PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 370-385
Article title

Uwarunkowania rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jako możliwości wsparcia regionalnej gospodarki turystycznej

Content
Title variants
EN
Determinants of the Development of Public and Private Partnership (PPP) as the Possibilities of Supporting the Regional Tourist Economy
RU
Обусловленности развития публично-частного партнерства в качестве возможности поддержки региональной туристской индустрии
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu badawczego jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (na przykładzie wybranych powiatów województwa podkarpackiego) oraz czynników przyczyniających się do rozwoju, jak również utrudniających rozwój tej koncepcji. W artykule zastosowano metodę desk research, obejmującą analizę danych pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych (literatura fachowa, Internet (web research). Wykorzystano takie techniki zbierania danych jak: CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAPI (wywiady wspomagane komputerowo). Ponadto w artykule wykorzystano wyniki badania własnego (pierwotnego), które uzyskano przy użyciu kwestionariusza ankiety.
EN
The aim of this research article is to present the determinants of public and private partnership’s development in Poland (on the example of the chosen districts of Podkarpackie Province) as well as the factors influencing its development both in positive and negative ways. The desk research methods, including an analysis of the subject literature, as well as web research were used in the paper. The following techniques were used in order to collect data: CATI (computer assisted telephone interviews) and CAPI (computer assisted personal interviews). Moreover, a questionnaire survey was used in the paper.
RU
Цель исследовательской статьи – представить обусловленности развития публично-частного партнерства в Польше (на примере избранных повятов Подкарпатского воеводства) и факторы, способствующие развитию, а так- же затрудняющие развитие этой концепции. В статье применили метод desk research, включающий в себя анализ данных, полученных из общедоступных источников (специальная литература, интернет [web research]). Использовали такие техники сбора данных, как CATI (телефонные опросы с использованием компьютерных систем, ТОКС) и CAPI (автоматизированные личные опросы, АЛО). Кроме того, в статье использовали результаты собственного (первичного) обследования, которые получили с применением вопросника анкеты.
Year
Pages
370-385
Physical description
Contributors
References
 • Jefremienko M., Wolska H. (2001), Partnerstwo publiczno-prywatne, „Wspólnota”. Korbus B. (red.) (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Majcher P. (2003), Polityka turystyczna Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów regionalnych, praca magisterska napisana pod kierunkiem W. Alejziaka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych (2005), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa.
 • Rzepko M. (2016), Ocena wybranych czynników jakości życia w aspekcie stabilności posturalnej osób starszych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Szyguła-Jurkiewicz B., Kowalska M., Mościński M. (2011), Jakość życia jako element oceny stanu zdrowia i efektywności leczenia chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, „Folia Cardiologica”, No. 6(1).
 • Śniadek J., Zajadacz A. (2014), Turystyka i rekreacja a jakość życia mieszkańców Leszna, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 1(25).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o PPP (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o PPP (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101).
 • Wrońska I., Stępień R., Wiraszka G. (2004), Badanie jakości życia w naukach medycznych, Część II, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, nr 2(7).
 • Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego (2003), Komisja Europejska, Bruksela.
 • Zielona Księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, COM (2004) 327, Bruksela.
 • Zysnarski J. (2003), Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Żegleń P. (2005), Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) a jakość usług turystycznych, (w:) Wajda K. (red.), Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Żegleń P. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej w świetle przepisów prawnych i praktyki, (w:) Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Problemy jej funkcjonowania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra.
 • Żegleń P. (2014), Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • http://www.partnerstwopublicznoprywatne.info [dostęp:10.07.2016].
 • ec.europa.eu [dostęp: 12.12.2016].
 • http://www.ncppp.org [dostęp: 14.12.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-482485b0-b22f-43ef-9c12-20bcdc9efd32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.