PL EN


2018 | 14 | 14-23
Article title

Perspective of Polish Accountancy Development Against International Systems

Authors
Title variants
PL
Perspektywa rozwoju polskiej rachunkowości na tle rozwiązań międzynarodowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article presents crucial changes in Polish accountancy in last several decades. It comprises the main direction of Polish accountancy development at the time of centrally planned system and and free market economy. The aim of the article is to show and assess possible perspective of Polish accountancy development and a desired direction of changes. The research aim was realised with the use of studying open-access subject literature. Accountancy in Poland, similarly as all over the world, is subjected to perpetual changes. Usually the solutions in our country follow the international ones and this tendency is not likely to be reversed.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze zmiany w polskiej rachunkowości w ostatnich kilku dekadach. Obejmuje on główny kierunek postępu polskiej księgowości w momencie centralnie planowanego systemu i gospodarki wolnorynkowej. Celem artykułu jest wskazanie oraz ocena prawdopodobnej perspektywy rozwoju polskiej rachunkowości i pożądanego kierunku jej zmiany Cel badawczy realizowano z wykorzystaniem metod studiów ogólnodostępnej literatury przedmiotu. Rachunkowość w Polsce, podobnie zresztą jak na całym świecie, podlega nieustannym przemianom. Na ogół rozwiązania krajowe postępują w ślad za rozwiązaniami międzynarodowymi i nie wydaje się, aby tendencja ta miała się odwrócić.
Year
Issue
14
Pages
14-23
Physical description
Contributors
author
 • Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne EduKAM.
References
 • Bień W., Historia organizacji księgowych w Polsce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (Dz. U.UE L 2006, nr 224, poz. 1).
 • Górka Ł., Szulc M.,Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowych. [w]: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, red. B. Micherda, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Hendriksen E.A., F. von Breda M., Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kuzior A., Rachunkowość jako system informacyjny, [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red J. Pfaff, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw 2017.
 • Litwińczuk H., Prawo bilansowe. KiK, Warszawa 1995.
 • Litwińczuk H., Glosa do wyroku NSA z dnia 27 września 2012 r., II FSK 253/11, „Monitor Podatkowy” 2014, nr 6.
 • Messner Z., Kilka refleksji w roku Jubileuszu Stulecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. UE L 2002, nr 243, poz. 1).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (Dz.U. 1991, nr 10, poz. 35).
 • Sawicki K., Kiziukiewicz T., Pałka M., Zmiany w rachunkowości od 2001 r. i 2002 r. EKSPERT, Wrocław 2000.
 • Siódma dyrektywa Rady z 13.06.1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (83/349/EWG) Dz.U. UE L 1983, nr 193, poz. 1.
 • Ustawa z dn. 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. 1991, nr 111, poz. 480).
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1959 roku w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej (M.P. 1959, nr 102, poz. 546).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47d94a36-c007-473f-8781-d5a7dce61f5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.