Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(66) | 99-112

Article title

Kursy i szkolenia masowe dla rolników w latach 1948–1956

Authors

Content

Title variants

EN
Courses and mass training for farmers in years 1948–1956

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ukazuje niektóre problemy związane z edukacją dorosłych rolników na kursach i szkoleniach organizowanych w latach 1948–1956. Ta forma edukacji miała za zadanie pogłębić wiedzę rolników gospodarujących indywidualnie, będących członkami spółdzielni produkcyjnych lub pracujących w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Podczas kursów i szkoleń realizowano zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Kursantom przekazywano wiedzę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, wskazując na potrzebę nowoczesnej uprawy roślin i hodowli zwierząt. Kursy i szkolenia organizowano w różnych regionach Polski. Wiele z nich było nienależycie przygotowanych, co negatywnie odbijało się na poziomie kształcenia.
EN
The article presents chosen problems connected with adult education of farmers at courses and training organised in years 1948–1956. This form of education was to deepen knowledge of farmers who had an individual farm, who belonged to an agricultural cooperative or worked at State Agricultural Farms. During the courses and training both theoretical and practical classes were conducted. Students were taught in crop and livestock production and shown the need for modern plant cultivation and breeding. Training and courses were organized in various regions of Poland. Many of them were poorly prepared which had a negative influence on the quality of education.

