PL EN


2013 | 4(34) | 115-123
Article title

Lublin Metropolitan Area in Terms of Spatial Planning

Title variants
PL
Lubelski Obszar Metropolitalny wobec planowania przestrzennego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The metropolitan area in Polish literature is generally understood as a large city with its functionally related vicinity. The Lublin Metropolitan Area (LOM) was identified in 2011 as one among 10 such areas in Poland by the government’s country spatial development concept. The concept envisages that metropolitan areas are to be supported, first of all, to improve their competitiveness, by governmental investment projects and the improvement in the functioning of public institutions. Spatial planning for Lubelskie voivodship, on the other hand, declares the need to shape LOM through numerous investment, protective, institutional and organizational activities. However, governmental and voivodship spatial planning has limited possibilities to implement its determinations. Especially the implementation of determinations concerning organizational and institutional solutions and, to a certain extent, also investment projects remains to a large degree beyond the competences of spatial planning entities. As a result, spatial planning, being the main plane of interest in the functioning of LOM on the pary of public authorities, may effectively impact the development and directions in transformations of this area only to a small degree.
PL
W polskiej literaturze teoretycznej obszar metropolitalny jest na ogół rozumiany jako wielkie miasto wraz z powiązanym z nim funkcjonalnie otoczeniem. Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM) został zidentyfikowany w roku 2011, jako jeden z 10 takich obszarów w Polsce, przez rządową koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju. Koncepcja przewiduje, że obszary metropolitalne mają być wspierane, przede wszystkim dla poprawy ich konkurencyjności, poprzez inwestycje rządowe oraz ulepszanie funkcjonowania instytucji publicznych. Planowanie przestrzenne województwa lubelskiego deklaruje z kolei konieczność kształtowania LOM poprzez liczne działania o charakterze inwestycyjnym, ochronnym, instytucjonalnym i organizacyjnym. Jednak rządowe i wojewódzkie planowanie przestrzenne ma ograniczone możliwości realizacji swoich ustaleń. Zwłaszcza realizacja ustaleń dotyczących rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych, a w pewnym stopniu także inwestycji, pozostaje w znacznym stopniu poza kompetencjami podmiotów planowania przestrzennego. W efekcie planowanie przestrzenne, będąc główną płaszczyzną zainteresowania władz publicznych funkcjonowaniem LOM, w niewielkim jedynie stopniu może efektywnie wpływać na rozwój i kierunki przekształceń tego obszaru.
Contributors
References
 • Bald, K. 2005. “Planowanie obszarów metropolitalnych.” In Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, edited by T. Markowski, 59–73. Warszawa: KPZK PAN.
 • Biuro Planowania Przestrzennego (Lublin). 2009. Studium urbanizacji Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 • Biuro Planowania Przestrzennego (Lublin), and E. Banak. 2002. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, t. 2, Kierunki polityki przestrzennej. Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
 • Drzazga, D. 2005. “Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych — próba konkluzji (raport z konferencji).” In Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, edited by T. Markowski, 40–58. Warszawa: KPZK PAN.
 • Gontarski, Z. 1980. Obszary metropolitalne w Polsce. Delimitacja i charakterystyka struktury przestrzennej, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: KPZK PAN.
 • Heřman, S., and P. Eberhardt. 1973. Prognozy przemian osadnictwa miejskiego Polski (na tle dotychczasowych procesów urbanizacyjnych ), Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: KPZK PAN.
 • Leszczycki, S. 1973. “Podstawowe pojęcia dotyczące aglomeracji.” In Aglomeracje miejskie w Polsce. Pojęcie i terminologia, 111–122. Warszawa: KPZK PAN.
 • Leszczycki, S., P. Eberhardt, and S. Heřman. 1971. Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce, 1966–2000, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: KPZK PAN.
 • Lier, K. 1965. “Region metropolitalny Warszawy. Próba delimitacji.” In Z badań nad strukturą przestrzenną gospodarki narodowej Polski. 1, 50–86. Warszawa: KPZK PAN.
 • Malisz, B. 1981. Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. 2nd ed. Warszawa: “Arkady”.
 • Markowski, T., and T. Marszał. 2006. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Słodczyk, J. 2001. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie/Uniwersytet Opolski. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Trafas, K. 2003. “Układ metropolitalny a bipolarny (na przykładzie aglomeracji Krakowa i Katowic).” In Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, edited by Z. Zioło, 95–114. Warszawa: KPZK PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47e93d20-5cfc-4841-bfc6-d732ba90ab72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.