PL EN


2020 | 20 | 4 | 40-46
Article title

Time Motion Analysis of Cadet Taekwondo Athletes According to Gender and Weight Category

Content
Title variants
PL
Analiza czasu ruchu kadetów taekwondo w zależności od płci i kategorii wagowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim. The aims of this study were to analyze time motion (non- fighting, fighting and stoppage phases) of cadet athletes according to their gender (male or female) and weight category (light, middle and heavy) participating in the 2014 World Cadet Taekwondo Championships. Methods. The analysis included 4,535 phases by 80 athletes in 47 semi- and finals bouts in the first WTF World Cadet Taekwondo Championship. Kruskal Wallis and Mann-Whitney U tests for pair comparisons were conducted to test the differences between the duration of activity phases (i.e. non-fighting, fighting and stoppage) in relation to weight category and gender.Results. The results obtained show that females had longer fighting, non-fighting and stoppage phases than males. By weight cat-egory, heavyweight athletes engaged in longer non- fighting phases than lightweight fighters and longer stoppage phases than middleweight athletes. Heavyweight females had longer fighting phases than males, middleweight females had longer phases than males and lightweight females had longer phases than males (p ≤ 0.05). Conclusions. The activity profile in taekwondo cadet competition was influenced by the competitors’ gender and weight category. Females had longer phases than males, while heavyweight athletes had longer non-fighting phases than the other weight catego-ries and middleweights had shorter stoppage phases than heavyweights. These findings suggest the need for specific training for both genders in each weight category when planning training for cadet taekwondo competitors
PL
Cel. Celem pracy była analiza czasu ruchu (faza bez walki, walki i postoju) kadetów w zależności od ich płci (mężczyzna lub kobieta) i kategorii wagowej (lekkiej, średniej i ciężkiej) biorą-cych udział w Mistrzostwach Świata Kadetów Taekwondo 2014. Metody. Analiza obejmowała 4,535 faz 80 zawodników w 47 półfinałowych i finałowych walkach w pierwszych Mistrzo-stwach Świata Kadetów WTF w Taekwondo. Przeprowadzono test Kruskala Wallisa i test U Manna-Whitney’a dla porówna-nia par, aby sprawdzić różnice pomiędzy czasem trwania faz aktywności (tj. w czasie bez walki, walki i postoju) w odnie-sieniu do kategorii wagowej i płci.Wyniki. Uzyskane wyniki pokazują, że zawodniczki odby-wały dłuższe fazy walki, bez walki i postoju niż zawodnicy. W zależności od kategorii wagowej, zawodnicy wagi ciężkiej brali udział w dłuższych fazach bez walki niż zawodnicy wagi lek-kiej i dłuższych fazach postoju niż zawodnicy wagi średniej. Zawodniczki w ciężkiej kategorii wagowej odbywały dłuższe fazy walki niż mężczyźni, zawodniczki wagi średniej miały dłuższe fazy walki niż mężczyźni, a zawodniczki wagi lekkiej odbywały dłuższe fazy walki niż zawodnicy (p ≤ 0,05).Wnioski. Na profil aktywności w zawodach kadetów taekwondo wpływ miała płeć i kategoria wagowa zawodników. Zawod-niczki odbywały dłuższe fazy walki niż mężczyźni, natomiast zawodnicy wagi ciężkiej mieli dłuższe fazy bez walki niż pozo-stałe kategorie wagowe. Zawodnicy wagi średniej mieli krótsze fazy postoju niż zawodnicy wagi ciężkiej. Wyniki te sugerują potrzebę specjalnego treningu dla obu płci w każdej kate-gorii wagowej przy planowaniu treningów dla zawodników taekwondo w kategorii kadetów.
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
40-46
Physical description
Contributors
author
  • .University of Valencia, Hiszpania
author
  • Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norwegia
author
  • University of Valencia, Hiszpania
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-48697661-5631-4f46-86cb-c4d8bd72ca81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.