PL EN


2013 | 2 | 91-111
Article title

PROGRAMY TELEWIZYJNE O TEMATYCE RELIGIJNEJ W RECEPCJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Authors
Content
Title variants
EN
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE RECEPTION OF TELEVISION PROGRAMMES ABOUT RELIGION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Udział mass mediów w procesie wychowania dzieci i młodzieży wydaje się nieustannie wzrastać, zarówno z uwagi na coraz bardziej zaawansowaną technologię dającą nieograniczone możliwości, jak i rozbudzoną w młodym pokoleniu chęć posiadania coraz świeższych informacji. Konsekwencją tego jest spędzanie długich godzin w towarzystwie komputera, internetu, telewizji. Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu są następujące zagadnienia: funkcje telewizji i rodziny w wychowaniu dziecka, edukacja medialna, rodzaje programów oglądanych przez młodzież w telewizji, zainteresowanie programami o tematyce religijnej i ich ocena.
EN
Education of young people remains a concern for many adults. The actions of parents are supported by the school, peer environment, local communities and the media. Media participation in the educational process seems continuously increasing thanks to more advanced technology which gives unlimited possibilities as well as to awaken needs for curiosity, obtaining information, seeking to spend time with computer, Internet, and television. Our free time is full of media and they accompany us, while performing different tasks. The functions of the media and the family in the context of child’s education, types of programmes and evaluation of religious TV programmes are the subject of this study.
Year
Issue
2
Pages
91-111
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
 • Adamski F., Rodzina – wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Bis D., Pedagogiczne aspekty „kultury medialnej” rodziców, [w:] Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Condry J., Popper K., Telewizja zagrożenie dla demokracji, Wydawnictwo SIC, Warszawa 1996.
 • Dylak S., Edukacja medialna w szkole. O mediach, przez media, dla mediów, [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Wydawnictwo eMPI2, Poznań 1997.
 • Ejsmont M., B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 • Gajda J., Środki masowego przekazu w wychowaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.
 • Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2000.
 • Izdebska J., Kultura pedagogiczna rodziców, [w:] Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Trans Humana, Białystok 1995.
 • Juszczyk S., Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej, [w:] Pedagogika medialna, red. B. Siemieniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Kawula S., Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w:] Pedagogika rodziny, red. S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
 • Kossowski P., Dziecko, kultura komercyjna i działania marketingowe, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 • Kumor A., W stronę telewidza. Studia i szkice, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988.
 • Lepa A., Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2000.
 • Morbitzer J., O potrzebie i celach wychowania medialnego, [w:] Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. S. Juszczyk, I. Polewczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Mrozowski M., Funkcje telewizji w społeczeństwie, [w:] Człowiek a telewizja, red. K. Jakubowicz, B. Puszczewicz, Wydawnictwo Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego, Warszawa 1990.
 • Musiał M., Media w procesie wychowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; „Dziennik Ustaw” 2012, poz. 977.
 • Postman N., Zabawić się na śmierć, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2002.
 • Rynio A., Specyfika religijnego wychowania w rodzinie, [w:] Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych , red. D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4828c773-3928-4074-895d-96dfe234f446
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.