PL EN


2014 | 9(933) | 9-31
Article title

The Importance of HRM in Creating Employee Innovativeness – The Mediating Role of Person-Organisation/Job Fit and Job Characteristics

Title variants
PL
Rola praktyk HRM w kreowaniu innowacyjności pracowników – pośrednicząca rola dopasowania człowiek–organizacja/praca i charakterystyka pracy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the study presented in this article is to describe and explain the relationship between HRM practices and innovative behaviours initiated and performed by employees. In the model I propose, I use a “person-organisation fit” as a mediator of the relationship between HRM and creative activity in the workplace, and the influence the former has on the latter. The analysis also accounts for a variable which corresponds to person-organisation fit, and is defined as “job characteristics”. The research confirmed that a significant statistical relationship exists between innovative work behaviours and all of the variables examined: HRM practices, person-organisation fit and job characteristics/job demands. On the basis of the analysis with the use of structural equation model, it may be stated that the following factors influence innovative behaviours: 1) HRM practices (which have an indirect influence through person-organisation fit) and 2) person-organisation fit and job characteristics/job demands (which have a direct influence). The model explains the direct influence of HRM on person-organisation fit and job characteristics. The research shows that the “person-organisation fit” construct, as a variable explaining individual innovative effectiveness in the workplace, provides a useful perspective which may facilitate not only understanding of factors which determine the occurrence of organisational innovative activity, but also stimulate creative behaviours via HRM activities. This is because HRM practices play the key role both in adjusting competences to job characteristics and demands, and in creating attitudes which support employee innovative commitment. The combination of variables presented in the research model helps to explain the significance of chosen determinants of behaviours which are essential from the perspective of company effectiveness and competitiveness on the market. The research focuses on both individual aspects of innovative behaviors (resources which are needed to perform a creative task) and their organisational aspects (person-job/organisation fit). The scope of the analysis also covers the strategic role HR departments play.
PL
Celem artykułu jest opis i wyjaśnienie związków pomiędzy działaniami z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) a podejmowaniem przez pracowników zachowań innowacyjnych. W propozycji modelu wyjaśniającego wpływ HRM na aktywność twórczą w miejscu pracy wykorzystano konstrukt „dopasowanie człowiek–organizacja” jako mediator tej relacji. W analizie uwzględniono także zmienną korespondującą z dopasowaniem do pracy, określoną jako „charakterystyka pracy”. Badania potwierdziły istotne statystycznie związki pomiędzy zachowaniami innowacyjnymi a wszystkimi badanymi zmiennymi: działaniami z zakresu HRM, dopasowaniem do pracy i organizacji oraz charakterystyką pracy. Na podstawie przeprowadzonej analizy z wykorzystaniem modelowania strukturalnego można stwierdzić wpływ na zachowania innowacyjne następujących czynników: 1) praktyk HRM (wpływ pośredni – poprzez dopasowanie człowiek–organizacja) oraz 2) dopasowania i charakterystyki pracy (wpływ bezpośredni). Jednocześnie model wyjaśnia zidentyfikowany bezpośredni wpływ HRM na dopasowanie człowiek–organizacja i charakterystykę pracy. Badania ukazały, że konstrukt dopasowanie człowiek–organizacja jako zmienna wyjaśniająca efektywność innowacyjną jednostki w miejscu pracy stanowi użyteczną perspektywę nie tylko dla zrozumienia czynników determinujących występowanie w organizacji aktywności innowacyjnej, ale także dla stymulowania zachowań twórczych poprzez działania w obszarze HRM. Działania z zakresu HRM odgrywają bowiem istotną rolę zarówno w dopasowywaniu kompetencji do wymogów stanowiska pracy, jak i w budowaniu postaw sprzyjających zaangażowaniu innowacyjnemu pracowników. Prezentowany w modelu badawczym zestaw zmiennych pozwala wyjaśnić znaczenie wybranych determinant zachowań kluczowych z perspektywy efektywności i konkurencyjności firmy na rynku. Badania koncentrują się bowiem na aspektach podmiotowych zachowań innowacyjnych (zasoby do wykonywania zadań twórczych), jak również organizacyjnych (dopasowanie do pracy i organizacji), włączając w zakres analiz rolę strategiczną działu HR.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Poland
References
 • Agarwal U. A. (2014), Linking Justice, Trust and Innovative Work Behaviour to Work Engagement, “Personnel Review”, 43(1): 41–73, http://dx.doi.org/10.1108/pr-02-2012-0019.
