PL EN


2016 | 8 | 15 | 130-148
Article title

Odzyskiwanie personelu (Personnel Recovery – PR) jako forma reakcji na bezprawną izolację osób

Authors
Content
Title variants
EN
Personnel recovery (PR) as a form of response to unlawful isolation of people.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule skupiono się na zaprezentowaniu możliwości odzyskiwania personelu (Personnel Recovery – PR) jako formy przeciwdziałania bezprawnej izolacji osób. W tym celu wyjaśniono istotę przedsięwzięć określanych jako „odzyskiwanie personelu” oraz metody odzyskiwania personelu i sprzętu w przypadku zdarzeń o charakterze niemilitarnym i militarnym. Znaczną część artykułu poświęcono analizie operacji odzyskiwania personelu wojskowego i cywilnego (case study). Omówiono również poszczególne poziomy szkolenia SERE będącego elementem szkolenia personelu narażonego na ryzyko bezprawnej izolacji oraz zaprezentowano zakres tego szkolenia, realizowanego przez personel wojskowy.
EN
In the article the author focused on presenting the possibility of personnel recovery (PR) as a form of unlawful people isolation. For this purpose the author explained personnel recovery essence, methods of personnel and equipment recovery in case of non-military and military events. The important issue in the article is the analysis of the military and civilian personnel recovery operations (case study). The author also discussed the basics of SERE training, which is part of the training of personnel exposed to the risk of unlawful isolation. He also presented the scope of the SERE training conducted by military personnel.
Year
Volume
8
Issue
15
Pages
130-148
Physical description
Dates
published
2016-11-15
Contributors
 • dr, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
References
 • Analiza w sprawie oceny rzetelności działań podejmowanych przez urzędy państwowe w związku z uprowadzeniem i śmiercią Piotra Stańczaka, Warszawa 2009, BBN.
 • Falandys K., Uwarunkowania prawne determinujące kształt Narodowego Systemu Odzyskiwania Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2015, nr 2, Wrocław 2015.
 • Falandys K., Zjawisko izolacji (bezprawnego przetrzymywania) – jego skala i regionalizacja, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 13, s. 178–195.
 • Koncepcja i ogólne zasady funkcjonowania Narodowego Systemu Odzyskiwania Personelu Wojskowego, Warszawa 2008, Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny WP.
 • Odzyskiwanie izolowanego personelu (DD/3.3.9), Warszawa 2010, Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny WP.
 • Personnel Recovery, b.m.w. 2011, Joint Air Power Competence Centre.
 • Poray A., Jugosławia 1999, cz. II, „Skrzydlata Polska” 2011, nr 6.
 • Raport Polskiej Służby Konsularnej za rok 2010, Warszawa 2011, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Raport Polskiej Służby Konsularnej za rok 2011, Warszawa 2012, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Raport Polskiej Służby Konsularnej za rok 2012, Warszawa 2013, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1977 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 117 poz. 557).
 • Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych (III konwencja genewska), Genewa, 12 VIII 1949 r. (Dz.U. z 1956 r. Nr 38 poz. 175, załączniki).
 • Międzynarodowa konwencja przeciwko braniu zakładników, Nowy Jork, 10 XII 1979 r., (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1123).
 • http://www.bbn.gov.pl/.
 • http://www.dziennikpolski24.pl/.
 • http://www.jewish.org.pl/.
 • http://www.krosno24.pl/.
 • http://mikedurant.com/.
 • http://news.bbc.co.uk/.
 • http://money.pl/.
 • http://newsweek.pl/.
 • http://niezalezna.pl/.
 • http://nytimes.com/.
 • http://www.polskieradio.pl/.
 • http://www.rmf24.pl/.
 • http://www.rp.pl/.
 • http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/.
 • http://www.tvn24.pl/.
 • http://tvp.info/.
 • http://wp.pl/.
 • http://wyborcza.pl/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48165f07-15c4-4fcc-beaf-8874fdc9c0b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.