PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 407-435
Article title

Zagrożenia terrorystyczne na świecie

Authors
Content
Title variants
EN
Terrorism Threats All Over the World
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono problemy dotyczące nowych trendów w terroryźmie współczesnym. Zdefiniowano termin „terroryzm”, scharakteryzowano strategię i taktykę działania terrorystów. Omówiono nowe trendy, takie jak: cyberterroryzm, bioterroryzm, ekoterroryzm oraz wojna hybrydowa. Przedstawiono statystyki dotyczące liczby ataków terrorystycznych, osób zabitych, rannych oraz celów i sposobów działania terrorystów. Zwykle terroryści przeprowadzają niespodziewane ataki na ludność cywilną w obiektach transportowych (metra, dworce, lotniska), aby szerzyć strach i chaos. Na podstawie analiz należy stwierdzić, że sektor transportu jest najczęściej atakowany przez terrorystów – stanowi 28% wszystkich atakowanych obiektów. W Stanach Zjednoczonych w okre-sie 41 lat (1967–2007) 90,3% ataków dotyczyło transportu lądowego (74,5% – samochody, 9,5% – autobusy, 6,3% – pociągi). Przedstawiono także kroki prawne oraz działania dotyczące zwalczania terroryzmu na poziomie międzynarodowym na szczeblu ONZ, NATO, UE oraz w RP.
EN
The paper presents problems of new trends of contemporary terrorism. The term terrorism was defined; furthermore its nature, categories, strategy and tactics were characterized. New trends such as cyberterrorism, bioterrorism, ecoterrorism and hybrid war were addressed. Statistics about the total number of terrorist attacks, dead and wounded persons, purposes and methods of terrorism activities were presented. Usually, terrorists stage unexpected attacks on the civilian population, including means of transportation subways, stations and airports, with the aim of spreading fear and confusion. Based on the analyses, the transport sector is the most threatened by terrorist attacks, comprising 28% all attacked objects, especially road and rail infrastructure. Over the 41-year period – 1967–2007 90,3% of the incidents involved land transport (74,5% – cars, 9,5% – buses, 6,3% – rail) in the USA. Furthermore legal steps to fight terrorism have been taken on the international level at the UN, NATO, UE and Poland.
Year
Volume
Pages
407-435
Physical description
Contributors
 • Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania Wojskowa Akademia Techniczna
References
 • Aleksandrowicz T.R., 2008, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa.
 • Bolechów B., 2002, Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Coady C.A.J., 2009, Moralność terroryzmu [w:] Etyka wojny. Antologia tekstów, red. T. Żuradzki, T. Kuniński, tłum. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
 • Fieducik B.W., 2013, Terroryzm morski w świetle międzynarodowego prawa karnego, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • Garrison L., Grand M., Cyberterrorism: An evolving concept, US National Infrastructure Protecion Centre, http://www.nipc.gov/publications/highlights/2001/highlight-01-06. htm.
 • Global terrorism index. Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade. IEP, Dec 4th 2012. http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2012/12/2012-Global-Terrorism-Index-Report1.pdf.
 • Global Terrorism Database, http://www.start.umd.edu/gtd/about.
 • Hoffman B., 2001, Oblicza terroryzmu, wyd. Bertelsmann Media, Warszawa.
 • Hoffman F., 2007, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies.
 • Internetowy biuletyn. Centrum Studiów nad Terroryzmem i kwartalnika e-Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem, nr 2, luty 2012, e-terroryzm_2012-02.
 • Iwanek T., 2009, Prawo międzynarodowe wobec piractwa morskiego, „Państwo i Prawo” 10.
 • Jaskiernia A., 2002, Uwarunkowania skuteczności zwalczania terroryzmu w świetle prac Rady Europy [w:] Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożenia terroryzmem, red. I. Chodura, Biuletyn Informacji Rady Europy 2002, nr 1.
 • Kalitkowski S., 2007, Największe akty terroryzmu morskiego na świecie, 21 marca, http:// www.terroryzm.com/terroryzm-morski.
 • Karuzel J.J., Hybrid War, http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=54186.
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r.
 • (Dz.U. z 2002 r., nr 59, poz. 543).
 • Konwencja o morzu pełnym, sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. (Dz.U. z 1963 r., nr 33, poz. 187).
 • Kulczyński S., Kwećka R., 1997, Działania specjalne w walce zbrojnej wojsk lądowych, AON Warszawa.
 • Kuniński T., 2012, Wokół definicji terroryzmu C.A.J. Coady’ego, „Diametros” nr 33, wrzesień.
 • Liedel K., Piasecka P., 2008, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Wydawnictwo Trio Collegium Civitas, Warszawa.
 • Light Rail Now Project, 2008, http://www.lightrailnow.org/features/f_lrt_2008-06a.htm.
 • Łysik A., 2012, Terroryzm morski. Współczesne zagrożenie w transporcie międzynarodowym, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Uniwersytet Gdań-ski, nr 9.
