PL EN


2017 | 3 | 98-103
Article title

Oparzenia u dzieci – rodzaje, ocena ciężkości oraz zasady postępowania.

Content
Title variants
EN
Burns in children – types, gravities and rules of conduct.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Oparzenia u dzieci stanowią problem medyczny, społeczny, a także ekonomiczny. Skóra dziecka jest bardzo wrażliwa na czynniki termiczne. Najczęstszą przyczyną oparzeń jest oblanie gorącą wodą, rzadziej działanie płomienia, gorących przedmiotów czy substancji żrących. Do okolic najczęściej oparzonych należą kończyny i tułów. Najliczniejszą grupą wiekową wśród oparzonych stanowią dzieci między pierwszym a drugim rokiem życia. Postępowanie w przypadku oparzeń u dzieci, szczególnie małych, znacznie różni się od postępowania z oparzonym dorosłym. Natychmiastowe udzielenie prawidłowej pierwszej pomocy poparzonemu dziecku oraz umiejętność postępowania na miejscu wypadku mają niemały wpływ na przebieg dalszego leczenia i szybki powrót do zdrowia. Rokowanie w leczeniu oparzenia jest bezpośrednio związane z rozleglością oparzenia i na tej podstawie podejmuje się decyzję o leczeniu ambulatoryjnym lub w warunkach szpitalnych. Poziom udzielonej pierwszej pomocy zależy od podstawowej wiedzy medycznej, jaką posiada osoba udzielająca pomocy poparzonemu. Powinna być ona udzielona jak najszybciej z zachowaniem podstawowych zasad, dlatego tak ważne jest posiadanie podstawowej i niezbędnej wiedzy na temat postępowania w sytuacji, gdy dziecko ulegnie poparzeniu.
EN
Burns in children is a medical, social and economic problem. Baby's skin is very sensitive to thermal factors. The most common cause of burns is hot water. Less frequent ones are: direct contact with flame, hot objects or corrosive substances. The most common areas of burns are limbs and torso. The biggest age group among people suffering from burns are children between first and second year of life. The treatment for burns in children is significantly different from that of burned adults. Im-mediate proper first aid to burned child and the ability to deal with an incident at the scene of the accident have big effect on further treatment and rapid recovery. Prognosis for the treatment of burns is directly related to the extent of burns and on its basis, the decision is made about outpatient or inpatient treatment. Quality of first aid given to the patient depends on the basic medical exper-tise of the person providing the first aid. It should be given as soon as possible in accoradance with basic rules, so it is important to have the basic and necessary knowledge about how to handle your child’s burn.
Year
Issue
3
Pages
98-103
Physical description
Dates
published
2017-09-03
Contributors
author
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu
author
 • Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób, Katedra i Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • 1. Factsheet: Contact Burns and Scalds, European Child Safety. Available from URL: http://www.childsafetyeurope.org/publications/ info/factsheets/contact-burns- and-scalds.pdf (cited 08.11.2017).
 • 2. Kawalec A, Pawlas K. Struktura oparzeń wśród dzieci na Dolnym Śląsku (Polska) w latach 2010–2012. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(2): 394–399.
 • 3. Jankowski A, Mańkowski P, Kaźmierski M. Rola lekarza rodzinnego w leczeniu oparzeń. Lek Rodz 2002; 11: 34–38.
 • 4. Strużyna J, red. Wczesne leczenie oparzeń. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2006.
 • 5. Buchfelder M, Buchfelder A. Podręcznik pierwszej pomocy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
 • 6. Osemlak P, Szczepińska-Sobutka J. Medycyna ratunkowa w oparzeniach u dzieci. Rocz Dziec Chir Uraz 2003; 7(1): 117–123.
 • 7. Puchała J, Spodaryk M, Jarosz J. Oparzenia u dzieci – od urazu do wyleczenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1998.
