PL EN


2013 | 1 | 1 | 241-253
Article title

Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce – przegląd wyników badań

Content
Title variants
EN
Internationalization process of ecommerce enterprises – review of research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Literatura dostarcza wielu opracowań dotyczących prowadzenia prze dsiębiorstw ecommerce oraz charakterystyki ekonsumenta, niewiele jest jednak publikacji omawiających proces internacjonalizacji eprzedsiębiorstw . Artykuł ma na celu przedstawienie wyników badań związanych z procesem umiędz ynarodowienia efirm a także sylwetką ekonsumenta w kontekście międzyn arodowego handlu w sieci. Krytyczna analiza literatury pozwoliła na opisanie wpływu nowych tec hnologii kom unikacji na ewolucję ehandlu – jego form oraz przyczynienia się do zmian w zarządzaniu mi ędzynarodowym łańcuchem dostaw. Następnie przytoczone zostały wyniki badań nad czynnikami wpływaj ącymi na proces internacjonalizacji firm ecommerce, z których wynik a m.in. silna pozytywna korelacja między wielkością posiadanych aktywów niemat erialnych i prawnych, kooperacją oraz liczbą zachowań konkurencyjnych a szybkością umiędzynarodowienia efirmy. Omówione zostały ponadto ogr aniczenia w szybkości przebiegu inter nacjonalizacji wynikające z każdego z czt erech modeli ebiznesu (modelu globalnego ebiznesu, wielonarodowego ebiznesu, międzynarodowej replikacji ebiznesu oraz narodowych clicks’ n’ bricks’). Niektóre z przedstawionych badań miały na celu sprawdzenie, w jaki m odel internacjonalizacji wpisują się procesy zachodzące przy umiędzynarod awianiu firm ecommerce. Dostrzegane są zarówno cechy modeli etapowych, jak również niekonwencjonalnych. Brak jednoznacznej odpowiedzi skłania do po djęcia kolejnych badań, uw zględniających m.in. model biznesu przedsiębiorstwa, formę zaangażowania na rynku zagranicznym oraz stopień digitalizacji pr oduktu. Ostatnim aspektem omówionym w artykule jest charakterystyka ekonsumenta na międzynarodowym erynku. Przytoczone zostały w yniki b adań uwzględniające różnice językowe, kulturowe i religijne oraz ich wpływ na z a chowania zakupowe eklientów w sieci. Niewielka ilość opracowań polskich autorów w poruszonym temacie skłania do podjęcia szczegółowych badań procesu internacjonalizacj i eprze d siębiorstw, jego szybkości i czynników wpływających na jego przebieg.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
241-253
Physical description
Contributors
 • Mgr, K atedra Zarządzania Międzynarodowego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
References
 • Abbad M., Abbad R., Saleh M. (2011), Limitations of ecommerce in d eveloping countries: Jordan case, „ Education, Business and Society: Co ntemporary Middle Eastern Issues ”, Vol. 4, No. 4.
 • Berthon P., Pitt L., Cyr D., Campbell C. (2007), Ereadiness and trust: macro and micro dualities for ecommerce in a global environment, “Inte rnational Marketing Review”, Vol. 25, No. 6.
 • Cyr D., Larios H. (2003), Managing eloyalty through experience desi gn: results of four nation study, www.eloyalty.ca/connections.html, dostęp dnia
 • 12.2012 Czinkota M.R., Ursic M.L. (1987), A refutation on psychic distance effect on export development, „Developments in Marketing Science”, Vol. X .
 • Daekwan K. (2003), The internationalization of US Internet portals: does it fit the process model of internationalization?, „Marketing Intelligence and Planning”, 21/1.
 • Dąbrowska A., Radziukiewicz M., SzepieniecPuchalska D., Sz ymańska A. (2011), Konsument na rynku ehandlu i ebankowości, Inst ytut Badań Ry n ku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Dong J., Salvendy G. (1999), Designing menus for the Chinese popul ation: horizontal or vertical?, „Behaviour and Information Techn o logy”, 18.
 • ElSaid G.R., GalalEdeen G.H. (2009), The r ole of culture in ecommerce use for Egyptian consumers, „ Business Process Management Journal”, Vol. 15, No. 1 .
 • Forsgren M., Hagström P. (2007), Ignorant and impatient international ization? The Uppsala model and internationalization patterns for Internetr elated firms, „Critical perspectives on international business”, Vol. 3, No. 3 .
 • Foscht T., Swoboda B., Morschett D. (2006), Electronic commercebased internationalisation of small, nicheoriented retailing companies. The case of Blue Tomato and the Snowboa rd industry, „International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 34, No.
 • Grant R. M., Bakhru A. (2004), The limitations of internationalisation in ecommerce, „European Business Journal”, Vol. 16, N o. 3 .
 • Hasan H., Ditsa G. (1999), The impa ct of culture on the adoption of it: an interpretive study, „Journal of Globa l Information Management”, Vol. 7, No.
 • Henari T.F., Mahboob R. (2008), Ecommerce in Bahrain: the nontechnical limitations, “ Education, Business and Society: Contemporary Mid dle Eas t ern Issues ”, Vol. 1, No. 3 .
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski ekonsument – typologia, zachowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Kolny B., Kucia M., Stolecka A. (2011), Produkty i marki w opinii eko n sumentów, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Kotha S., Rindova V.P., Rothaermel F.T. (2001), Factors in the Intern ationalization of U.S. Internet Firms, „Journal of I nternational Business Studies”, 32, 4 (Fourth Quarter 2001) . Kshetri N.B. (2001), Determinants of the locus of global ecommerce, „Electronic M arkets”,
 • Murillo L. (2001), Supply chain management and the international di ssemination of ecommerce, „Industrial Management & Data Systems”, 101/7 .
 • Raport Internet Standard: eCommerce 2012 (2012), International Dat a Group Poland SA .
 • Siala H., O’keef e R.M., Hone K.S. (2004), The impact of religious affili ation on trust in the context of electronic commerce, „Interacting with computers”,
 • Simon S. (2001), The impact of culture and gender on web sites: an empir ical study, „ACM SIGMIS Database”, Vol. 32, No.
 • Shoib G., Jones M. (2003), Focusing on the invisible: the representation of IS in Egypt, „Information Technology & People”, Vol. 16, No.
 • Singh T., Jayashankar J., Singh J. (2001), Ecommerce in the USA and Europe – is Europe ready to compete?, „Business Horizons”, Vol. 44, No.
 • Steinfield C., Klein S. (1999), Local vs. global issues in electronic co mmerce, „Electronic Markets”,
 • Wymbs C. (2000), How ecommerce is transforming and internationali zing service industries, “ J ournal of Services Marketing”, Vol. 14, No. 6 .
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4862933f-a746-4a5f-b3d4-098f78ae3a35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.