PL EN


2018 | 4(74) | 111-125
Article title

Marketing mix miasta na przykładzie polskich miast zrzeszonych w sieci Cittàslow

Content
Title variants
EN
The city marketing mix: the example of Polish cities associated in the Cittàslow network
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesne miasta dynamicznie się rozwijają, poszukując coraz to nowszych koncepcji zarządzania nimi. Jedną z nich, wdrażaną w Polsce od lat 90. XX w., jest koncepcja marketingowego zarządzania miastem, oparta na wykorzystaniu instrumentów marketingu mix. Władze miast poszukują też nowych źródeł przewagi konkurencyjnej – w efekcie zrodziła się koncepcja zarządzania slow city. Jednocześnie obok konkurencji pojawia się chęć współpracy między miastami, czego wyrazem jest rozwój sieci współpracy miast Cittàslow. Celem badania było zidentyfikowanie instrumentów marketingowych, stosowanych w polskich miastach po ich wstąpieniu do tej sieci. Jako metodę badawczą zastosowano ankietę pocztową, którą rozesłano do 26 polskich miast członkowskich Cittàslow w 2017 r. Zaobserwowano, że największe zmiany zachodzą w strategii produktu, w ramach której miasta są zobowiązane do rozwijania tych subproduktów miejskich, które są niezbędne do ich funkcjonowania zgodnie z filozofią slow city. W ramach promocji szczególną uwagę poświęca się działalności PR, której celem stało się kreowanie wizerunku slow city. Warto też podkreślić, że wzrosła „gościnność” miast i otwartość na kontakty z otoczeniem.
EN
Modern cities are developing dynamically in search of ever newer concepts of management. One of them, developed in Poland since the 1990s, is the concept of the marketing management of the city, which is based on the marketing mix concept. The city authorities also look for new sources of the competitive advantage (this is how the concept of slow city management was born). At the same time, in addition to competition, there is a desire for cooperation between cities, manifested by the development of the Cittàslow city network. The study identifies the marketing mix instruments of cities which are used by Polish cities after they joined the Cittàslow network. The method employed was a questionnaire survey, which was sent to 26 Polish Cittàslow member cities in 2017. It was observed that the greatest changes occur in the product strategies under which cities are obliged to develop these urban sub-products that are necessary for the city to function in accordance with the slow city philosophy. As part of promotional efforts, PR activities should be emphasised, whose aim is to create the image of a slow city. The “hospitality” of the city and openness to contacts with the external environment has also increased.
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
References
 • Augustyn A., 2011, „Idea Cittàslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast”, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 25, s. 745–757.
 • Brelik A., 2010, „Marketing terytorialny a kreowanie regionów”, Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, t. 3, nr 52, s. 322–328.
 • Chrzan E., 2015, „Marketing terytorialny w kontekście rozwoju zrównoważonego”, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, nr 20, s. 110–119.
 • Fine S.H. (red.), 1992, Marketing the Public Sector. Promoting the Causes of Public & Nonprofit Agencies. New Jersey: Transaction Publishers, Rutgers University.
 • Florek M., 2005, „Struktura i możliwości aplikacji instrumentów marketingu terytorialnego”, w: H. Szulce, M. Florek (red.), Marketing terytorialny – możliwości aplikacji i kierunki rozwoju, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Florek M., 2006, Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań: Wydawnictwo UE.
 • Gorączko J., 2015, „Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku wybranych polskich miast”, Refleksje – Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów, nr 11, s. 27–38.
 • Grzegorczyk A., Kochaniec A. (red.), 2011, Kreowanie wizerunku miast, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • Knapik A., 2009, „Marketing terytorialny – sposób myślenia i działania władz samorządowych”, Equilibrium, t. 2, nr 3, s. 167–177.
 • Markowski T. (red.), 2006, Marketing terytorialny, Warszawa: Studia KPZK PAN, t. 116.
 • Szelągowska A., 2014, „Slow city jako innowacyjna koncepcja rozwoju miast”, w: M. Bryx (red.), Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Szromnik A., 2008, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Zadęcka E., 2015, „Promocja małego miasta – nowe trendy i wyzwania”, Krakowskie Studia Małopolskie, nr 20, s. 147–156.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4868bc0d-7ca1-4ce2-a881-20d50c0612b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.