PL EN


2007 | 3 | 56-65
Article title

Propozycja klasyfikacji standardu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w odniesieniu do zasobów powstałych w Polsce po roku 1990

Content
Title variants
EN
Proposal for Classification of the Standard of Multi-Family Housing Development Constructed in Poland After 1990
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie wyników badań nad standardami mieszkaniowymi, prowadzonych w byłych instytutach resortowych (IKS, IGPiK, IGM), oraz aktualnych przepisów prawnych i po przeanalizowaniu inwestycji mieszkaniowych po roku 1990, autorka sformułowała propozycje klasyfikacji standardu mieszkaniowego i urbanistycznego współczesnej zabudowy wielorodzinnej. Grupujac cechy tworzonego środowiska mieszkaniowego w kategoriach: mieszkanie, budynek, najbliższe otoczenie budynku, określono cztery poziomy standardu: niski, średni (powszechny), wyższy i luksusowy, odpowiadąjace zabudowie wielorodzinnej powstąjacej w miastach z udziałem różnych inwestorów.
EN
Based on results of research on housing standards, conducted in former research institutes associated with the particular ministries (Institute of Environmental Development, Institute of Spatial Management and Housing, Institute of Housing Management) current legal regulations, and following the analysis of housing projects completed after 1990, the author formulated a proposal for the classification of housing and urbanistic standards of modern multi-family buildings. By grouping the features of created living environment in the categories: flat, building, close surroundings of the building, four levels of standard were defined: low, average (common), high, and luxurious, which correspond to multifamily buildings developed in cities by various investors.
Year
Issue
3
Pages
56-65
Physical description
Dates
published
2007-09
Contributors
 • Politechnika Białostocka
References
 • Zarządzenie nr 10 Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla ludności nierolniczej, Dz. Bud. nr 2.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 46.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych…, Dz. U. nr 75, poz. 270.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów i pożyczek z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków, Dz. U. nr 63, poz. 413.
 • Grudziński A., Standard mieszkaniowy w retrospekcji, „Sprawy Mieszkaniowe”, IGM, 1999 z. 2-3.
 • Bulanda M., Rynek Mieszkaniowy w okresie transformacji, „Sprawy Mieszkaniowe”, IGM, 2001 z. 4, s. 66-77.
 • Płachcińska A., Zaniewska H., Kierunki kształtowania standardu mieszkań, „Sprawy Mieszkaniowe”, IGM, 1995 z. 4, s. 59.
 • Grudzinski A., Płachcińska A., Kierunki poprawy standardu zabudowy mieszkaniowej po 1980 r. „Sprawy Mieszkaniowe”, IKS, 1977 z. 2.
 • Wstępne założenia standardu mieszkań po 1980 r., praca zesp., IKS, Warszawa 1976.
 • [Dokumenty elektroniczne]. Tryb dostepu: http://www.miasteczkowilanów.pl/, http://www.ekopark.pl/, http://marinamokotów.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-485b7eda-1349-43a5-a6d5-53e2d6921397
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.