PL EN


2015 | 224 | 51-60
Article title

Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie nowoczesnego zarządzania organizacjami publicznymi

Content
Title variants
EN
Public-private partnerships as a tool of modern management of public organizationsPublic-private partnerships as a tool of modern management of public organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizacja zadań statutowych przez podmioty sektora publicznego w ostatnich latach stanowi wiele wyzwań. Wśród najważniejszych jest niewystarczający poziom środków budżetowych i nieefektywne zarządzanie organizacją. Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się realizacja projektów publicznych w formule partnerstwa publiczno- -prywatnego. Jest to długofalowa współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, która jest przykładem nowoczesnego zarządzania w organizacjach publicznych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy między dwoma różnymi sektorami dostarcza m.in. narzędzi do efektywnego zarządzania organizacją. W artykule wykorzystano dorobek literatury polskiej i obcej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacjami publicznymi, uzupełniony przez refleksje i doświadczenia autorki w realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego.
EN
Implementation of statutory duties by public sector entities in recent years, is facing many challenges. Among the most important is the insufficient level of budgetary resources and ineffective management of the organization. For this reason, in the last few decades, gaining popularity implementation of public projects in the formula of public- private partnership. It is a long-term cooperation between the public and private sectors, which is an example of modern management of public organizations. The aim of this article is to point out that public-private partnerships as a form of cooperation between the two different sectors, poses for public organizations not only be able to make the best performing public functions, but provides the knowledge, skills and tools for effective management of the organization. The article uses the achievements of Polish and foreign literature in the field of public-private partnerships and modern management tools public organizations, supplemented by their own reflections and experience in the implementation of public-private partnership.
Year
Volume
224
Pages
51-60
Physical description
Contributors
References
 • Brzozowska K. (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Fic D., Wysocki R. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne – aspekt instytucjonalizacji w samorządzie terytorialnym [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 687, Szczecin.
 • Guidebook of Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships (2007), New York-Geneva.
 • Hausner J. (red.) (2013), Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum PPP, Warszawa.
 • McLaughlin K., Osborne S.P., Ferlie E. (red.) (2005), New Public Management, Current trends and future prospects, London-New York.
 • Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w strefie użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Orłowski W.M. (2011), Potencjalne makroekonomiczne korzyści stosowania PPP w Polsce, Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych NOBE, Warszawa.
 • Rola EBI w partnerstwach publiczno-prywatnych (2004), Europejski Bank Inwestycyjny.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 101, nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
 • Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego (2003), Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny, Polityka Regionalna, Bruksela.
 • Zhang Z., Jia M. (2009), When Does Trust Influence Cooperation Effects in Public-Private Partnership?, „SAM Advanced Management Journal”, Summer.
 • [www 1] http://www.centrum-ppp.pl (dostęp: 12.02.2014).
 • [www 2] http://www.mg.gov.pl (dostęp: 28.01.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47ecb007-1a8b-4cbf-b9b5-39ce82c9e687
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.