 • Agarwal U. A., Datta S., Blake-Beard S., Bhargava S. (2012), Linking LMX, Innovative Work Behaviour and Turnover Intensions: The Mediating Role of Work Engagement, “Career Development International”, 17(3): 208–230, http://dx.doi.org/10.1108/13620431211241063.
 • Alfes K., Truss C., Soane E. C., Rees Ch., Gatenby M. (2013), The Relationship between Line Manager Behavior, Perceived HRM Practices, and Individual Performance: Examining the Mediating Role of Engagement, “Human Resource Management”, 52(6): 839–859, http://dx.doi.org/10.1002/hrm.21512.
 • Alharthey B. K., Rasli A., Yusoff R. Md., Al-Ghazali B. M. (2013), Impact of Innovation Culture on Human Resources Management Practices, “International Journal of Academic Research”, 5(3): 60–63.
 • Arthur J. B. (1994), Effects of Human Resource Systems on Manufacturing Performance and Turnover, “Academy of Management Journal”, 37: 670–687, http://dx.doi.org/10.2307/256705.
 • Becker B. E., Huselid M. A. (1998), High Performance Work Systems and Firm Performance: A Synthesis of Research and Managerial Applications (in:) G. R. Ferris (ed.), Research in Personnel and Human Resource Management, JAI Press, Greenwich, CT.
 • Beugelsdijk S. (2008), Strategic Human Resource Practices and Product Innovation, “Organization Studies”, 29(3): 821–847, http://dx.doi.org/10.1177/0170840608090530.
 • Binnewies C., Gromer M. (2012), Creativity and Innovation at Work: The Role of Work Characteristics and Personal Initiative, “Psicothema”, 24(1): 100–105.
 • Boon C., Den Hartog D. N., Boselie P., Paauwe J. (2011), The Relationship between Perceptions of HR Practices and Employee Outcomes: Examining the Role of Person-organisation and Person-job Fit, “The International Journal of Human Resource Management”, 22(1): 138–162, http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2011.538978.
 • Bunce D., West M. (1994), Changing Work Environments: Innovating Coping Responses to Occupational Stress, “Work and Stress”, 8: 319–331, http://dx.doi.org/10.1080/02678379408256539.
 • Cable D. M., Judge T. A. (1997), Interviewers’ Perceptions of Person-organization Fit and Organizational Selection Decisions, “Journal of Applied Psychology”, 82: 546–561, http://dx.doi.org/10.1037//0021-9010.82.4.546.
 • Caldwell S. D. (2011), Bidirectional Relationships between Employee Fit and Organizational Change, “Journal of Change Management”, 11(4): 401–419, http://dx.doi.org/10.1080/14697017.2011.590453.
 • Ceylan C. (2013), Commitment-based HR Practices, Different Types of Innovation Activities and Firm Innovation Performance, “International Journal of Human Resource Management”, 24(1): 208–226, http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2012.680601.
 • Chang H.-T., Chi N.-W., Chuang A. (2010), Exploring the Mediating Roles of Perceived Person-job Fit and Person-organisation Fit of the Relationship between Training Investment and Knowledge Workers’ Turnover Intentions, “Applied Psychology: An International Review”, 59(4): 566–593, http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-0597.2009.00412.x.
 • Chen C. J., Huang J. W. (2009), Strategic Human Resource Practices and Innovation Performance – The Mediating Role of Knowledge Management Capacity, “Journal of Business Research”, 62: 104–114, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.11.016.
