PL EN


2019 | 4(61) | 211-229
Article title

Siła słów u szczytu władzy. Porównanie przemówień inaugurujących prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy

Authors
Content
Title variants
EN
The Power of Words at the Height of Power. A Comparison of the Speeches Inaugurating the Presidencies of Lech Kaczynski and Andrzej Duda
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi refl eksję nad przemówieniami inaugurującymi prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy. Pierwsze przemówienie głowy państwa jest zapowiedzią celów prezydentury, wskazaniem obszarów, którymi chce zająć się głowa państwa, prezentacją jego osobowości i sposobu bycia. Celem artykułu było porównanie przemówień inauguracyjnych Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy pod kątem treści oraz użytych środków lingwistycznych i retorycznych. Na potrzeby badania zastosowano technikę analizy źródeł, jakościową analizę treści oraz analizę korpusową i lingwistyczną przy pomocy programów Sketch Engine, WordSmith oraz Jasnopis.
EN
This article is a refl ection on the speeches inaugurating the presidencies of Lech Kaczynski and Andrzej Duda. The opening address of the head of state announces the goals of the presidency. It is also an indication of the areas that the head of state intends to handle, a presentation of their personality and manners. The article aims to compare Lech Kaczynski’s and Andrzej Duda’s inaugural speeches in terms of content, linguistic and rhetorical examination. The study was based on techniques of source analysis, qualitative content analysis, corpus and linguistic analysis, with the use of Sketch Engine, WordSmith and Jasnopis.
Year
Issue
Pages
211-229
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 • Sprawozdanie stenografi czne z posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w dniu 23 grudnia 2005 r., http://orka.sejm.gov.pl/stenointer5.nsf/ 0/c6e8a86a644e7908c12570e000461df0/$fi le/zg_01.pdf.
 • Sprawozdanie stenografi czne z posiedzenia Zgromadzenia Narodowego w dniu 6 sierpnia 2015 r., http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/ 0/BA288D7557897950C1257EA00045BCC5/%24File/ZN_6_08_2015_ksiazka2.pdf.
 • Austin. J., Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993.
 • Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. K. Działocha, Warszawa 2005.
 • Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.
 • Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.
 • Słomka T., Prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku. Ujęcie porównawcze, Warszawa 2005.
 • Suska A., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem porządku konstytucyjnego, Toruń 2019.
 • Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, wyd. 12, Warszawa 2012.
 • Kancelaria Prezydenta RP, Biuro ds. kontaktu z Polakami za Granicą, https://www.prezydent.pl/kancelaria/polacy-za-granica/.
 • Kancelaria Prezydenta RP, Każda władza musi się łączyć z odpowiedzialnością, https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2007/art,149,43,kazda-wladza-musi-sie-laczyc-z-odpowiedzialnoscia.html.
 • Kancelaria Prezydenta RP, Prezydent w liście uznania do sędziów, https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2009/art,17,249,prezydent-w-liscieuznania-do-sedziow.html.
 • Kancelaria Prezydenta RP, Swoją misję należy wykonywać uczciwie, https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2006/art,150,880,swoja-misjenalezy-wykonywac-uczciwie.html.
 • Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, http://pkw.gov.pl/313_Wybory_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej.
 • Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, https://prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/W/index.htm.
 • Państwowa Komisja Wyborcza, Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r., https://prezydent2015.pkw.gov.pl/pliki/1432572042_protokol%202a.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-485ec396-ea8d-4b87-9cd3-ab8102d4c17c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.