Physical description
Contributors
References
 • Anholt S., Govers R. (2017), The Good Country Index 2017, https://goodcountry.org/index/results [dostęp: 20.07.2018].
 • Arystoteles (1996), Etyka Nikomachejska, (w:) Arystoteles, Dzieła Wszystkie, t. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baudrillard J. (1998), The Consumer Society, Sage, London.
 • Belk R.W. (1985), Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World, “Journal of Consumer Research”, No. 12.
 • Cleaver H. (2011), Polityczne czytanie „Kapitału”, Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”, Poznań.
 • Cliff T. (1991), Państwowy kapitalizm w Rosji – od Stalina do Gorbaczowa, Solidarność Socjalistyczna, Warszawa.
 • Debord G. (1998), Społeczeństwo spektaklu, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 • Dobrzańska B, Dobrzański G., Kiełczewski D. (2010), Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Engels F. (1949), Zasady komunizmu, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Epikur (1988), Główne myśli, (w:) Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fromm E. (1995), Być czy mieć, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Fromm E. (2017), Być i mieć według Marksa, (w:) Fromm E,. O byciu człowiekiem, Vis-a-vis etiuda, Kraków.
 • Gan N. (2018), A new class struggle: Chinese party members get back to Communist Manifesto basics, “The South China Morning Post”, 26.04, https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2143841/new-class-struggle-chinese-partymembers-get-back [dostęp: 20.07.2018].
 • Gilens M., Page B.I. (2014), Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens, “Perspectives on Politics”, Vol. 12, Issue 3.
 • Goldring K. (2018), Here’s why China could overtake the US as the next superpower – and why it might not, “Business Insider”, 2.07.
 • Helliwell J., Layard R., Sachs J. (2018), World Happiness Report 2018, Sustainable Devopment Dolutions Network, New York.
 • Hye-Jin Paek, Zhongdang Pan (2004), Spreading Global Consumerism: Effects of Mass Media and Advertising on Consumerist Values in China, “Mass Communication & Society”, No. 7(4).
 • Inglehart R. (1990), Cultural Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, Princeton.
 • IPSOS (2013), Global Attitudes on Materialism, Finances and Family, https://www.ipsos.com/sites/default/files/news_and_polls/2013-12/6359.pdf [dostęp: 20.07.2018].
 • ITUC (2018), ITUC Global Rights Index 2018, https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/itucglobal-rights-index-2018-en-final-2.pdf [dostęp: 20.07.2018].
 • Jabłoński W. (red.) (1956), Antologia literatury chińskiej, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Jung Chang, Halliday J. (2005), Mao. The Unknown Story, Johnathan Cape, London.
 • Kasser T. (2007), Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji, (w:) Linley P.A., Joseph S., Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kołodko G. (2018), Czy Chiny zbawią świat?, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Lane R. E. (2000), The loss of happiness in market democracies, Yale University Press, New Haven.
 • Li Y. ,Yin Z. (2011), Empirical Analysis on Chinese Consumers’ Jewelry Consumption Motivation, “Journal of Gems nd Gemmology”, No. 01.
 • Marcuse H. (1991), Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marcuse H. (1998), Eros i cywilizacja, Spectrum, Warszawa.
 • Marks K. (1951), Kapitał, t. I, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K. (1955), Kapitał, t. II, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K. (1960), Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844, (w:) Marks K., Engels F., Dzieła, tom 1, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Marks K. (1966), Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej, (w:) Marks K., Engels F., Dzieła, tom 13, Książka i Wiedza.
 • Marks K. (1971), Wojna domowa we Francji, Książka, Łódź.
 • Marks K., Engels F. (2007), Manifest komunistyczny, Centrum Europejskie UW, Warszawa, https://www.piens.pl/wp-content/uploads/2018/04/manifestkomunistyczny.pdf [dostęp: 20.07.2018].
 • McKinsey&Company (2017), Chinese luxury consumers: The 1 trillion renminbi opportunity, Marketing&Sales Practice, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Marketing%20and%20Sales/Our%20Insights/Chinese%20luxury%20consumers%20More%20global%20more%20demanding%20still%20spending/Chinese-luxury-consumers-the-1-trillionrenminbi-opportunity.ashx [dostęp: 20.07.2018].
