PL EN


2016 | 23 | 259-266
Article title

Biuro rządcy dóbr Wilanów jako źródło materiałów dotyczących budownictwa wiejskiego i podmiejskiego w XIX i na początku XX wieku

Content
Title variants
EN
Office of the Wilanów estate governor as a source of records concerning the housing construction in rural and suburban areas in the 19. and early 20th c.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest próbą zwrócenia uwagi na materiały związane z budownictwem wiejskim i podmiejskim w XIX i na początku XX w., które odnaleźć można w zespołach akt majątkowo-gospodarczych. Jako przykład przedstawiono dokumentację zachowaną w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, w zespole Archiwum Gospodarcze Wilanowskie, w dziale XX „Biuro rządcy dóbr Wilanów”. Są to materiały kartograficzne, dokumentacja budowlano-remontowa oraz wykazy i opisy budowli znajdujących się na terenie dóbr wilanowskich. Omawiana problematyka poprzedzona została krótką charakterystyką zadań i obowiązków rządcy dóbr.
EN
This text is an attempt to draw attention to the records related to rural and suburban housing construction in the 19. and early 20. c. that can be found in archival fonds containing businesses and estate papers. The records preserved in the Central Archives of Historical Records in Warsaw, fond The Wilanów Economic Archives, section XX "Office of the Wilanów estate’s governor” were analyzed as an example. The fond contains cartographic records, documentation of construction and repair as well as lists and descriptions of buildings located in the Wilanow estate. This main subject of the article was preceded by a brief characterization of tasks and responsibilities of governors goods.
Year
Issue
23
Pages
259-266
Physical description
Dates
published
2016-11-30
Contributors
  • Archiwum Państwowe w Toruniu, Toruń
References
  • Smoleńska B., Administracja gospodarcza dóbr wilanowskich i ich kancelaria rachunkowo-kontrolna (XIX–XX w.), „Archeion”, t. 27, 1957
  • Smoleńska B., Struktura i funkcjonowanie zarządu dóbr wilanowskich (1800–1864), Poznań 1975
  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Gospodarcze Wilanowskie, dz. XVIII: „Administracja leśna”, sygn. 5, 20-21, 143; dz. XX: „Biuro rządcy dóbr Wilanów”, sygn. 2-4, 8, 23/I–23/IV, 107, 109-110, 131/1, 162, 165, 172, 215/II, 218, 219/II, 225, 289, 315a
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48033ea8-2f1e-4309-86d9-9c76d4694022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.