PL EN


2014 | 5 (352) | 307-319
Article title

Audyt wewnętrzny jako narzędzie innowacyjne w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu wałeckiego

Content
Title variants
EN
Internal Audit as an Innovative Tool in Local Self-Government Unit Management on the Example of Wałcz District (Poviat)
RU
Внутренний аудит как инновационный инструмент в управлении единицей местного самоуправления на примере Валецкого повята
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie audytu wewnętrznego jako narzędzia innowacyjnego, wspomagającego zarządzanie jednostką, w aspekcie nowych uregulowań prawnych wprowadzonych do sektora finansów publicznych. Na podstawie przyjętej praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego, na przykładzie powiatu wałeckiego, w odpowiedzi na uregulowania prawne zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury oraz analiza wzajemnych powiązań i zależności. Audyt wewnętrzny miał posłużyć jako narzędzie innowacyjne w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, w związku z tym konieczna była zmiana jakościowa w sposobie podejścia do systemu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Dotychczas w modelu administracji publicznej obowiązywało klasyczne ujęcie audytu wewnętrznego. Klasyfikowało to administrację państwową, w tym samorządową wyłącznie do władczego rozstrzygania o prawach i obowiązkach obywateli. Model ten zdezaktualizował się, tworząc tym samym nową jakość w pożądanych zmianach w procesie zarządzania jednostką. W artykule wskazano narzędzia w postaci informacji pochodzących z różnych źródeł dających przybliżony obraz funkcjonowania jednostki jej kierownikowi. Opisano sankcje prawne w przypadku nieprzestrzegania ustawy o finansach publicznych w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego. Zwrócono szczególną uwagę na rozwiązania zastosowane w powiecie wałeckim, mające na celu monitorowanie stopnia realizacji założonych celów, w związku z czym przedstawiono część prowadzonej dokumentacji w jednostce. Podniesiono rangę audytu wewnętrznego, który jako niezależne i obiektywne ciało doradcze kierownika jednostki, spełnia rolę narzędzia innowacyjnego w zarządzaniu jednostką. Artykuł ma charakter studium przypadku.
EN
An aim of considerations is to present the internal audit as an innovative tool supporting unit management in the aspect of new legal regulations introduced to the sector of public finance. Based on the adopted practice in local self-government units, on the example of Wałch District (Poviat), in response to the legal regulations contained in the Act on public finance related to the scope of managerial control and internal audit, the applied research method is a literature review and an analysis of mutual ties and dependences. The internal audit was to serve as an innovative tool in management of the local self-governmental unit; therefore, there was the need for a qualitative change in the way of approaching the system of public administration organisation and functioning. Previously, in the public administration model, there was in force the classical approach to the internal audit. That classified the public administration, including the self-governmental one, exclusively to commending deciding on the citizens’ rights and obligations. The model has lost its up-to-datedness, thus creating a new quality in the desired changes in the process of unit management. In their article, the authors indicated the tools in the form of information originating from various sources providing its head with an approximate picture of functioning of the unit. They described the legal sanctions in the case of non-observance of the Act on public finance as regards carrying out the internal audit. They paid a particular attention to the solutions applied in Wałcz District (Poviat) aimed at monitoring the degree of implementation of the set objectives; hence, they presented a part of the documentation kept in the unit. They pointed out to the rank of internal audit which, as an independent and objective consulting body to the unit’s head, plays the role of innovative tool in unit management. The article is of the case study nature.
RU
Цель рассуждений – представить внутренний аудит в качестве инновационного инструмента, поддерживающего управление единицей, в аспекте новых правовых регуляций, введенных в сектор публичных финансов. На основе принятой практики в единицах местного самоуправления, на примере Валецкого повята, в ответ на правовые регуляции, содержащиеся в Законе о публичных финансах, касающихся сферы управленческого контроля и внутреннего аудита, применным исследовательским методом является обзор литературы и анализ взаимных связей и зависимостей. Внутренний аудит должен был послужить в качестве инновационного ин-струмента в управлении единицей местного самоуправления, в связи с чем необходимо было качественное изменение в способе подхода к системе организации и функционирования государственной администрации. До сих пор в модели госадминистрации обязывал классический подход к внутреннему аудиту. Он относил госудаственную администрацию, в том числе самоуправление, исключительно к решению вопросов о правах и обязанностях граждан с позиции власти. Эта модель потеряла свою актуальность, создавая тем самым новое качество в желательных изменениях в процессе управления единицей. В статье авторы указали инструменты в виде информации, поступающей из разных источников, дающей приблизительную картину функционирования единицы ее управляющему. Описали юридические санкции в случае несоблюдения Закона о публичных финансах в отношении проведения внутреннего аудита. Обратили особое внимание на решения, применяемые в Валецком повяте, направленные на мониторинг степени осуществления поставленных целей, в связи с чем представили часть оформляемой документации в единице. Повысили ранг внутреннего аудита, который как независимый и объективный совещательный орган начальника единицы играет роль инновационного инструмента в управлении единицей. Статья имеет характер анализа конкретного случая.
Year
Issue
Pages
307-319
Physical description
Dates
published
2014-09-2014-10
Contributors
 • Starosta Wałecki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
References
 • Bywanis-Jodlińska M. (2005), Kontrola i zarządzanie ryzykiem, FDRL, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • Filipiak B. (2007), Audyt wewnętrzny jako podstawa kontroli i racjonalizacji gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Głuchowski A., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), (w:) Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, KUL, Lublin.
 • Górniak J., Mazur S. (red.) (2012), Zarządzanie strategiczne rozwojem, Wydawnictwo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (red.) (2007), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Knedler K., Stasiak M. (2007), Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M. (2010), System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle uregulowań ustawy z 17.08.2009 r. o finansach publicznych, „Finanse Komunalne”, nr 4.
 • Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PM, Warszawa.
 • Lachowicz W. (red.) (2010), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mazurek A. (2010), Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym, „Finanse Komunalne”, nr 5.
 • Owsiak S. (red.) (2008), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, PWE, Warszawa.
 • Saunders E. (2002), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo EDUKATOR, Częstochowa.
 • Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wankiewicz B. (2009), Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju – rozwiazania modelowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Ministra Finansów nr 15, poz. 84 z dnia 30 kwietnia 2009 r.).
 • Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Standardy Działania 2120-Zarządzanie ryzykiem (Dz.Urz. MF 2013.15 z dnia 24 czerwca 2013 r.).
 • Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej (2003), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2010 roku Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108).
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wałeckiego (2011), Wałcz, 27 kwietnia.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240).
 • Załącznik do Zarządzenia nr 17/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wałczu i w jednostkach organizacyjnych powiatu wałeckiego.
 • http://www. innowacyjna.zpp.pl//aktualności.htm//news/105 [dostęp: 12.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4812c936-fced-4e73-a88f-53f046254fd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.