 • Merchant B. (2015), Fully automated luxury communism, “The Guardian”, 18.03.
 • Molyneux J. (1996), Czym jest socjalizm oddolny?, Wydawnictwo Solidarność Socjalistyczna, Warszawa.
 • Myers D., Diener E. (2018), The Scientific Pursuit of Happiness, “Psychological Science”, Vol. 13.
 • Nickerson C., Diener E., Schwarz N. (2003), Zeroing on the Dark Side of the American Dream: A Closer Look at the Negative Consequences of the Goal for Financial Success, “Psychological Science”, Vol. 14.
 • Polowczyk P. (2013), Cnoty i pseudo-cnoty w życiu gospodarczym, „Zarządzanie Zmianami Zeszyty Naukowe”, nr 2-3(59).
 • Polowczyk P.Ł. (2017), Organizational ethical integrity: good and bad illusions, “Palgrave Communications”, No. 3(46), https://www.nature.com/articles/s41599-017-0044-x [dostęp: 20.07.2018].
 • Richins M.L., Dawson S. (1992), A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurements: Scale Development and Validation, ”Journal of Consumer Research”, No. 19.
 • Ritzer G. (2012), Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Rudd K. (2015), U.S. - China relations under Xi Jinping, Harvard Kennedy School, Cambridge.
 • Simmons K. (2014), China’s government may be communist, but its people embrace capitalism, Pew Research Center, http://www.pewresearch.org/facttank/2014/10/10/chinas-government-may-be-communist-but-its-people-embracecapitalism/ [dostęp: 20.07.2018].
 • Srivastava A. i in. (2001), Money and Subjective Well-being: It’s Not Validation, “Journal of Consumer Research”, No.19.
 • Statista (2015), Luxury goods industry worldwide, https://www.statista.com/topics/1110/global-luxury-goods-industry/ [dostęp: 20.07.2018].
 • Sui-Lee Wee (2018), China’s Parliament Is a Growing Billionaires’ Club, “The New York Times”, 1.03., https://www.nytimes.com/2018/03/01/business/china-parliamentbillionaires.html [dostęp: 20.07.2018].
 • The Charities Aid Foundation (2017), The World Giving Index 2017, https://www.cafonline.org/about-us/publications/2017-publications/caf-world-givingindex-2017 [dostęp: 20.07.2018].
 • The Communist Party of China (2017), Constitution of the Communist Party of China, http://www.china.org.cn/20171105-001.pdf [dostęp: 20.07.2018].
 • Tomasiewicz J. (2009), Zło w imię dobra, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Transparency International (2017), Corruption Perception Index 2017, https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table [dostęp:20.07.2018].
 • Varoufakis Y. (2017), China is the Real Deal, “Project Syndicate”, 27.10., https://www.project-syndicate.org/videos/china-is-the-real-deal [dostęp: 20.07.2018].
 • Veblen T. (2008), Teoria klasy próżniaczej, MUZA SA, Warszawa.
 • Wallerstein I (2007), Analiza systemów-światów, Dialog, Warszawa.
 • Wilhelm J. H. [1985], The Soviet Union has an administered, not a planned, economy, “Soviet Studies”, Vol. 37, Iss. 1.
 • Wilkinson R., Pickett K. (2011), Duch równości, Czarna Owca, Warszawa.
 • World Inequality Database (2018), https://wid.world/country/china/ [dostęp: 20.07.2018].
 • Xinhua (2018), Marx’s theory still shines with truth, 4.05., http://www.xinhuanet.com/english/2018-05/04/c_137156127.htm [dostęp: 20.07.2018].
 • Yan A., Chen. S, Cheng Y. (2009), The Influence of Chinese Values on Luxury Purchasing Motivation, “Chinese Journal of Management”, No. 06.
 • Yang H. (2010), Chinese Consumerism Driven by Power, “The Journal of Jiangsu Administration Institute”, No. 04.
 • Yuan Y. (2018), Why millennials are driving cashless revolution in China, “The Financial Times”, 17.07.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47bab6c9-99de-4c6f-b02c-6e6fd0752ce9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.