PL EN


Journal
2014 | 15 | 21-30
Article title

Finansowanie ochrony środowiska a jakość życia mieszkańców Polski i krajów sąsiadujących

Title variants
EN
Financing environment protection and inhabitants’ quality of life in Poland and its neighbour countries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie poziomu finansowania ochrony środowiska w Polsce na tle Słowacji, Czech i Litwy, z uwzględnieniem przede wszystkim działalności podmiotów publicznych, odpowiedzialnych za logistykę miasta, i przedsiębiorstw. Temat ochrony środowiska cechuje się wysoką aktualnością, szczególnie na tle zachodzących zmian w logistyce i tych społecznych, związanych z jakością życia. Finansowanie działań proekologicznych oznacza zaangażowanie i  spełnianie obowiązków wynikających z umowy akcesyjnej z Unią Europejską i przede wszystkim wpływa na jakość życia mieszkańców miast w Polsce. Istotność tematyki stanowiła motywację do oceny jednej ze składowych działalności środowiskowych, jaką jest struktura i wysokość nakładów finansowych. Decyzja o liczbie i jakości realizowanych w badanym zakresie zadań wpływa na życie mieszkańców miast.
EN
The purpose of the article is compare level of financing environmental protection in Poland, Slovakia, Czech Republic and Lithuania in regard to public institutions responsible for city logistics as well as to the enterprises. The environment protection issues is present in many publications especially with the background in logistics as well as social issues, connected with life quality. Financing ecological actions means fulfilling duties coming from the European Union accessing agreement as well as influence on the city inhabitants life quality in Poland. The relevance of the above mentioned issues is the motivation to evaluate one of environmental issues, which is structure and quantity of financial expenditure. Decision about quantity and quality of realized tasks in the research influence od city inhabitants life.
Journal
Year
Issue
15
Pages
21-30
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Ananda N., Quaka H., Duina R. van, Tavasszy L., 2012, City logistics modeling efforts: Trends and gaps – a review, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 39.
 • Broniewicz E., 2011, Environmental protection expenditure in European Union, InTech.
 • Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego, Dz. Urz. WEL 242 z 10.09.2002.
 • II polityka ekologiczna państwa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r.
 • Gospodarka ściekowa w Polsce w latach 2006–2007, 2009, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 • Hrebicek J., Schimak G., Denzer R., 2011, Environmental software systems. Frameworks of environment: 9th IFIP WG 5.11 International Symposium, ISESS, Brno.
 • Kauf S., 2013, Logistyka miasta jako podstawa kształtowania zachowań komunikacyjnych, „Studia Miejskie”nr 10.
 • Szołtysek J., 2004, Przesłanki stosowania logistyki w przezwyciężaniu barier rozwojowych miast, [w:] Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, red. M. Sołtysik, Wydaw. AE w Katowicach, Katowice.
 • Tamagawa D., Taniguchi E., Yamada T., 2010, Evaluating city logistics measures using a multi-agent model, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2.
 • Tundys B., 2008, Logistyka miejska, Difn, Warszawa.
 • Unijne przepisy podstawą rewolucji, 2012, „Logistyka Odzysku” nr 2.
 • www.eurostat.eu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47f6c5d4-ba8d-4955-90f1-e4887a5f07ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.