PL EN


2013 | R. 2013 | 237-252
Article title

Jakość życia nauczycieli emerytów i rencistów

Content
Title variants
EN
The quality of the teachers pensioners
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jakość życia nauczycieli nie jest taka zła. Pracują więcej (dłużej) na swoją emeryturę, mają też średnio tych świadczeń więcej, aniżeli wynikałoby to z powszechnych opinii. Oczywiście że są nauczyciele pobierający nieduże świadczenia, ale przecież jest i wielu emerytów z innych branż, tak zwany stary portfel, którzy też nie mają za dużo pieniędzy. Nie jest też tych nauczycieli emerytów tak dużo, jak chciałoby widzieć to społeczeństwo. 4 procent nauczycieli emerytów wśród wszystkich emerytów – to nie jest duży współczynnik średniej krajowej. Dobrze, że jeszcze niektórym udaje się dorobić do emerytury w macierzystej bądź innej placówce, ale te czasy powoli się kończą. Presja społeczna i kurczący się rynek pracy, niż demograficzny, zamykanie szkół – powoli wykruszają tę grupę społeczności emeryckiej z dodatkowego źródła pracy. Dyrektor staje przed dylematem: mieć fachowca z doświadczeniem, ale drogiego w wynagradzaniu, czy taniego nauczyciela, ale nie wiadomo jakiego? Ma też naciski ze strony władz zwierzchnich, czasami nakaz, aby takich pracowników nie zatrudniać. To wszystko powoduje, że emerytowany pedagog będzie miał problemy ze znalezieniem dodatkowego źródła dochodu pracując w swojej specjalności. Tym samym jakość życia tych najuboższych zdecydowanie ulegnie pogorszeniu.
EN
The quality of the teachers life now not is such bad. They work on their pension more (longer), they also have the average of these services more, than this would result from general opinions. Obviously that there are teachers taking small services, but he is and many different pensioners from different trades, called so the old wallet which do not also have for a lot of money. He is not theses of pensioners these teachers so a lot of how this society would like to see. 4 percentage of among all pensioners teachers – this is not the large coefficient of the national average. Well, that he still is successful to work in addition some to the pension in the mother or different post, but these times end slowly. They social pressure and the shrinking market of the work, than demographic, closing the schools – crumble up slowly this the group of the pensionary community from the additional source of the work. Does the manager stand up before the dilemma: to have the expert with the experience, but dear in rewarding, the cheap teacher, but it is not known what? The my theses pressures from the side of superior powers, sometimes the order, not to employ such workers. This in all results that working in his speciality the retired educator will have problems with finding of the additional source of the income. The same the quality of the life of these not rich – he will undergo the deterioration decidedly.
Year
Volume
Pages
237-252
Physical description
Contributors
  • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47f87879-7f76-43be-8659-845464013e48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.