PL EN


2015 | 11 | 99-111
Article title

Elementy kultury staropolskiej miłością, bogactwem i pasją zawodową zapisane, „żywe” do dziś

Authors
Content
Title variants
EN
Elements of traditional Polish culture love, health and professional passion saved „Live” to the present Day
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano postępowe postawy, które nie tylko wykraczały poza pozycję kobiety w kulturze staropolskiej, ale są aktualne po dzień dzisiejszy. Przeprowadzone analizy utworów literackich oraz materiałów bibliograficznych wskazały na ponadczasowe wartości staropolskiej kultury kobiecej. Wymiar legendarny ma realizacja uczucia miłości w małżeństwie przez Barbarę Radziwiłłównę z królem, która może konkurować z współcześnie propagowanym, konsumpcyjno-globalnym modelem uczuć. Postawa Beaty Kościeleckiej wyraża samodzielność ekonomiczno-prawną, Elżbiety Drużbackiej zaś – spełnienie dzięki pracowitości i pasji zawodowej. Bohaterki pracy początkują drogę samodzielności kobiet w działaniu oraz spełnionej miłości, które budzą wiele kontrowersji (dyskusji) do dziś.
EN
The paper presents a progressive attitude that not only went beyond the position of women in traditional Polish culture, but they are valid to this day. Performed analysis of literary and bibliographical material indicated the timeless values of traditional Polish women’s culture. Legendary dimension is the realization feelings of love in marriage by Barbara Radziwiłłówna with the king, which can compete with the modern propagated consumptional and global model of emotions. Attitude of Beata Kościelecka expresses economic and legal independence, and Elżbieta Drużbacka fulfillment through hard work and professional passion. Heroines of work initiate the way to independence of women in action and fulfilled love, which are very controversial (disputable) today.
Year
Volume
11
Pages
99-111
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Bogucka Maria, Kultura Naród Trwanie Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008.
 • Drużbacka E., Zły obyczaj w Polszcze, kiedy najzacniejsza dama przeląkłszy się czego szpetne ma przysłowie, które jej stan, modestią i manierę. www.emultipoetry.eu/en/poem/4523 (dostęp: 11 listopada 2012 r.).
 • Kuchowicz Z., Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI–XVIII wieku, Łódź 1972.
 • Pokrywka M., Małżeństwo i kohabitacja jako alternatywne wzory życia rodzinnego wśród młodzieży maturalnej, Innowacje Psychologiczne 2012, t. 1, nr 1, Rozprawy i Artykuły Naukowe.
 • Popiołek B., Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003.
 • Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, Kraków.
 • Stefanowska Z., Tazbir J., Życiorysy historyczne literackie i legendarne, Warszawa 1984.
 • Wolański Filip, Rola kobiety w społeczeństwie Rzeczypospolitej epoki saskiej w świetle bernardyńskich kazań pogrzebowych, [w:] Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, K. Justyniarska-Choja, S. Konarska--Zimnicka (red.), Warszawa 2012.
 • www.pl.wikipedia.org./wiki/Barbara_Radziwiłłówa.
 • Zagórska S., Aktualizacja legendy. Życie, posag i problem Halszki z Ostroga, rozprawa doktorska UAM w Poznaniu, Instytut Historii, Poznań 2010, www.repozytorium.amu.edu.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480b7c90-795e-4da5-ae8e-5969259e9299
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.