 • Chiang Y.-H., Shih H.-A. (2011), Knowledge-oriented Human Resource Configurations, the New Product Development Learning Process, and Perceived New Product Performance, “The International Journal of Human Resource Management”, 22(15): 3202–3221, http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2011.560874.
 • Choi J. N. (2004), Individual and Contextual Predictors of Creative Performance: The Mediating Role of Psychological Processes, “Creativity Research Journal”, 16: 187–199.
 • Choi J. N., Price R. H. (2005), The Effects of Person-environment Fit on Individual Responses to Innovation, “Journal of Occupational and Organizational Psychology”, 78: 83–96, http://dx.doi.org/10.1348/096317904x22953.
 • Collins C. J., Smith K. G. (2006), Knowledge Exchange and Combination: The Role of Human Resource Practices in the Performance of High-technology Firms, “Academy of Management Journal”, 49(3): 544–560, http://dx.doi.org/10.5465/amj.2006.21794671.
 • Cooke F. L., Saini D. S. (2010), (How) Does the HR Strategy Support an Innovation Oriented Business Strategy? An Investigation of Institutional Context and Organizational Practices in Indian Firms, “Human Resource Management”, 49(3): 377–400, http://dx.doi.org/10.1002/hrm.20356.
 • Den Hartog D. N., Boselie P., Paauwe J. (2004), Performance Management: A Model and Research Agenda, “Applied Psychology”, 53: 556–569, http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-0597.2004.00188.x.
 • Dorenbosch L., Van Engen M. L., Verhagen M. (2005), On-the-job Innovation: The Impact of Job Design and Human Resource Management through Production Ownership, “Creativity and Innovation Management”, 14(2): 129–141, http://dx.doi.org/10.1111/j.1476-8691.2005.00333.x.
 • Edwards J. R. (1991), Person-job Fit: A Conceptual Integration, Literature Review, and Methodological Critique, “International Review of Industrial and Organizational Psychology”, 6: 283–357.
 • Estrada I., Martin-Cruz N., Pérez-Santana P. (2013), Multi-partner Alliance Teams for Product Innovation: The Role of Human Resource Management Fit, “Innovation: Management, Policy & Practice”, 15(2): 161–169.
 • Frese M., Kring W., Soose A., Zempel J. (1996), Personal Initiative at Work: Differences between East and West Germany, “Academy of Management Journal”, 39: 37–63, http://dx.doi.org/10.2307/256630.
 • Gittell J. H., Seider R., Wimbush J. (2010), A Relational Model of How High-performance Works Systems Work, “Organization Science”, 21: 490–506.
 • Hackman R. J., Oldham G. R. (1980), Work Design, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Hammond M. M., Neff N. L., Farr J. L., Schwall A. R., Zhao X. (2011), Predictors of Individual-level Innovation at Work: A Meta-analysis, “The Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts”, 5: 90–105, http://dx.doi.org/10.1037/a0018556.supp.
 • Harrison R. V. (1985), The Person-environment Fit Model and the Study of Job Stress (in:) T. A. Beehr, R. S. Bhagat (eds), Human Stress and Cognition in Organizations, Wiley, New York.
 • Huselid M. A. (1995), The Impact of Human Resources Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance, “Academy of Management Journal”, 38: 635–672, http://dx.doi.org/10.2307/256741.
 • Huselid M. A., Jackson S. E., Schuler R. S. (1997), Technical and Strategic Human Resources Management Effectiveness as Determinants of Firm Performance, “Academy of Management Journal”, 40(1): 171–188, http://dx.doi.org/10.2307/257025.
 • Jafri H. M. (2010), Organizational Commitment and Employee’s Innovative Behavior, “Journal of Management Research”, 10(1): 62–68.
 • Janssen O. (2000), Job Demands, Perceptions of Effort-reward Fairness and Innovative Work Behaviour, “Journal of Occupational and Organizational Psychology”, 73: 287–302, http://dx.doi.org/10.1348/096317900167038.