 • Madej M., 2001, Międzynarodowy terroryzm polityczny, Warszawa.
 • Madej M., 2002, Międzynarodowy terroryzm polityczny [w:] Jednostka i społeczeństwo wobec zagrożenia terroryzmem, red. I. Chodura, Biuletyn Informacji Rady Europy 2002, nr 1, s. 81.
 • Makarski A., 2010, Centrum Antyterrotystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 2, http://www.abw.gov.pl/portal/pl.
 • Maxwell D., 2014, Taking a Spoon to a Gunfight. Center for Security Studies and Security Studies Program at Georgetown University, April 2, http://warontherocks.com/2014/ 04/taking-a-spoon-to-a-gunfight.
 • McCulloh T., Johnson R., 2013, Hybrid Warfare, JSOU Report 13-4, https://jsou.socom. mil.
 • National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism: Annex of Statistical Information. Country Reports on Terrorism 2013. U.S. Department of State.
 • Noga N., 2013, Cyberterroryzm – nowe oblicze terroryzmu, listopad, e-Terroryzm.pl.
 • Nowacki G., 2012, Selected problems of terrorist threats to the transport infrastructure, „Journal of KONES Powertrain and Transport”, Vol. 19, No. 2, pp. 365–374.
 • Nowacki G., 2012, Wybrane problemy dotyczące infrastruktury transportowej oraz potencjalnych zagrożeń terrorystycznych. ITS, „Transport Samochodowy”, nr 2, s. 43–60.
 • Nowacki G., 2014, Threat Assessment of Potential Terrorist Attacks to the Transport Infrastructure, „TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, Vol. 8, No. 2.
 • Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, www.unic.un.org.pl/terroryzm/definicje.php, (dostęp: 10.02.2012).
 • Pawłowski A., 1994, Terroryzm w Europie XIX i XX wieku, Lubuski Komitet Upowszech-niania Prasy, Zielona Góra.
 • Pawłowski J., 2001, Terroryzm we współczesnym świecie, Warszawa.
 • Piekarski M., Strategia i taktyka terrorystów, http://www.konflikty.pl/artykul-czasynajno wsze-546.html (dostęp: 15.02.2008).
 • Pikulski S., 2000, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn.
 • Primoratz I., 1997, Czym jest terroryzm? [w:] Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, red. J. Hołówka, tłum. W.J. Popowski, Warszawa.
 • Problemy polityczne współczesnego świata – terroryzm międzynarodowy. Kryteria klasyfikacji ruchów (organizacji) terrorystycznych, Forum Nauczycieli Edukacji Obywatel-skiej, http://odn.zce.szczecin.pl/ju/eduobyw/pliki/stronywo/probl/proc01.pdf.
 • Resztak I., 2012, Zjawisko terroryzmu, „Prokuratura i Prawo”, 708.
 • Schmid A.P., Hindle G.F., 2009, After the War on Terror: Regional and Multilateral Perspectives on Counter-Terrorism Strategy, London.
 • Schmid A.P., Jongman A., 1988, Political Terrorism: A New Giude to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, New Brunswick, London.
 • Snoddon R., 2007, Piracy and Maritime Terrorism [w:] Violence at Sea. Piracy in the Age of Global Terrorism, red. P. Lehr, Routledge.
 • Special Forces and Hybrid Warfare, http://www.specialforcestraining.info/topics/hybrid-warfare.htm.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 • Statistical information on terrorism in 2013. Incidents of terrorism worldwide, http:// www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224831.htm.
 • Terrorism & Political Violence Risk Map – a guide. Aon’s guide to Terrorism & Political Violence risk, 2015, http://www.aon.com/terrorismmap/2015-guide-terrorism-politic al-violence-risk-map.pdf, London, March 04.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r., nr 93, poz. 889).
 • Wardin K., 2009, Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskiego, Zeszyty Akademii Marynarki Wojennej, 3 (178).
 • Wojciechowski S., 2009, Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Warszawa.
 • Wyrok z dnia 26 czerwca 2003 r., Biul. SN 2003/12/15. Sąd Najwyższy V CKN 432/01 OSNC 2004/9/145.
 • http://edition.cnn.com/2015/01/21/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts.
 • http://edition.cnn.com/2015/12/08/europe/2015-paris-terror-attacks-fast-facts.
 • http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,9036923,Mobilny_Internet_na_swiecie_ Polacy_na_niechlubnym.html.
 • www.antyterroryzm.gov.pl/portal, z dnia 10.02.2012.
 • www.cia.gov/news-information/cia-the-war-on-terrorism/terrorism-faqs.html.
 • www.deparmentofnationaldefense.gov/terrorism/html.
 • www.justice.gov/terrorism/html.
 • www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/ct-policy-guidelines.pdf.
 • www.thereligionofpeace.com/attacks-2012.htm.
 • www.thereligionofpeace.com/attacks-2014.htm.
 • www.thereligionofpeace.com/attacks-2015.htm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48193716-2628-4268-8d81-06bd2412d1ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.