PL EN


2007 | R. 2007 | 47-56
Article title

Edukacja i kształcenie ustawiczne a program wzmacniania kapitału ludzkiego w latach 2007–2013

Content
Title variants
EN
Education and lifelong learning in context of the programme for enhancing human capital in 2007–2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem reformowania polskiego systemu oświaty i upowszechniania kształcenia ustawicznego w ramach przyjętego do realizacji w latach 2007–2013 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program, w 85% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje trzy priorytety związane z tą sferą życia społecznego. To: Wysoka jakość oświaty (P-3), Szkolnictwo wyższe i nauka (P-4) oraz Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (P-9).
EN
The article presents the problem of reforms to the Polish educational system and popularization of permanent education within the framework of Human Capital Operating Programme to complete in 2007–2013. The Programme, financed in 85% from the European Social Fund, comprises three priorities connected with that sphere of social activity, namely High Quality of Education (P-3), Higher Education and Science (P-4), and Development of Education and Competence in Regions (P-9).
Year
Volume
Pages
47-56
Physical description
Contributors
References
 • Graniewska D. (red.) (1999), Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, IPiPS, Warszawa.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (1998), Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, wyd. II, Toruń.
 • Półturzycki J. (2006), Aktualność problemów edukacji ustawicznej. „E-mentor” 1 (13)/2006.
 • Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, (2006), MRR, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny RP. (2006), GUS, Warszawa 2006.
 • Sektorowy Program Operacyjny. Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, (2003), MRR, Warszawa.
 • Strategia Polityki Społecznej na lata 200–2013. (2005), Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 roku, MPS, Warszawa 2005.
 • Strategia Rozwoju Edukacji na lata 200–2013, (2005), MENiS, Warszawa.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, (2007), MRR, Warszawa.
 • Trafiałek E. (2007), Polityka społeczna dla pedagogów i służb społecznych, PWSZ, Tarnobrzeg.
 • Uchwała z dnia 16 X 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, www.premier.gov.pl (dostęp z dnia 30 X 2007).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-47f900ae-0c36-4aae-bbfb-5407cebd930c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.