PL EN


2019 | 4 (54) | 9-18
Article title

ICT solutions in Polish law firms

Content
Title variants
PL
Narzędzia informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w polskich kancelariach prawnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Functioning on the market without the use of ICT solutions is nowadays impossible. Information and communication technologies are part of the image of modern organizations as a tool supporting business processes and also enabling smooth communication both within the organization and with the environment. The aim of this article is to review typology of information and communication solutions that are used by a very specific group of organizational entities such as law firms. Due to the specificity of the entities whose functioning will be cited in the article, it was necessary for the authors of the article to adopt a broad perspective of the discussed solutions. Therefore, the article presents IT tools supporting the distribution of legal knowledge which benefits not only law firms but which is also accessible to all other business entities, as well as the directions and possibilities of ICT solutions supporting the work of law firms are indicated. The research tools used by the authors include literature research, analysis of IT solutions available in the area of distribution of legal information sources, and many years of professional experience of the authors of the article.
PL
Funkcjonowanie na rynku bez wykorzystania rozwiązań ICT jest współcześnie niemożliwe. Technologie informacyjno-komunikacyjne wpisują się w obraz współczesnych organizacji jako narzędzie nie tylko wspomagające procesy biznesowe, ale również umożliwiające płynną komunikację zarówno wewnątrz organizacji. jak i z otoczeniem. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych, które wykorzystywane są przez bardzo specyficzną grupę podmiotów organizacyjnych, takich jak kancelarie adwokackie. Dlatego też w artykule, z jednej strony, zaprezentowane zostaną: narzędzia informatyczne wspomagające dystrybucję wiedzy prawniczej, z której korzystają nie tylko kancelarie, ale również dostęp mają wszystkie inne podmioty gospodarcze, z drugiej strony zaś – wskazane zostaną kierunki oraz możliwości rozwiązań ICT wspomagających pracę kancelarii. Jako narzędzia badawcze zastosowane przez autorów należy wskazać badania literaturowe, analizę rozwiązań informatycznych dostępnych w obszarze dystrybucji źródeł informacji prawnej, jak również wieloletnie doświadczenia zawodowe autorów artykułu.
Year
Issue
Pages
9-18
Physical description
References
 • Brajer-Marczak R., 2017, Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych, Studia Informatica Pomerania, no. 1(43).
 • Chomiak-Orsa I., Krajewski M., 2018, Urzędowe strony WWW jako główne źródło informacji prawnej polskich przedsiębiorców, Informatyka Ekonomiczna, nr 4(50).
 • Cyrul W., 2012, Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Warszawa.
 • Cyrul W., Duda J., Opiła J., Pełech-Pilichowski T., 2014, Zarządzanie zmianą w tekście prawa, [w:] Informatyzacja tekstu prawa, LEX, Warszawa.
 • Janowski J., 2011, Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego, Lublin.
 • Odlanicka-Poczobutt M., Kulińska E., 2014, Kierunki rozwoju systemu informacji prawnej w ramach gospodarki elektronicznej, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 113.
 • Paluch A., 2016, Bezpieczeństwo prawne a zjawisko nadregulacji prawnej – kondycja prawa w Polsce, Horyzonty Bezpieczeństwa, no. 4.
 • Patkowski B., 2013, Rozwój systemów informacji prawnej oraz ich rola w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie Polski), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 • Petzel J., 1999, Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa.
 • Petzel J., 2017, Systemy wyszukiwania informacji prawnej, Warszawa.
 • Szpor G. (ed.), 2014, Modele dostępu do informacji o prawie, Warszawa.
 • Śwital P., 2015, Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej w szkole wyższej, Labor et Educatio, no 3.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017, 570).
 • Wierczyński G., Wiewiórowski W.R., 2007, System prawa z perspektywy systemu informacji prawnej, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XVIII.
 • Wierczyński G., Wiewiórowski W.R., 2012, Informatyka prawnicza, Warszawa.
 • Wiewiórowski W.R., 2008, Zagrożenia związane z zarządzaniem informacją prawną i prawniczą w środowisku elektronicznym, [w:] Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, H. Ganińska (ed.), Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4836c993-faee-4fdf-85b1-46192f62780c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.