Year

Issue

Pages

99-112

Physical description

Contributors

author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Zakład Pedagogiki

References

 • 1. Abgarowicz F. (1952), Baza paszowa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 2. Abgarowicz F. (1955), Uprawa roślin pastewnych i przechowywanie pasz, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 3. Bajka prawdziwa o zootechniku, „Spółdzielnia Produkcyjna” 1954, nr 51, s. 12.
 • 4. Bartecki J., Wieczorek T. (1965), Bibliografia oświaty rolniczej w Polsce 1944–1963, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 5. Bębenek S. (1954), Walka o wzrost produkcji rolnej obowiązkiem każdego chłopa pracującego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 6. Birecki M., Piekielniak F. (1952), Płodozmiany, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 7. Bobiński J. (1951), O wyższy poziom nauczania na kursach szkoleniowych, „Las Polski”, nr 9, s. 19–20.
 • 8. Borek F. (1954), Wzmóc wysiłki w upowszechnieniu wiedzy rolniczej, „Tygodnik Demokratyczny”, nr 18, s. 4.
 • 9. Borkowski W. (1955), Wyniki propagandy rolniczej i masowego szkolenia w woj. gdańskim, „Nowe Rolnictwo”, nr 10, s. 88–90.
 • 10. Bormann J. (1952), Życie zwierząt, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 11. Chomyszyn M. (1953), Hodujmy więcej świń, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 12. Co rolnik o pryszczycy wiedzieć powinien (1952), Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 13. Cybulski F. (1955), Kurs pszczelarski w Świebodzicach, „Pszczelarstwo” 1955, nr 4, s. 31–32.
 • 14. Dembiński F. (1953), Kiedy i jak siać, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 15. Dobieszewski A. (1993), Kolektywizacja wsi polskiej 1948–1956, Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, Warszawa.
 • 16. Drewniak A. (1956), Przeprowadzanie doświadczeń – nieodzownym warunkiem szkolenia rolniczego, „Praca Świetlicowa”, nr 3, s. 27–29.
 • 17. Fitko R., Majewski T. (1953), Ochrona zdrowia zwierząt na fermach spółdzielczych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 18. Gasik S. (1953), Upowszechnienie wiedzy rolniczej w okresie jesiennozimowym, „Plon”, nr 11, s. 5–6.
 • 19. Greulich S. (1952), Organizujemy chów owiec w spółdzielni, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 20. Hroboni Z., Pruski W. (1954), Poradnik chowu koni, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 21. Informacja o przygotowaniu spółdzielń produkcyjnych do przeprowadzenia zamknięć rocznych i podziałów dochodów za rok 1955, AP Kr., PZPR KW Kr 1225.
 • 22. Informacja o wskaźnikach produkcyjnych w spółdzielniach i przyczynach niezadowalających wyników w województwie krakowskim, AP Kr., PZPR
 • 23. J.C. (1954), Szkolenie zimowe brygadzistów na 21-dniowych kursach, „Przegląd Hodowlany”, nr 1, s. 59–60.
 • 24. Jarosz D. (1998), Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948 –1956 a chłopi, Instytut Historii PAN; DiG, Warszawa.
 • 25. Jenner C., Klaudel T. (1955), Jak organizujemy szkolenie zootechniczne w ZHZ Siary, „Przegląd Hodowlany”, nr 11, s. 59–60.
 • 26. Kamińska M. (1955), Kursy młodych gospodyń, „Chłopska Droga”, nr 52, s. 5.
 • 27. Kisielewski K., Kruczała J., Postępski S., Potępa J. (1953), Zmiany struktury społeczno-gospodarczej województwa krakowskiego, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Kraków.
 • 28. Korzycki A. (1954), Przez pogłębienie wiedzy rolniczej do coraz wyższych plonów, „Zielony Sztandar”, nr 5, s. 4.
 • 29. Kubalski Z. (1954), O upowszechnianiu wiedzy rolniczej w powiecie puławskim, „Zielony Sztandar”, nr 4, s. 7.
 • 30. Kwasieborski M. (1951), Zimny wychów cieląt, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 31. Lewandowski J. (1949), Chów bydła, Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych, Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych, Warszawa.
 • 32. Lubowiecki J. (1954), O szkoleniu traktorzystów i brygadzistów, „Mechanizacja Rolnictwa”, nr 11, s. 33.
 • 33. Lucht-Kotowicz F. (1949), Mechanizujemy rolnictwo, „Dziennik Polski”, nr 158, wydanie AB, s. 6.
 • 34. Maryniak S. (1955), Przygotowujemy powiatowe wystawy rolnicze, „Przegląd Hodowlany”, nr 5, s. 6–7.
 • 35. Masowe szkolenie w spółdzielniach produkcyjnych, „Spółdzielnia Produkcyjna” 1951, nr 11, s. 1.
 • 36. Matyas Z. (1952), Terenowe szkolenie traktorzystów, „Mechanizacja i Elektryfikacja Rolnictwa”, nr 2, s. 15.
 • 37. Mudryk M. (1956), Szkolenie uczy lepiej gospodarować, „Plon”, nr 1, s. 5. 38. O pracy i zadaniach zootechników POM, „Przegląd Hodowlany” 1955, nr 5, s. 1.
 • 39. Ogólnokrajowy zjazd przodujących wykładowców i uczestników masowego szkolenia rolniczego, „Przegląd Hodowlany” 1955, nr 12, s. 2.
 • 40. Ogólnokrajowy zjazd przodujących wykładowców szkolenia rolniczego, „Nowe Rolnictwo” 1955, nr 12, s. 83.
 • 41. Palamarczyk M. (1952), O pracy lektorskiej w upowszechnianiu wiedzy rolniczej, „Nowe Rolnictwo” nr 10, s. 62–65.
 • 42. Palusiński M. (1954), Szkolenie plantatorów tytoniu, „Plon”, nr 12, s. 6–7.
 • 43. Potyrała B. (1992), Oświata w Polsce w latach 1949–1956, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • 44. Powiązać szkolenie z planem gospodarczym, „Spółdzielnia Produkcyjna” 1955, nr 46, s. 8.
 • 45. Prokopowicz Cz. (1948), Zwalczanie zarazy stadniczej. Co każdy rolnik--hodowca o tym wiedzieć powinien. Wskazówki praktyczne dla użytku: rolników, hodowców, osób studiujących weterynarię, hodowlę – szkół i organizacji rolniczo-hodowlanych, Nakł. autora, Łask.
 • 46. Radziwił A. (1981), Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948 –1956, Nowa, Warszawa.
 • 47. Skąpski T. (1954), Polowa uprawa warzyw, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 48. Sońta J. (1953), Produkcja pasz w spółdzielni produkcyjnej, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 49. Spółdzielczość produkcyjna niesie dobrobyt i kulturę wsi polskiej, „Gazeta Krakowska” 1950, nr 39, wydanie A, s. 4.
 • 50. Sprawozdanie z pracy spółdzielni produkcyjnych na terenie województwa krakowskiego w okresie akcji żniwno-omłotowej i z przygotowań do akcji siewnej „Jesień 1951 r.”, AP Kr., PZPR KW Kr 1225.
 • 51. Sprawozdanie z wyjazdu do gromady Wierzbica pow. Miechów, celem udzielenia pomocy przy organizowaniu spółdzielni produkcyjnej, AP Kr., PZPR KW Kr 1223.
 • 52. Szarek S. (1956), Z doświadczeń w szkoleniu zootechnicznym, „Nowe Rolnictwo”, nr 2, s. 97–98.
 • 53. Szkolenie spółdzielców w zakresie mechanizacji rolnictwa, „Mechanizacja Rolnictwa” 1954, nr 12, s. 1–2.
 • 54. Szuba L. (2002), Polityka oświatowa państwa polskiego 1944–1956, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • 55. Szulc P. (1954), Walka z chorobami i szkodnikami roślin, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 56. Święcicki W., Dembiński F. (1955), Materiał siewny. Metody siewu i sadzenia, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 57. Tuchołka Z. (1954), Nawozy i organizacja gospodarki nawozowej w spółdzielni produkcyjnej, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 58. Uchwały sesji WRN wskazują wsi krakowskiej drogi dalszego rozwoju hodowli, „Dziennik Polski” 1955, nr 50, wydanie A, s. 1.
 • 59. Wierzejski J. (1954), Wykorzystać w pełni okres zimowy w POM na podwyższenie kwalifikacji mechanizatorów, „Mechanizacja Rolnictwa”, nr 1, s. 27.
 • 60. Wójcik B. (1955), Praktyczne wskazówki w hodowli owiec, Zarząd Propagandy Rolniczej Prezydium WRN, Rzeszów.
 • 61. Zaleski K. (1950), Utrzymanie i wychów koni roboczych, Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych, Warszawa.
 • 62. Zdrojewski E. (1954), Jak uzyskać wysoki plon konopi?, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • 63. Żeleski Fr. (1953), O szkoleniu plantatorów roślin przemysłowych, „Nowe Rolnictwo”, nr 11, s. 74.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-47cfb2cd-2c8e-40e1-ae0b-b3b43a7346f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.