PL EN


2020 | 1(79) | 114-130
Article title

Wartość społeczna w międzysektorowych projektach zrównoważonego rozwoju. Studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Social value in intersectoral sustainable development projects. Case study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto tematykę współpracy międzysektorowej realizującej projekty zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest wskazanie wartości społecznej kreowanej przez partnerów wspólnego przedsięwzięcia. Postawiono pytanie o to, jaka wartość społeczna jest tworzona we współpracy podmiotów różnych sektorów gospodarki w ramach projektów zrównoważonych oraz jaką rolę w procesie tworzenia wartości społecznej odgrywa sama współpraca międzysektorowa. W części badawczej pracy zaprezentowano studia przypadków wybranych projektów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, wykorzystanie wzajemnych potencjałów pozwala na bardziej efektywne tworzenie i użytkowanie wartości przez szerszy krąg interesariuszy. Dokonana analiza wskazuje, iż osiągana jest dzięki temu wyższa jakość dostarczanych usług, co więcej, tworzone jest szersze spektrum wartości społecznej. Wartość społeczna w modelu lokalnej współpracy jest uniwersalna w kategoriach wdrażania, tworzenia i użytkowania dla różnych międzysektorowych projektów zrównoważonego rozwój.
EN
The paper discusses the subject of intersectoral cooperation in sustainable development projects in order to identify social value created by the cooperating partners. There were several questions posed to find out what kind of social value is created in sustainable development projects undertaken by stakeholders from different sectors, and what is the role of such intersectoral cooperation in the process of creating social value. The empirical part of the work presents case studies from selected projects. As the results demonstrate, the use of mutual potentials allows for a more effective creation and use of value by a wider circle of stakeholders. A higher quality of services is achieved and, what is more, a wider range of social value is created. Social value in the local cooperation model is universal in terms of implementation, creation and use for various crosssectoral sustainable development projects.
Contributors
References
 • Adler D., 2019, „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej na przykładzie międzynarodowego projektu Climathon – studium przypadku”, w: A. Wontorczyk, A. Bańka, Jakość życia w pracy i codzienności (s. 119–130), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Baraniewicz S., Haber G., 2018, „Współpraca międzysektorowa w smart city ze szczególnym uwzględnieniem roli NGO”, w: D. Plecka, E. Ganowicz, P. Rutkowska (red.), Administracja publiczna. Zadania publiczne administracji samorządowej i ich realizacja przez NGO (s. 65–76), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bąk M., 2017, „Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w serwisach społecznościowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, nr 104, s. 131–144.
 • Bekefi T., 2006, The Global Road Safety Partnership and Lessons in Multisectoral Collaboration. Corporate Social Responsibility Initiative Report No. 6, Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard University, http://www.daedalusadvising.com/Road_Safety_Business_Partnership.pdf (dostęp: 18.02.2019).
 • Betlej A., 2017, „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w społeczeństwie sieci”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, nr 106, s. 115–124.
 • Borkowska S., 2014, „Partnerstwa międzysektorowe według koncepcji naukowych i ram formalno-prawnych”, w: S. Borkowska, E. Zielińska (red.), Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe (s. 17–41), Warszawa: Respublica.
 • Bowman C., Ambrosini V., 2000, „Value creation versus value capture. Towards a coherent definition of value in strategy”, British Journal of Management, t. 11, nr 1, s. 1–15.
 • Climate-KIC, 2016, Dokumentacja międzynarodowego projektu Climathon – edycja krakowska, Kraków: Fundacja Aeris Futuro, Urząd Miasta Krakowa.
 • Compact Voice Organization, 2014, Understanding Social Value: A Guide for Local Compacts and the Voluntary Sector, http://compactvoice.org.uk/sites/default/files/social_value_guidance_2014.pdf (dostęp: 04.11.2017).
 • Czajor M., Koszewska M., Król J., Kuźmińska A., Słupiński M., 2015, Jaka przyszłość czeka Konin? Foresight miejski, Konin: Pracownia Miejska i Format Project, http://miasta2050.pl/wp-content/uploads/2015/10/Konin2050_raportko%C5%84cowy.pdf (dostęp: 15.10.2017).
 • Duda-Jastrzębska A., 2016, Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej. Raport ewaluacyjny, http://mdl.ulublin.eu/wp-content/uploads/sites/5/2016/02/20160329-MdL-raport-ewaluacyjny-z-aneksem.pdf (dostęp: 15.10.2017).
 • Furmankiewicz M., 2013, „Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania LEADER”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 71–89.
 • Geddes M., Benington J., 2001, Local Partnership and Social Exclusion in European Union: New Forms of Local Social Governance, London: Routledge.
 • Glinka B., Kostera M. (red.), 2012, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Gray B., 1989, Collaborating. Finding Common Ground for Multiparty Problems, San Francisco–London: Jossey-Bass Inc. Publishers – Jossey-Bass Limited.
 • Hausner J., 2017, „Ekonomia wartości a wartość ekonomiczna”, w: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka, Open Eyes Book 2 (s. 23–76), Kraków: Fundacja GAP.
 • Izdebski H., 2007, „Od administracji publicznej do public governance”, Zarządzanie Publiczne, t. 1, nr 1, s. 7–20.
 • Kadry.abc, 2016, Współpraca międzysektorowa jako narzędzie promowania CSR na terenie Warmii i Mazur, http://kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wspolpraca-miedzysektorowajako-narzedzie-promowania-csr-na-terenie-warmii-i-mazur (dostęp: 27.02.2017).