 • Jiménez-Jiménez D., Sanz-Valle R. (2008), Could HRM Support Organizational Innovation?, “The International Journal of Human Resource Management”, 19(7): 1208–1221, http://dx.doi.org/10.1080/09585190802109952.
 • Kim S. K., Arthurs J. D., Sahaym A., Cullen J. B. (2013), Search Behavior of the Diversified Firm: The Impact of Fit on Innovation, “Strategic Management Journal”, 34: 999–1009, http://dx.doi.org/10.1002/smj.2038.
 • Kinnie N., Hutchinson S., Purcell J., Rayton B., Swart J. (2005), Satisfaction with HR Practices and Commitment to the Organisation: Why One Size Does Not Fit All, “Human Resource Management Journal”, 15(4): 9–29, http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-8583.2005.tb00293.x.
 • Kipp T. (2010), What Do People Want from Their Jobs? The Big Five, Core Self-evaluation and Work Motivation, “International Journal of Selection and Assessment”, 18(1): 28–39.
 • Kleysen R. F., Street Ch. T. (2001), Toward a Multi-dimensional Measure of Individual Innovative Behavior, “Journal of Intellectual Capital”, 2(3): 284–296.
 • Kristof A. L. (1996), Person-organization Fit: An Integrative Review of Its Conceptualizations, Measurement, and Implications, “Personnel Psychology”, 49: 1–49, http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.1996.tb01790.x.
 • Kristof-Braun A. L., Zimmerman R. D., Johnson E. C. (2005), Consequences of Individuals’ Fit at Work: A Meta-analysis of Person-job, Person-organization, Person-group, and Person-supervisor Fit, “Personnel Psychology”, 58: 281–342, http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00672.x.
 • Kuvaas B. (2008), An Exploration of How the Employee-organization Relationship Affects the Linkage between Perception of Developmental Human Resource Practices and Employee Outcomes, “Journal of Management Studies”, 45: 1–25, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00710.x.
 • Lauver K. J., Kristof-Brown A. (2001), Distinguishing between Employees’ Perceptions of Person-job and Person-organization Fit, “Journal of Vocational Behavior”, 59: 454–470, http://dx.doi.org/10.1006/jvbe.2001.1807.
 • Livingstone L. P., Nelson D. L., Barr S. H. (1997), Person-environment Fit and Creativity: An Examination of Supply-value and Demand-ability Versions of Fit, “Journal of Management”, 23(2): 119–146, http://dx.doi.org/10.1177/014920639702300202.
 • Lopez-Cabrales A., Pérez-Luño A., Cabrera R. V. (2009), Knowledge as a Mediator between HRM Practices and Innovative Activity, “Human Resource Management”, 48(4): 485–503, http://dx.doi.org/10.1002/hrm.20295.
 • Muchinsky P. M., Monahan C. J. (1987), What Is Person-environment Congruence? Supplementary versus Complementary Models of Fit, “Journal of Vocational Behavior”, 31(3): 268–277, http://dx.doi.org/10.1016/0001-8791(87)90043-1.
 • Nishii L. H., Lepak D. P., Schneider B. (2008), Employee Attributions of the “Why” of HR Practices: Their Effects on Employee Attitudes and Behaviors, and Customer Satisfaction, “Personnel Psychology”, 61(3): 503–545, http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-6570.2008.00121.x.
 • Odoardi C., Battistelli A., Montani F. (2010), Can Goal Theories Explain Innovative Work Behaviour? The Motivating Power of Innovation-related Goals, “Bollettino di Psicologia Applicata”, 261–262: 3–17.
 • Ohly S., Sonnentag S., Pluntke F. (2006), Routinization, Work Characteristics and Their Relationships with Creative and Proactive Behaviors, “Journal of Organizational Behavior”, 27: 257–279, http://dx.doi.org/10.1002/job.376.
