PL EN


2020 | 1 (53) | 91-103
Article title

Akty prawa miejscowego w ydawane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – w ybrane problemy praktyczne

Content
Title variants
EN
Local Enactments Passed by the Bodies Which Constitute the Units of the Territorial Local Government – Selected Practical Issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce wydawania aktów prawa miejscowego przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Rozważania obejmują za-równo analizę stanu prawnego jak i praktyki. Zasadniczy problem jaki wyłania się na tym tle związany jest z faktem, że ustawodawca upoważniając organ samorządu terytorialnego do samodzielnego normowania określonych zagadnień, stosuje nie-jednolitą technikę legislacyjną: raz definitywnie przesądza, że wydawana przez or-gan samorządu terytorialnego regulacja ma charakter aktu prawa miejscowego, in-nym razem rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawia adresatowi upoważnienia. W tym ostatnim przypadku powoduje to istotne problemy w praktyce, polegające na roz-bieżnych ocenach jakich dokonują w tej materii organy samorządu terytorialnego. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest niespójność systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego o zasięgu lokalnym.
EN
The article discusses the issues of the passing of local enactments by the bodies which constitute the units of the territorial local government. Considerations include both the analysis of the legal status and practice. The main problem which arises against that back-ground is connected with the fact that the legislator applies a patchy legislative technique when authorising the territorial local government to independently regulate certain is-sues. Once, he definitely prejudges that the body of the territorial local government pas-ses the regulation which is the act of local law; however, at other times he allows the ad-dressees to settle that issue by themselves. In the latter case it causes serious problems in practice as the bodies of the territorial local government make diverging assessments in this matter. It leads to the inconsistent system of sources of the binding local law.
Year
Issue
Pages
91-103
Physical description
Dates
published
2020-02-29
Contributors
References
 • Bułajewski S., Pojęcie aktu prawa miejscowego w poglądach doktryny, orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18.
 • Ciapała J., Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 3.
 • Czuryk M., Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego, [w:] Akty normatywne i administracyjne, red. M. Karpiuk, Warszawa 2009.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2009.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.
 • Jaworska-Dębska B., Źródła prawa administracyjnego – prawo miejscowe, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Warszawa 2019.
 • Karpiuk M., Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego, [w:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.
 • Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 11.
 • Malisz E. Cz., Samorządowe prawo miejscowe, Zielona Góra 2001.
 • Mreńca E., Zientarski P.B., Kompetencja prawotwórcza organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie współkształtowania powszechnie obowiązującego prawa, [w:] Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. H. Izdebski, E. Mreńca, P.B. Zientarski, Warszawa 2018.
 • Sikora K., Istota i charakter prawny aktów prawa miejscowego w zakresie ich sądowo administracyjnej kontroli, Lublin 2017.
 • Szewczyk E., Szewczyk M., Akty prawa miejscowego a generalne akty administracyjne, [w:] Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. H. Izdebski, E. Mreńca, P.B. Zientarski, Warszawa 2018.
 • Zachariasz I., Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia teoretyczne, [w:] Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. H. Izdebski, E. Mreńca, P.B. Zientarski, Warszawa 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-1212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4860b4e2-6484-44f9-9b1f-3bfb8f0cc6d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.