PL EN


2017 | 1 | 80-105
Article title

Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W obliczu wielu już szczegółowo omówionych zagadnień dotyczących turystyki kulturowej za przedmiot niniejszego opracowania przyjęto aspekt kształtowania oferty na rynku turystyki kulturowej, z punktu widzenia organizatora turystyki. Celem tekstu jest zatem ukazanie złożoności tego procesu, jak również podkreślenie znaczenia identyfikacji cech potencjalnych odbiorców. W części teoretycznej wskazano m.in. specyfikę funkcjonowania biur podróży – organizatorów turystyki (w aspekcie formalnym i funkcjonalnym). Pokazano również istotę tytułowego kształtowania oferty, podkreślając wagę jej postrzegania m.in. przez pryzmat poszczególnych faz imprezy turystycznej. Ponadto rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem, odnosząc kształtowanie oferty do potrzeb, możliwości i oczekiwań konkretnej grupy jej odbiorców i użytkowników – turystów seniorów. Przedstawiono wyniki badań empirycznych – sondażowych, przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród osób starszych w Warszawie, Łodzi i Poznaniu (n=610).
Year
Issue
1
Pages
80-105
Physical description
Dates
published
2017-01-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
References
 • Alejziak W., 2007, Przemysł turystyczny w Polsce i na świecie [w:] Z. Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 7-54
 • Altkorn J., 1994, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Artyshuk O., 2010, Indywidualne pakiety turystyczne w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 9/2010, s. 4-24
 • Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Bańko M. (red.), 2007, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • BeckerCh., 1993, Kulturtourismus. Eine Einführung, [w:] Ch. Becker, A. Steinecke (red.) Kulturtourismus in Europa . Wachstum ohne Grenzen? ETI GmbH, Universitat Trier, Trier
 • Bondos I., 2013, Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, „Marketing i rynek”, nr 3/2013
 • Borkowski K., 2007, Pilot a grupa [w:] Z. Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 129-140
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka Kulturowa. Przewodnik Metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań
 • Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, Wydawnictwo AWF, Poznań
 • Cybula P., 2005, Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa
 • Dziedzic E., Skalska T., 2012, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa
 • Encyklopedia zarządzania, 2015, http://mfiles.pl/pl/index.php/Nisza_rynkowa, 14.01.2015
 • Frydrykiewicz F., 2015, Betlej: zmienia się geografia wyjazdów, „Turystyka”, „Rzeczpospolita”, http://turystyka.rp.pl/artykul/1219858.html [5.02.2017]
 • Frydrykiewicz F., 2017, Jest projekt nowej ustawy dla biur podróży, „Turystyka”, „Rzeczpospolita”, http://turystyka.rp.pl/artykul/1307728.html [5.02.2017]
 • Gaworecki W. W., 2003, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Gołembski G., 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce [w:] G. Gołembski (red.), Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Gołembski G., 2007a, Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku [w:] G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 13-27
 • Gołembski G., 2007b, Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych [w:] G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 28-65
 • Gołembski G., 2009, Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 245-340
 • Gospodarek J., 2006, Prawo w turystyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Griffin R. W., 2005, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Holloway J.Ch., 1990, The Business of Tourism, 3rd ed., Pitman Publishing, London
 • Jędrysiak T., 2008, Turystyka Kulturowa, Wydawnictwo PWE, Warszawa
 • Jędrysiak T., 2009, Turystyka muzealna, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF, Poznań, s. 36-58
 • Jurek Ł., 2012, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Kachniewska M., 2002, Zarządzanie jakością usług turystycznych, Difin, Warszawa
 • Kachniewska M., 2006, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), 2006, Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, WSIiZ, Rzeszów
 • Kachniewska M., 2009, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa turystycznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., 2012, Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie., wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kamińska N., 2017, Wszystko może być innowacją, „Wiadomości turystyczne”, nr 1, s. 10-11
 • Kociszewski P. (red.), 2013, Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka kulturowa”, nr 5(2013)
 • Kociszewski P. (red.), 2015, Wpływ pokolenia baby-boomer na turystykę (kulturową), Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, „Turystyka kulturowa”, nr 1(2015)
 • Kociszewski P., 2011b, Seniorzy jako turyści [w:] M. Kuczera (red.), Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, Creative Science, Kraków, s. 145-16
 • Kociszewski P., 2013, Turystyka seniorów jako nowy trend w turystyce – uwarunkowania oferty turystycznej dla seniorów [w:] P. Piotrowski (red.), Trendy w turystyce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wydawnictwo Proksenia, wydanie elektroniczne
 • Kociszewski P., 2016, Oferta turystyczna dla seniorów – jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania, rozprawa doktorska – wersja niepublikowana, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Konieczna-Domańska A., 2008, Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Koroluk S., 2006, Biuro podróży jako przedsiębiorca [w:] P. Cybula (red.), 2006, Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, s. 19-48