 • 8. Jakubaszko J. Ratownik medyczny. Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne; 2007.
 • 9. Andrzejewska E, Chilarski A. Zarys zagadnień chirurgii wieku dziecęcego. Łódź: Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych; 2009.
 • 10. Stoy WA, Platt TE, Lejeune DA. Center for Emergency Medicine: Ratownik medyczny. Jakubaszko J, red. wyd. pol. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2013.
 • 11. Grey JE, Harding KG. Leczenie ran w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.
 • 12. Zając A, Pałka-Błaszczak J. Usuwanie ciał obcych ze skóry i zaopatrywanie niewielkich ran. Niewielkie oparzenia. W: Pietrzyk J, Szajewska H, Mrukowicz J, red. ABC zabiegów w pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy. Karaków: Medycyna Praktyczna; 2010.
 • 13. Puchała J, Strużyna J. O standardach i strategii postępowania w oparzeniach w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Cz. I i II. Stand Med, Pediatr 2002; 4(9): 512–521.
 • 14. Atkinson P, Kendall R, Renburg L, i wsp. Medycyna Ratunkowa. Jakubaszko J, red. wyd. pol. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2012.
 • 15. Goniewicz M. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011.
 • 16. Nichols DG, Yaster M, Schleien Ch, i wsp. Złota godzina – algorytmy postępowania w stanach nagłych u dzieci. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2013.
 • 17. Draelos ZD, Pugliese PT. Fizjologia skóry – teoria i praktyka. Pytrus B, red. wyd. pol. Wrocław: MedPharm Polska; 2014.
 • 18. Jethon J. Leczenie oparzeń. Med Prakt 2000; 7: 27–28, 83–86.
 • 19. Andrzejewska E. Postępowanie w oparzeniach u dzieci. Dostępny na URL: http://usk4.umed.lodz.pl/pliki/CHIRURGIA%20DZIECIECA/oparzenia.pdf.
 • 20. Górkiewicz-Petkow A. Podstawowe zasady postępowania terapeutycznego w przypadkach powierzchownych oparzeń skóry. Ordynator Lek 2002; 12: 44.
 • 21. Koszowski M. Ratownictwo w oparzeniach. Na Ratunek 2008; 2(3): 36–37.
 • 22. Ciećkiewicz J. Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne; 2005.
 • 23. Rao BR, Hoffman RS. Caustics and batteries. In: Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, et al., eds. Goldfrank's toxicologic emergencies. New York: McGraw-Hill; 2002.
 • 24. Celińska-Cedro D. Zasady postępowania w chemicznych oparzeniach przełyku i żołądka u dzieci. Dostępny na URL: http://docs7.chomikuj.pl/273669164,PL,0,0,ZASADY-POSTEPOWANIA-W-CHEMICZNYCH-OPARZENIACH-PRZELYKU-I-ZOLADKA-U-DZIECI.doc.
 • 25. Misiewicz J. Podręcznik ratownictwa. Warszawa: Zarząd Główny PCK; 1938.
 • 26. Szajewski J, Feldman R, Glińska-Serwin M, i wsp. Leksykon ostrych zatruć. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2000.
 • 27. Bates N, Edwards N, Roper J, i wsp. Paediatric toxicology. Handbook of poisoning in children. London: Macmillan Reference Ltd.; 1997.
 • 28. Karwowski A, Frączak M. Chirurgia przełyku. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999.
 • 29. Bogdanik T, Bielski J. Toksykologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1998.
 • 30. Briggs SM, Brinsfield KH. Wczesne postępowanie medyczne w katastrofach. Podręcznik dla ratowników medycznych. Zawadzki A, red. wyd. pol. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007.
 • 31. Zawadzki A. Medycyna ratunkowa i katastrof. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2011.
 • 32. Goździk-Żołnierkiewicz T, Bruzgielewicz A. Oparzenia dróg oddechowych prowadzące do zaburzeń wentylacji. Oparzenia chemiczne przełyku. Terapia 2001; 9: 39–41.
 • 33. Niedzielska G. Zatrucie środkami żrącymi. Ostre zatrucie dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2000.
 • 34. Campbell JE. International Trauma Life Support – Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Cholerzyn: Medycyna Praktyczna; 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-481b31cd-d75f-4307-b1fb-7c72a7f49f31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.