PL EN


2015 | 7 | 12 | 166-182
Article title

Lobbing – konflikt realizacji partykularnych interesów grup społecznych a ochrona interesu publicznego

Content
Title variants
EN
Lobbying – the conflict of implementation of particular social groups’ interests and the protection of the public interest
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zawarto analizę zjawiska lobbingu prowadzoną z perspektywy konfliktu interesu publicznego z interesami partykularnymi. Różnorodność regulacji lobbingu oraz fakt, że od lat jest poszukiwana metoda właściwej regulacji, dowodzi złożoności prezentowanej problematyki. W ostatnich latach ze względu na dynamiczny rozwój praw jednostki oraz zmiany w zakresie uczestnictwa podmiotów społecznych w procesach tworzenia prawa model lobbingu, a wraz z nim jego charakter i narzędzia uległy zmianie. Wobec powyższego istotne jest określenie jego roli w demokratycznych państwach prawa oraz weryfikacja regulacji prawnych w tym obszarze.
EN
The article presents an analysis of the lobbying phenomenon conducted from the perspective of the conflict of the public interest with the interests of particular social groups. The diversity of lobbying regulation and the fact that the best regulation method has been sought for years demonstrate the complexity of the issue. In recent years, due to the dynamic development of the human rights as well as changes in the participation of social subjects in the process of law-making, lobbying model alongside with its character and tools have changed. In view of the above, it is important to define its role in the democratic states of law, as well as the verification of legal regulations in this area.
Year
Volume
7
Issue
12
Pages
166-182
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-483bbaf3-a76a-455d-abc8-b92e6ec29d9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.