PL EN


2017 | 95(151) | 163-181
Article title

The benefits and costs of IFRS implementation in Poland – the investors’ perspective

Content
Title variants
PL
Korzyści i koszty implementacji MSSF w Polsce – perspektywa inwestorów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A number of earlier studies analysed the process as well as the consequences of implementing International Financial Reporting Standards (IFRS) in Poland. Prior research concentrated mainly on the impact of IFRS implementation on the financial reporting of companies in Poland and market reaction to the application of IFRS. Not much attention has been given to the attitudes of different groups of accounting information users and other interested parties towards the change of reporting standards in Poland. The aim of this study is to determine how investors perceive IFRS adoption by firms in Poland. Do they see any advantages of financial statements being prepared under IFRS and not under the Polish Accounting Act after more than 10 years from the introduction of the mandatory application of IFRS for certain companies? Has the application of IFRS to the preparation of financial statements increased the scope of useful financial information for investors? Has the quality of the information presented in financial statements changed in any way? Finally, should the mandate to use IFRS in Poland be extended? A survey was used to obtain answers to the above questions. In the opinion of investors, the adoption of IFRS for firms has increased the comparability and usefulness of financial statements and also enhanced the pro-tection of their interests but it has not contributed to their investment decisions or the possibility to make profit forecasts. The switch to IFRS – in the perception of the respondents – failed to reduce the information asymmetry between the external and internal users of accounting information. The impact of changing accounting standards on capital market liquidity failed to be unequivocally assessed.
PL
Wcześniejsze badania dotyczące procesu i konsekwencji implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce koncentrowały się głównie na wpływie zastosowania MSSF na sprawozdawczość finansową firm w Polsce oraz na reakcji rynku na wdrożenie standardów. Niewiele uwagi poświęcono natomiast temu, jak zmianę standardów sprawozdawczych w Polsce widzą i oceniają użytkownicy informacji pochodzących z rachunkowości. Celem badania, którego wyniki są prezentowane w artykule, było ustalenie jak problem stosowania MSSF przez spółki w Polsce postrzegają inwestorzy. Czy po ponad 10 latach od wprowadzenia obowiązkowego stosowania MSSF dla części spółek dostrzegają oni jakieś korzyści w związku ze sporządzaniem sprawozdań finansowych według MSSF, a nie ustawy o rachunkowości? Czy stosowanie MSSF do sporządzania sprawozdań finansowych zwiększyło zakres użytecznych informacji dla inwestorów? Czy zmieniła się jakość informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym? Wreszcie, czy należy rozszerzyć obowiązek stosowania MSSF w Polsce? Odpowie-dzi na postawione pytania uzyskano przeprowadzając badanie ankietowe. W opinii inwestorów przejście spółek na MSSF zwiększyło porównywalność i użyteczność sprawozdań finansowych, a także zwiększyło ochronę ich interesów, ale nie wpłynęło na decyzje inwestycyjne oraz możliwość przewidywania wyników finansowych. Przejście na MSSF – w odczuciu ankietowanych – nie zmniejszyło asymetrii informacyjnej pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi użytkownikami informacji pochodzących z rachunkowości. Nie oceniono jednoznacznie wpływu zmiany standardów rachunkowości na płynność rynku kapitałowego.
Keywords
Contributors
  • Warsaw School of Economics, Institute of Accounting
  • Warsaw School of Economics, Institute of Accounting
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47f535d1-02a5-42e8-94d7-3263e41e0ddb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.