PL EN


2018 | 4 | 111-126
Article title

FOLKLOR DZIECI JAKO PRZEJAW DYSKURSU SUBKULTURY RÓWIEŚNICZEJ

Authors
Content
Title variants
EN
CHILDREN’S FOLKLORE AS A MANIFESTATION OF THE PEER SUBCULTURE DISCOURSE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The starting point of this article is to point out to the children’s folklore as an abandoned area of research issues regarding a world of a child. Too often (also by pedagogues) the kids are perceived only as the recipients of the culture, therefore children’s folklore is associated mostly with traditional messages, created by adults. Meanwhile, the main argument of this article is the conclusion that children in peer groups constitute a separate socio-cultural community, which creates a discourse specific to itself, has its own standards and generates its own folklore symbols repertoire. Starting from defining the key concepts, i.e. “folklore”, “children’s folklore”, “intersubjective knowledge”, “subculture discourse”, I try to describe the mechanism of creation and functioning of children’s folklore manifestations. The goal of this description is an attempt to open the pedagogically important research fields, such as e.g. the sources, causes and ways of creation of children’s folklore manifestations, or the social and cultural entanglements/contexts of the peer subculture discourse.
PL
Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na folklor dziecięcy jako zaniechany obszar problematyki badawczej dotyczącej świata dziecka. Zbyt często (także przez pedagogów) dzieci są postrzegane jedynie jako odbiorcy kultury, dlatego z folklorem dziecięcym kojarzą się przede wszystkim przekazy tradycyjne, tworzone przez dorosłych. Tymczasem przewodnią tezą tego artykułu jest konstatacja, że dzieci w grupach rówieśniczych stanowią odrębną wspólnotę społeczno-kulturową, która tworzy specyficzny dla siebie dyskurs, rządzi się własnymi normami i generuje własny repertuar znaków folkloru. Wychodząc od zdefiniowania kluczowych pojęć, tj. „folklor”, „folklor dzieci”, „wiedza intersubiektywna”, „dyskurs subkultur”, próbuję dokonać opisu mechanizmu tworzenia się i funkcjonowania przejawów folkloru dziecięcego. Celem opracowania jest próba otwarcia ważnych pedagogicznie pól badawczych, takich jak np. źródła, przyczyny i sposoby tworzenia się przejawów folkloru dziecięcego czy społeczne i kulturowe uwikłania/konteksty dyskursu subkultury rówieśniczej.
Contributors
References
 • [1] Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M., Językowy obraz i kultura. Projekt koncepcji badawczej, [w:] Język a kultura. Tom 13. Językowy obraz świata i kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2000.
 • [2] Balcerzan E., Kręgi wtajemniczenia: czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.
 • [3] Cieślikowski J., Literatura i podkultura dziecięca, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
 • [4] Cieślikowski J., Literatura osobna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.
 • [5] Cieślikowski J., Wielka zabawa: folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecięca, wiersze dla dzieci, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
 • [6] Fleischer M., Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu, [w:] Język a kultura. Tom 13. Językowy obraz świata i kultura, Wrocław 2000.
 • [7] Krawczyk-Wasilewska V., Współczesna wiedza o folklorze, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.
 • [8] Literatura i podkultura dzieci i młodzieży. Antologia opracowań, (red.) J. Cieślikowski i R. Waksmund. Wrocław 1983.
 • [9] Ługowska J., Muminki się cieszą, że ryjka powieszą…, [w:] W zwierciadle języka i kultury, (red.) J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
 • [10] Shugar G. W., Dyskurs dziecięcy. Rozwój w ramach struktur społecznych, tom 6, Język-Poznanie-Komunikacja, Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1995.
 • [11] Simonides D., Współczesny folklor słowny dzieci i nastolatków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1976.
 • [12] Sójka J., O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera. Seria: Metodologia Humanistyki, (red.) J. Kmita, J. Topolski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 • [13] Ungeheuer-Gołąb A., Poezja dzieciństwa czyli droga ku wrażliwości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rzeszów 1999.
 • [14] Wasilewska A., Archetypy świata dziecięcego. Światy wyobraźni w narracjach dzieci, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013.
 • [15] Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • [16] Żurakowski B., Literatura – Wartość – Dziecko, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4800df99-4a0c-4006-a5f0-81aa3c02bd33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.