PL EN


2012 | 1 (336) | 28-38
Article title

Polityka cenowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych (wyniki badań empirycznych)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja części wyników badania ankietowego, przeprowadzonego przez IBRKK w listopadzie 2010 r., dotyczącego polityki cenowej polskich firm przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych i jej zróżnicowania w zależności od wielkości przedsiębiorstw mierzonej liczbą zatrudnionych. Dotyczą one takich aspektów polityki cenowej, jak jej cele, czynniki wpływające na decyzje cenowe, metody konkurowania, metody ustalania cen, polityka standaryzacji i adaptacji cen, relacja między cenami w eksporcie a cenami konkurentów na rynkach zagranicznych oraz cenami na rynku krajowym.
EN
An objective of the article is to present part of results of the survey carried out by IBRKK in November 2010 on the pricing policy of Polish manufacturing firms in foreign markets and its differences depending on the size of enterprise measured by the number of employees. They concern such aspects of the pricing policy as its goals, factors affecting price decisions, competing methods, pricing methods, policy of standardisation and price adaptation, relationship between prices in exports and prices of competitors in foreign markets as well as prices in the domestic market.
RU
Цель статьи — представить часть результатов анкетного опроса, проведенного ИИРПДЦ (IBRKK) в ноябре 2010 г., касающегося ценовой политики польских фирм промышленной переработки на зарубежных рынках и ее дифференциации в зависимости от размера предпри-ятий, измеряемого числом занятых людей. Они касаются таких аспектов ценовой политики, как ее цели, факторы, влияющие на ценовые решения, методы конкурирования, методы определения цен, политика стандартизации и адаптации цен, соотношение между ценами в экспорте и ценами конкурентов на зарубежных рынках, а также с ценами на внутреннем рынке.
Year
Issue
Pages
28-38
Physical description
Dates
published
2012-01-2012-02
Contributors
  • IBRKK — Warszawa
References
  • Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, red. nauk. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień, SGH, Warszawa 2006.
  • Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, red. M. Stankiewicz, UMK, Toruń 2002.
  • Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw — wyniki badań empirycznych, PTE, Warszawa 2001.
  • Gorynia M., Kokocińska M., Strategie przedsiębiorstw lubuskich a rozszerzenie Unii Europejskiej, w: Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Implikacje dla Polski, red. naukowa E. Najlepszy, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
  • Jagiełło M.E., Marczewski K., Wysocka A., Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych.
  • Wyniki badań ankietowych, IKCHZ, Warszawa 2007.
  • Piasecki B., Rogut A., Stawasz E., Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach UE, w: Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, red. T. Kołodziej, PWE, Warszawa 1999.
  • Snieškienė G, Pridotkienė J., Export Pricing Objectives and Factors Influencing Them, „Economics and Management” 2010, No 15.
  • Tan Q, Sousa C.M.P., Research on Export Pricing: Still Moving Towards Maturity, „Journal of International Marketing” 2011, Vol. 19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48559dad-1aff-4def-adaf-39ffb17db6ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.