 • Kaliszewska M., 2012, „Partnerstwo międzysektorowe w ekonomii społecznej – współpraca z administracją publiczną i biznesem”, w: A. Handzlik, J. Głowacki (red.), Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Kampania 17. Celów, 2019, https://kampania17celow.pl/cele/cel-17-partnerstwa-na--rzecz-celow/ (dostęp: 12.09.2019).
 • Kotler P., Hermawan K., Iwan S., 2016, Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Kuruvilla S., Hinton R., Boerma T., Bunney R., Casamitjana N., Cortez R. i in., 2018, „Business not as usual: How multisectoral collaboration can promote transformative change for health and sustainable development”, BMJ, t. 363/4771.
 • Laloux F., 2015, Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości (przeł. M. Konieczniak), Warszawa: Studio EMKA.
 • Laszlo Ch., 2008, Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych, przeł. A. Rogalińska, Warszawa: Studio EMKA.
 • Lepak D.P., Smith K.G., Taylor M.S., 2007, „Value creation and value capture: A multilevel perspective”, Academy of Management Review, t. 32, nr 1, s. 180–194.
 • Loek H., 2010, „Wartości polityczne”, w: R.J. Dalton, H.D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, przeł. A. Brzóska i in., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lublin.eu, 2017, Lublin przyjmuje Standardy Piesze, http://lublin.eu/lublin/aktualnosci/lublin-przyjmuje-standardy-piesze,139,471,1 (dostęp: 24.11.2017).
 • Łyżwa P., 2012, „Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej – zarys problemu”, Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 13, s. 23–36.
 • Machelski Z., 2015, „Lokalny wymiar polityk publicznych”, Wrocławskie Studia Politologiczne, nr 18, s. 73–88.
 • Mazur K., 2011, Tworzenie i przywłaszczanie wartości – perspektywa pracownik–organizacja, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Miasto dla ludzi, 2017, http://mdl.ulublin.eu/o-projekcie (dostęp: 22.11.2017).
 • Oczkowska R., 2015, „Alliances amongst companies in the network model of international expansion”, w:W. Sroka, Š. Hittmár (red.), Management of Network Organizations: Theoretical Problems and the Dilemmas in Practice (s. 23–38), Heidelberg–New York–Dordrecht–London: Springer.
 • OECD LEED, 2006, Succesful Partnership – a Guide, Forum on Partnerships and Local Governance at ZSI (Centre for Social Innovation), https://www.oecd.org/cfe/leed/36279186.pdf (dostęp: 12.09.2019).
 • Opioła W., 2017a, Diagnoza współpracy pomiędzy administracją publiczną a trzecim sektorem w województwie opolskim, Opole: Europa Iuvenis.
 • Opioła W., 2017b, „Współpraca między I i III sektorem: funkcjonalny rozrost państwa?”, w: R. Kmieciak, P. Antkowiak (red.), Wielowymiarowość polityk publicznych – między centralizmem a lokalizmem (s. 7–19), Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Porter M., Kramer M., 2011, „Creating shared value”, Harvard Business Review, t. 89, nr 1/2, s. 62–77.
 • Potkański T., Wiktorczyk-Nadolna A. (red.), 2016, Rozwój współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej w Polsce. Doświadczenia Projektu Predefiniowanego „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego w latach 2012–2016”, Poznań: Związek Miast Polskich.
 • Rok B., 2004, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • Rymsza A., 2013, Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Rymsza M., Hryniewiecka A., Derwich P., 2004, „Zasada pomocniczości państwa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w: M. Rymsza (red.), Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną (s. 171–194), Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Salunke S., Lal D.K., 2017, „Multisectoral approach for promoting public health”, Indian Journal of Public Health, t. 61, nr 3, s. 163–168.
 • Schrade U., 1992, Etyka: główne systemy, Warszawa: Placet.
 • Serafin R., Kazior B., Jarzębska A., 2005, Grupy partnerskie. Od idei do współdziałania, Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 • Social Value International, 2017, The Seven Principles of Social Value, http://socialvalueint.org/wp-content/uploads/2015/05/Principles-of-Social-Value_Pages.compressed.pdf (dostęp: 04.11.2017).
 • Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sztompka P., 2017, „Wartości – warunek dobrobytu i rozwoju społeczeństwa”, w: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka, Open Eyes Book 2 (s. 9–22), Kraków: Fundacja GAP.
 • Szymczyk J., 2010, „Wokół wartości i więzi społecznych Polaków. Wybrane aspekty i tendencje”, Zeszyty Naukowe KUL, nr 4, s. 3–22.
 • Śleszyński P., 2016, Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Warszawa: PAN, http://pfr.pl/media/arts/attachments/92549cf5/Delimitacja_miasta_srednie_Sleszynski_SOR_listopad.pdf (dostęp: 08.11.2017).
 • Tennyson R., 2003, Poradnik partnerstwa, przeł. M. Serafin, Kraków: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
 • United Nations, 1987, Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. UN Documents Gathering a body of global agreements, http://un-documents.net/our-common-future.pdf (dostęp: 02.11.2017).
 • UNRISD, 2016, Multi-Sectoral Partnerships and Power, http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/CA910973B03CB947C1258061006504BB/$file/Faul%20BP.pdf (dostęp: 12.09.2019).
 • Zmyślony M., 2016, „Wprowadzenie: Marka jako kultura – kultura jako marka”, w: E. Bendyk, J. Buzek, J. Hausner, M. Kudłacz, A.D. Rotfeld, M. Zmyślony, Open Eyes Book (s. 9–42), Kraków: Fundacja GAP
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-484719eb-c696-4169-a490-61bb4a22f22c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.