 • Kowalczyk A. (red.), 2008, Turystyka Kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Kowalczyk A., 2005, Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, „Turyzm”, T.15, zeszyt 1-2, s. 163-186
 • Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza” w Warszawie, tom 7, s. 22-30
 • Kowalczyk A., 2011, Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, „Turystyka i Rekreacja”, tom 7, s. 13-26
 • Kowalczyk A., 2014, Od turystyki 3S do turystyki 3E. Czy to zmiana paradygmatu turystyki masowej [w:] G. Gołembski, A. Niezgoda (red.), 2014, Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 15-28
 • Krakowiak B., Stasiak A., Włodarczyk B. (red.), 2013, Kultura i turystyka – miejsca spotkań, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 • Kusa R., 2008b, Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, „Ekonomia menedżerska", 2008, nr 3, s. 57-66
 • Lewandowska A., 2006, Produkt na rynku usług turystycznych [w:] A. Panasiuk (red.), 2006, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 74-92
 • Lisowski A., 2010, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – materiały z wykładu, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
 • Malchrowicz E., 2011, Polscy touroperatorzy turystyki kulturowej, „Turystyka Kulturowa”, nr 9/2011, s. 78-89
 • Michalska-Dudek I., 2016, Charakterystyka biur podróży w Polsce – touroperatorzy, prezentacja multimedialna – wykład, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, http://www.michalska-dudek.pl/pliki/PPwT6.pdf [23.12.2016]
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo GWSHM Milenium, Gniezno
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa”, nr 1/2008, Poznań, s. 4-21
 • Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa. Proksenia / KulTour.pl, Kraków Poznań
 • Milewski D, 2006, Rynek usług turystycznych [w:] Panasiuk A. (red.), 2006, Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 24-44
 • Niemczyk A., 2010, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 • Niemczyk A., 2011, Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72 (660), s. 613-626
 • Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Niezgoda A., Jerzyk E., 2013, Seniorzy w przyszłości na przykładzie rynku turystycznego [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 475-489
 • Niezgoda A., Zmyślony P., 2006, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 • Panasiuk A., 2014a, Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Panasiuk A., 2014b, Wymiary oferty na rynku turystycznym, „Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 46, s. 119-128
 • Panasiuk A., 2015, Struktura oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, „Ekonomia i Środowisko, nr 3(54)
 • Pawlicz A., 2012, E-turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Pawlusiński R., 2007a, Gospodarcze aspekty turystyki [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 339-405
 • Pawlusiński R., 2007b, Biura podróży [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-180
 • Piśko S., 2017, Tajemnice Funduszu – fakty i wątpliwości, „Wiadomości turystyczne”, nr 1, s. 16-17
 • Podgórska J., 2003, Starość ma przyszłość, „Polityka”, nr 15, s. 3-15
 • Pojęcie „biuro podróży” w polskim prawie turystycznym, 2013, http://naprawie.blogspot.com/ 2013/11/pojecie-biuro-podrozy-w-polskim-prawie.html, 20.03.2015
 • Porter M. E., 1998, On Competition, Boston: Harvard Business Review Press
 • Przecławski K., 1993, Tourism as a subject of Interdisciplinary Research [w:] D. G. Pearce, R. W. Butler (red.), Tourism research, Critiques, and Challenges, Routledge, London, s. 9-13
 • Runge J. 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Segmentacja rynku, 2013, „Encyklopedia Zarządzania”, http://mfiles.pl/pl/index.php/ Segmentacja_rynku, 10.03.2015
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, Dz. U. z 2013 poz. 829 ze zmn.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmn.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, Dz. U. z 2014 r. poz. 196 ze zmn.
 • Walewska D., 2016, Turystyka: wielkie wakacje dzięki 500 Plus, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/Biznes/309119901-Turystyka-wielkie-wakacje-dzieci-dzieki-500-Plus.html [5.02.2017]
 • Włodarczyk B., Krakowiak B., Kultura i turystyka – wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź
 • Wołk Z., 1999, Społeczno-kulturalne uwarunkowania aktywności ludzi starszych, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i społeczny”, nr 1
 • Woszczyk P., 2009, Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów : stan obecny i perspektywy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, tom 231 – „Przyszłość demograficzna Polski”, Łódź, s. 403-417
 • Zmyślony P., 2001a, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy Turystyki”, XXIV (1-2), s. 21-30
 • Zmyślony P., 2001b, Wpływ sztuki filmowej na rozwój nowych produktów turystycznych w Polsce, „Problemy Turystyki”, XXIV (3-4), s. 21-30
 • [https://www.synonimy.pl/synonim/kszta%C5%82towa%C4%87/, 4.02.2017
 • [http://gwarminska.pl/strona/iii-konferencja-ksztaltowanie-oferty-turystycznej-regionu-warmii-i-mazur/, 4.02.2017].
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/ Zarz%C4%85dzanie [5.01.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47f77401-b6f2-4ecc-9ee1-1069f48c693c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.