PL EN


2015 | 3(11) | 185-192
Article title

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r., sygn. I OSK 2188/13

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Report on the Judgment of the Supreme Administrative Court of 7 May 2015, file I OSK 2188/13
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
185-192
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Adamiak B., Prawo do procesu na drodze administracyjnej jako gwarancja realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, w: Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, pod red. J. Posłusznego, Z. Czarnika, R. Sawuły, Warszawa–Rzeszów 2009.
 • Antkowiak K.J., Glosa do uchwały 7 sędziów NSA z 19.05.2003 r. OPS 1/03, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004, z. 4.
 • Antkowiak K.J., Organ gminy a jej interes prawny, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 1–2.
 • Chróścielewski W., Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania administracyjnego prowadzonego przez jej organ, „Państwo i Prawo” 2003, z. 4.
 • Hauser R., Szewczyk M., Gmina jako strona postępowania administracyjnego – jeszcze o skutkach prawnych uchylenia art. 27a k.p.a., „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 11.
 • Jagoda J., Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.
 • Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.
 • Klat L., Gmina jako strona w postępowaniu administracyjnym, „Monitor Prawniczy” 1993, nr 6.
 • Klat-Górska E., Klat-Wertelecka L., Gmina jako strona postępowania o podział nieruchomości, „Samorząd Terytorialny” 2007, nr 9.
 • Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Kubalski G., Wójt jako organ orzekający w postępowaniu dotykającym interesu prawnego gminy, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 1–2.
 • Niżnik-Dobosz I., Ewolucja koncepcji sądownictwa i doktryny w przedmiocie zdolności podmiotu samorządu terytorialnego bycia stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez jego „własny” organ, w: Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, pod red. J. Posłusznego, Z. Czarnika, R. Sawuły, Warszawa–Rzeszów 2009.
 • Sawuła R., Gmina jako strona postępowania administracyjnego, „Casus” 1998, nr 8.
 • Skrzydło-Niżnik I., Z problematyki prawnej ochrony interesów gmin w Polsce, „Samorząd Terytorialny” 1993, nr 1–2.
 • Suwaj P.J., Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Wrocław 2004.
 • Tarno J.P., Status prawny jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowym, „Państwo i Prawo” 2006, z. 2.
 • Truszkiewicz Z., Glosa 2 do uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 27a k.p.a., sygn. akt W 3/92 (Dz.U. Nr 59, poz. 278), „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 4.
 • Wiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002.
 • Znamiec J., Gmina jako strona jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1994, z. 6.
Notes
PL
III. Z orzecznictwa
EN
III. Judicial decisions and case reports
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-483680aa-7f33-4a12-9e2e-66e6cb00415c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.