PL EN


2015 | 43 | 253-266
Article title

Informatyzacja jako wyznacznik zintegrowanego rozwoju państwa

Content
Title variants
EN
Informatization as a Determinant of the Integrated Development of the State
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza praca omawia kwestie informatyzacje jako wyznacznika zrównoważonego rozwoju państwa. Jak wynika z tekstu program informatyzacji ma za zadanie zapewnienie całemu społeczeństwu, w tym m.in. przedsiębiorcom, administracji, możliwości korzystania z praktycznych, bezpiecznych i łatwych w obsłudze, ogólnie dostępnych oraz technologicznie neutralnych narzędzi, co niezbędne jest do zapewnienia zintegrowanego rozwoju państwa. Z kolei rozwój ten swoją genezę ma w polityce spójności – ważne jest aby słabiej rozwinięte regiony miały wyrównane szanse rozwojowe. W artykule omówione zostały także wyzwania, jakie wiążą się z intensywnym rozwojem państwa i gospodarki, co pociąga za sobą także rozwój administracji. Jak wynika z artykułu technologie cyfrowe umożliwiają realizacje zadań państwa w sposób bardziej wydajny, spersonalizowany i partycypacyjny. Rozwój cywilizacyjny oraz stały wzrost Internetu i technologii cyfrowych w społecznych stosunkach, wpływa na dynamiczną przemianę polskiego społeczeństwa. W tej sytuacji państwo oraz administracja powinny dotrzymać kroku obywatelom i skorzystać z możliwości związanych z cyfryzacją do efektywniejszego wykonywania zadań. Ważnym aspektem omówionym w artykule jest także konieczność odpowiedniego dostosowania poziomu wiedzy ludzi, którzy obsługiwać będą zinformatyzowane usługi. Na koniec należy zastanowić się nad zagrożeniami, które mogą płynąć z wciąż powiększającej się ingerencji systemów informatycznych w nasze życie. Może to wiązać się ze wzmożoną inwigilacją, która dokonywana jest względem, często nieświadomych obywateli.
EN
This study discusses the issues of the informatization as an indicator of sustainable development of the state. As is clear from the text of the computerization program is designed to ensure that all of society, including businesses, government, the use of practical, safe and easy to use, generally available and technologically neutral tool, which is necessary to ensure the integrated development of the state. In turn, this development has its origins in the cohesion policy - it is important that less developed regions have equal chances of development. The article also discusses the challenges associated with the rapid development of the state and the economy, which entailsthe development of the administration. As is clear from Article digital technology enable realization of the state's tasks in a more efficient, personalized and participatory. The development of civilization and the steady increase in Internet and digital technologies in social relationships, affects the dynamic transformation of Polish society. In this situation, the state and the government should keep pace with citizens and take advantage of the opportunities offered by digitization to efficiently perform tasks. An important aspect in this article, there is also the need to adjust the level of knowledge of people who will operate the computerized service. Finally, consider the risks that could arise from the ever-growing interference systems in our lives. This may be associated with increased surveillance, which is made with respect to, often uninformed citizens.
Year
Issue
43
Pages
253-266
Physical description
Contributors
 • Katedra Zdrowia Publicznego/Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski , maciej@maslowski.info
References
 • Adamczewski P., 2008, Słownik informatyczny, Wd. Helion, Warszawa Helkom, Gliwice.
 • Bielińska-Kuniszewska K., MeszczyńskiM., Orłowski J. (red.), 2010, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadaniapubliczne, Wrocław.
 • Boni M. (red.), 2012, Raport „Państwo 2.0”. Nowy start dla e-administracji, Warszawa.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • IDABC European eGovernment Services, 2009, Study on Mutual Recognition of eSignatures: update of Country Profiles, Analysis & assessment report.
 • Konstytucja RP, Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 • Masuda Y.,1983,The information society as post-industrial society, World Future Society, Washington.
 • Matusiak J., 2011, E-administracja w Polsce i na świecie – analiza porównawcza uregulowań prawnych (cz. II), Kwartalnik „Człowiek i Dokumenty” nr 3/2011.
 • Matusiak J., 2011, Administracja elektroniczna w Polsce i na świecie – analiza porównawcza uregulowań prawnych (cz. I), Kwartalnik „Człowiek i Dokumenty” nr 2/2011.
 • Nowak J. S., 2005, Społeczeństwo informacyjne, PTI-Oddział Górnośląski, Katowice.
 • Polska internetowa, 2012, Boston Consulting Group.
 • Rynek usług telekomunikacyjnych w 2011 roku, 2012, UKE.
 • Stanley M., 2011, cyt. za: Pricing Of Public Sector Information Study: Apps market snapshot, European Commission Information Society and Media Directorate-General, October 2011.
 • Szostek D., 2010, Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w aspekcie e-administracji, Kwartalnik Naukowy „Prawo Mediów Elektronicznych” nr 1/2010.
 • The Connected World. The Internet Economy in the G-20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity, 2012, Boston Consulting Group.
 • The Global Information Technology Report 2013, Growth and Jobs in a Hyperconnected World, 2013, World Economic Forum.
 • The World in 2011: ITC Facts and Figures, 2011, International Telecommunications Unions (ITU), Geneva.
 • Traktat Ustanawiający wspólnotę europejską, 2010, Polityka regionalna – zintegrowane podejście, szeroka perspektywa, Unia Europejska
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 (z późn. zm.).
 • Wasilewski M., Osierocone porty lotnicze w Hiszpanii jako przykład niepokojącego zjawiska nadpodaży lotnisk komunikacyjnych, www.prtl.pl/porty_lotnicze_artykuly/10250, (dostęp 2.10.2012).
 • Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę, 2012, Deloitte.
 • Zintegrowane podejście do rozwoju Regionalnego, 2013, Wyd. MRR, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-480d724b-4e6c-431f-b2a6-c47930d65961
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.