 • Ostroff C., Bowen D. E. (2000), Moving Human Resource to a Higher Level. Human Resource Practices and Organizational Effectiveness (in:) K. Klein, S. W. Kozlowski (eds), Multi-level Theory, Research and Methods in Organizations, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Parker S. K., Williams H. M., Turner N. (2006), Modeling the Antecedents of Proactive Behavior at Work, “Journal of Applied Psychology”, 91: 636–652, http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.91.3.636.
 • Puccio G. J., Talbot R. J., Joniak A. J. (2000), Examining Creative Performance in the Workplace through a Person-environment Fit Model, “Journal of Creative Behavior”, 34: 227–247, http://dx.doi.org/10.1002/j.2162-6057.2000.tb01213.x.
 • Rank J., Nelson N. E., Allen T. D., Xu X. (2009), Leadership Predictors of Innovation and Task Performance: Subordinates’ Self-esteem and Self-presentation as Moderators, “Journal of Occupational and Organizational Psychology”, 82: 465–489, http://dx.doi.org/10.1348/096317908x371547.
 • Sarac M., Efil I., Eryilmaz M. (2014), A Study of the Relationship between Person-organization Fit and Employee Creativity, “Management Research Review”, 37(5): 1–23.
 • Scott S. G., Bruce R. A. (1994), Determinants of Innovative Behaviour: A Path Model of Individual Innovation in Workplace, “Academy of Management Journal”, 37(3): 580–607, http://dx.doi.org/10.2307/256701.
 • Shipton H., West M. A., Dawson J., Birdi K., Patterson M. (2006), HRM as a Predictor of Innovation, “Human Resource Management Journal”, 16(1): 3–27, http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-8583.2006.00002.x.
 • Snape E., Redman T. (2010), HRM Practices, Organizational Citizenship Behaviour, and Performance: A Multi-level Analysis, “Journal of Management Studies”, 47: 1219–1247, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00911.x.
 • Snell S. A., Youndt M. A., Wright P. M. (1996), Establishing a Framework for Research in Strategic Human Resource Management: Merging Resource Theory and Organizational Learning (in:) G. R. Ferris (ed.), “Research in Personnel and Human Resources Management”, 14.
 • Takeuchi N. (2009), How Japanese Manufacturing Firms Align Their Human Resource Policies with Business Strategies: Testing a Contingency Performance Prediction in a Japanese Context, “International Journal of Human Resource Management”, 20: 34–56, http://dx.doi.org/10.1080/09585190802528227.
 • Verquer M. L., Beehr T. A., Wagner S. H. (2003), A Meta-analysis of Relations between Person-organization Fit and Work Attitudes, “Journal of Vocational Behavior”, 63: 473–489, http://dx.doi.org/10.1016/s0001-8791(02)00036-2.
 • Wang Y.-L. (2013), R&D Employees’ Innovative Behaviors in Taiwan: HRM and Managerial Coaching as Moderators, “Asia Pacific Journal of Human Resources”, 51(4): 491–515, http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-7941.2012.00049.x.
 • West M. A., Farr J. L. (1989), Innovation at Work: Psychological Perspectives, “Social Behavior”, 4: 15–30.
 • West M. A., Farr J. L. (1990), Innovation at Work (in:) West M. A. Farr J. L. (eds), Innovation and Creativity at Work, Wiley, Chichester.
 • Wojtczuk-Turek A. (2013), Person-organization Fit as a Significant Factor of Creating Company’s Value – Implications for Human Capital Measurement, “Education Economists and Managers”, 3(29): 29–42.
 • Wright P. M., Dunford B. B., Snell S. A. (2001), Human Resources and the Resource-based View of the Firm, “Journal of Management”, 27(6): 701–721, http://dx.doi.org/10.1177/014920630102700607.
 • Young L. D. (2012), How to Promote Innovative Behavior at Work? The Role of Justice and Support within Organizations, “The Journal of Creative Behavior”, 46(3): 220–243, http://dx.doi.org/10.1002/jocb.15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4803dd8f-b4be-46ca-9d4d-cd91e13373b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.