PL EN


2013 | 34 | 7-24
Article title

Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną. Doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy

Content
Title variants
EN
Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in unified Europe. Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi podsumowanie osiągnięć, kosztów i korzyści pierwszej dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jego celem jest sformułowanie wniosków pod adresem polskiej poli-tyki gospodarczej na najbliższe lata, a także wniosków dla Ukrainy, która dokonuje wyboru strate-gii międzynarodowej współpracy gospodarczej. W pierwszej części opracowania przedstawiono empiryczną analizę realnej i technologicznej konwergencji Polski z rozwiniętymi gospodar-kami UE. Z przytoczonych danych wynika, że od 1994 r., kiedy rozpoczął się proces integracji Polski z UE, nasz kraj odrobił znaczną część luki dochodowej i technologicznej względem UE. W okresie kryzysu finansowego Polsce wiodło się lepiej niż większości krajów europejskich. W drugiej części tekstu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania ścieżki rozwoju polskiej gospodarki. Wskazano, że sukcesy gospodarcze Polski były uwarunkowane licznymi czynnikami: endogenicznymi i egzogenicznymi, historycznymi i wynikającymi z bieżących dzia-łań. Można jednak przypuszczać, że integracja z UE była ważnym, pozytywnym czynnikiem rozwoju Polski w ostatnich 20 latach. Duże znaczenie miały również podejmowane w Polsce reformy gospodarcze i polityka rządu, jakkolwiek nie były one wolne od błędów. W ostatniej części artykułu zidentyfikowano wyzwania, jakie stoją przed UE oraz poszczególnymi krajami członkowskimi, w tym również Polską, w perspektywie do 2020 r.
EN
The article is a summary of performance, costs and benefits of the first decade of Polish membership in the European Union. Its aim is to draw conclusions at the Polish economic policy for the coming years, but also proposals for Ukraine, which selects the strategy for international economic cooperation. The first part of the paper presents an empirical analysis of the real and the technological convergence Polish economy with developed economies of EU. These data show, that since 1994, when the process of Polish integration with the EU has began, our country has reversed much of the income and technology gap with the EU. Moreover, during the financial crisis, Poland fared better than most European countries. The second section attempts to answer the question about the conditions of the path of development of the Polish economy. It was pointed out that Polish economic successes were subject to a number of factors, both endogenous and exogenous, resulting from historical and current activities. You can, however, assume that the integration with the EU has been an important and positive factor in the development of Polish in the last 20 years. Of great importance were also undertaken in Poland's economic reforms and government policies, although they are not free from errors. In the last part of the article identifies the challenges facing the EU and individual member states, including Polish, with a view to 2020.
Year
Issue
34
Pages
7-24
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Abdallah S., Michaelson J., Shah S., Stoll L., Marks N., 2012, The Happy Planet Index: 2012 Report. A global index of sustainable well-being, The New Economics Foun-dation, London, UK.
 • Abdallah S., Thompson S., Michaelson J., Marks N, Steuer N., 2009, The (un)Happy Planet Index 2.0. Why good lives don't have to cost the Earth, The New Economics Foundation, London, UK.
 • Bal Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonal-ne, PWE, Warszawa 2012.
 • CTEDB, 2013, The Conference Board Total Economy Database, January 2013, The Conference Board Inc., www.conference-board.org (dostęp 10.09.2013).
 • Eurostat, 2013, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home (dostęp 12.09.2013).
 • Firszt D., 2012, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 • Firszt D., Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M.G., 2009, Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy w świetle procesów realnych i regulacyjnych [w:] Konwergencja mo-deli ekonomicznych. Polska i Ukraina, red. M.G. Woźniak, V.I. Chuzhikov, D.G. Lu-kianenko, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 4 Problematyka ta jest szeroko omawiana w m.in.: [Lukianenko, Chuzhikov, Woźniak (red.), 2013].
 • Firszt D., Jabłoński Ł., Woźniak M.G., 2009, Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, red. A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 • GUS, 2013, http://www.stat.gov.pl/gus (dostęp 11.09.2013).
 • IEF, 2013, Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, Database, www. heritage.org (dostęp 10.09.2013).
 • Jabłoński Ł., 2012, Jakość życia – dynamika konwergencji [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. II: Modernizacja, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2007, Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i jej przy-szłość, „Ekonomista”, nr 6.
 • Kołodko G.W., 2009, Wielka transformacja 1989–2029. Czy mogło być lepiej, czy lepiej będzie? [w:] 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, red. G.W. Kołodko, J. Tomkiewicz, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kubielas S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lukianenko D., Chuzhikov V., Woźniak M.G. (red.), 2013, Convergence and divergence in Europe: Polish and Ukrainian cases, KNEU, Kyiv 2013
 • Rapacki R. (red.), 2009, Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 • UNDP, 2013a, UNDP statistical data, “Hybrid HDI”, UNDP, http://hdr.undp.org/ en/data/trends/hybrid/ (dostęp 10.09.2013).
 • UNDP, 2013b, International Human Development Indicators, UNDP, baza danych on-lin, http://hdrstats.undp.org/en/tables/ (dostęp 10.09.2013).
 • UNECE, 2013, http://w3.unece.org/pxweb/ (dostęp 12.09.2013).
 • WB, 2008, Doing Business 2008, The World Bank and the International Finance Corpo-ration, Washington D.C.
 • WB, 2012, Doing Business 2012. Doing Business in a more transparent world, The World Bank and the International Finance Corporation, Washington D.C.
 • WB, 2013, Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterpri-ses, The World Bank and the International Finance Corporation, Washington D.C.
 • WEF, 2013, The Global Competitiveness Index Data Platform, World Economic Forum, www.weforum.org (dostęp 10.09.2013).
 • Woźniak M.G., 2002, Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Ba-riery. Czynniki. Perspektywy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Woźniak M.G., 2011, Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Spójność społeczno-ekonomiczna, t. 1: Transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47ee0f84-6acf-4f38-b27e-70ba7f5f3027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.